Navigationsskole


Fra 1860 til 1893 navigationsskole under navnet: ”Frederik d. VII’s skole. Derefter toldbod.


Toldboden


Den gamle navigationsskole.

Intro

I 1859 luftedes tanken om en navigationsskole med eksamensret på Fanø. Initiativet kom fra distriktslæge J. H. Lorck. I vinteren 1859-60 holdt han flere møder med beboerne i Sønderho og Nordby, hvor sagen drøftedes.

Efter de indledende møder på Fanø tog J.H.Lorck til København for personligt at engagere myndighederne i planerne og undervejs blev han kraftigt støttet af konsul J. Chr. Nielsen i Hartlepool. For at sikre skolen en økonomisk støtte kædedes denne sammen med etablering af en badeanstalt, og der blev oprettet et aktieselskab for begge virksomheder.

Selskabet blev dannet på et møde den 21. marts 1860 og til bestyrelsen valgtes distriktslæge J. H. Lorck, sognefoged M. J. Nørby og postekspeditør C. W. Kolvig. Til repræsentanter valgtes skipper P. Ankersen, skibsbygmester J. Th. Hansen, høker N. Hansen Ende, konsul J. K. Bork, møller P. Thyssen, møller M. J. Mortensen, tømmermester A. L. Berg, skipper J. P. Svendsen, agent N. Sonnichsen, Sønderho og sognefoged P. Sonnichsen, Sønderho.

Et par dage senere købte man en bygning ejet af P. Duysen, Nordby og E. Mathiasen, Hjerting, ved Nordby Færgebro for 3.800 Rdl. Bygningen blev senere anvendt som toldbod. Skolen havde lokaler her til november 1893, hvor forstander L. Nic. Sørensen opførte en ny og tidssvarende bygning ved Vestervejen.

Kilde: www.Mitfanoe.dk