Nebelgård i Vester Nebel


Nebelgård ca. 1908. Peder Clemmensen m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Ølufgårdsvej 22. Matr 6a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården udgjorde førhen sammen med Enggård en af Nebels gamle helgårde, Nørgård, med 5 tdr. 3 skp. hartkorn. 1688 omvurderet til 4 tdr. 6 skp. 2 fdk. hartkorn.

Nørgård blev på et tidspunkt delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr. 3 skp. 1 fdk. hartkorn. I 1844 blev gården vurderet til 2 tdr. 6 skp. 3 fdk. ¼ alb. hartkorn. Gården lå før udskiftningen i 1791 i det gamle Nebel, lidt syd for hvor gården Nebelvej 10 ligger i dag.
Som fæstegård tilhørte gården Ølufgård frem til 1789, hvor den blev frasolgt til gårdfæsteren.

Der kan ikke siges med sikkerhed hvem der fæstede helgården i 1600 tallet. Men det var dog rimeligt sikkert den gård, som gårdfæsteren Laurids Bennedsen døde på i 1637. Han var gift med Anne Jensdatter fra Bøel i Gørding sogn. Efter hans død blev enken muligvis med Frands Sørensen, som overtog fæstet. Frands Sørensen døde ca. 1653.

Laurids Bennedsens søn Benned Lauridsen overtog fæstet af helgården kort tid efter Frands Sørensens død. Han var gift med Maren Jepsdatter, som måske stammede fra Janderup sogn. Benned Lauridsen døde 1665, hvorefter enken blev gift med Jes Christensen (måske fra Gjesing), som overtog fæstet og stod som gårdfæster 1681.

I begyndelsen af 1680'erne blev fæstet overtaget af Benned Lauridsens søn Jep Bennedsen. Han stod stadig som gårdfæster 1688, men var rimeligvis død før 1688, da fæstet tilsyneladende var overtaget af en Christen Christensen på dette tidspunkt. En teori kan være, at denne Christen Christensen blev gift med Jep Bennedsens enke.

Før 1719 var helgården sandsynligvis overtaget af Jep Christensen. Denne Jep Christensen var Christen Christensens søn - vel hans ældste, opkaldt efter Jep Bennedsen. I hans tid kom der yderligere en fæster på gården, så Enggård opstod. Jep Christensen var gift 3 gange. Hans første kone døde 1726, hvorefter han 1727 blev gift med Karen Madsdatter, som døde samme år. Herefter blev han gift 3. gang.

Jep Christensen døde i 1732, hvorefter enken samme år blev gift med Jørgen Sørensen - kaldet Jørgen Beck - som måske var fra Guldager sogn. Jørgen Sørensen overtog fæstet og blev gift 2. gang ca. 1733 med Anne Nielsdatter fra Bryndumdam i Bryndum sogn, da hans første kone døde.

Efter begyndelsen af 1760'erne omtales Jørgen Sørensen og hustru ikke længere i kirkebogen. Fæstet blev da overtaget af Christen Nielsen fra den anden halvgård (Enggård), som ca. 1761 blev gift med Jørgen Sørensens datter Kirsten Jørgensdatter.

Christen Nielsens søn Niels Christensen frikøbte gården fra Ølufgård i 1789 og blev ved udskiftningen 1791 pålagt at udflytte gården til dens nuværende placering. Han blev gift med Kirsten Olesdatter fra Sneum sogn i 1793. Familien blev sandsynligvis ret velhavende, da Niels Christensen blev medejer af Vester Nebel kirke. Alligevel var gården på papiret solgt til en Søren Gothardsen 1812 – 1824, selvom de hidtidige ejere fortsat boede på gården – og de tilbagekøbte da også gården i 1824.

Familien havde kun et barn, en datter, som døde ung. Gården blev derfor solgt i 1838 til Thøger Madsen og Jenge Jesdatter, som forinden havde haft matr. 22 i Skærbæk. Jenge Jesdatter var Kirsten Olesdatters brordatter.

De nye ejere flyttede til Stokholm i Hygum i 1841 og solgte gården til Ole Poulsen og Ane Marie Christensdatter fra Bryndum sogn. Sidstnævnte flyttede til Rousthøje i Grimstrup sogn i 1847.

I 1847 blev gården overtaget af Jens Bundesen og hustru Kirsten Nielsdatter. De havde forinden haft Ansager Mølle og oprettede nu vindmølle på Nebelgård. Jens Bundesen var en driftig mand og var både medlem af sogneforstanderskabet, Ribe amtsråd og var desuden sognefoged. Han og hans kone havde fået 8 børn i Ansager, og kun den yngste af deres børn blev født på Nebelgård – til gengæld var den yngste af deres børn den eneste, som ikke kom til at bosætte sig i V. Nebel sogn. Alle de andre børn bosatte sig i sognet som voksne.

Kirsten Nielsdatter døde 1863. Nogle år efter udstykkede Jens Bundesen jord til 2 nye ejendomme til hans sønner. Nebelgård afstod han i 1873 til sønnen Andreas Carl Bundesen. A. C. Bundesen var selv blevet gift i 1867 med Dortea Marie Hansen fra Roust. De havde i nogle år haft en mindre ejendom i Nebel, og A. C. Bundesen arbejdede her som snedker. Han døde 1903.

Enken solgte samme år gården til Peder Clemmensen Pedersen fra Roust i Grimstrup sogn. Han blev 1908 gift med Dusine Fransiska Christensen, en datter af Frands Christensen fra Hygum Søndergård. De flyttede til Hyldegård i Hygum 1925.

1925 (Marius) Arne Bennetsen Lind. Han var fra Aastrup sogn og blev 1930 gift med Asta Sørensen fra Gørding sogn.

1957 Bror Bech.

1959 Metha og Thorkild Petersen, som forinden havde haft en ejendom i Forumlund. Metha døde 2009. Thorkild døde 2011.

2011 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991