Naturen ved Ribe Østerå


Ribe Østerå har et rigt fugleliv, som kan følges fra udsigtstårnet. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Stien ud til udsigtstårnet fører forbi de smukke rådyr. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Ribe Å løber ind til Ribe by. Åen er stadig farbar, og om sommeren er mange småbåde ankret op langs Ribe Å. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

Ribe Østerå er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-Habitatområde og Ramsarområde. Her søger storken efter føde, men åen er også hjemsted for andre dyrearter, hvis levested må beskyttes.

Ribe Østerås forløb

Ribe Østerå er navnet på Ribe Å, hvor den løber øst for Ribe by. Åen flyder nord for Seem og derefter forbi Stavnsagergård syd for Obbekær. Her ved sogneskellet deler åen sig i to og skifter navn til henholdsvis Gels Å og Fladså. Gennem årtusinder har åen givet næring til engenes dyr, planter og mennesker.

Naturtyperne ved åens enge

Engene ved åen kan inddeles i tre naturtyper. Store dele tæt ved åen består af rørskov, hvor planter som tagrør, høj sødgræs og rørgræs dominerer. Af mere sjældne arter er der gul frøstjerne, som er på listen over truede arter i regionen.

Den anden type er de ferske enge, hvor den botaniske værdi er mere beskeden. Enkelte arter dominerer: Mosebunke, nikkende star, lav ranunkel, fløjlsgræs og almindelig hvene.

Den sidste naturtype er kærområdet på sydsiden af åen. Her findes karakteristiske arter som eng-kabbeleje, trævlekrone, smalbladet kæruld og djævelsbid.

Sort sol over Ribe

For at beskytte naturen er det vigtigt, at jorden ikke gødes, og at der ikke anvendes maskiner til slåning af engene. På den måde har bestanden af planter og dyr mulighed for at udvikle sig.

De kendte fuglearter, man kan møde ved Ribe Østerå, er gøg, dobbelt bekkasin, rørhøg, sanglærke og vibe. Mere sjældne er plettet rørvagtel, rørdrum og hedehøg. Nattergalen og rørsangeren synger i maj og juni, men også trækfugle trives ved åen: grågåsen, pibeand, troldand og hvinand. Danmarks nationalfugl, knopsvanen, overvintrer også her sammen med sangsvanen og pibesvanen.

Stærene trives i stort tal, og når de hvert forår og efterår flyver i hundredtusindvis om aftenen, taler man om ”sort sol". Hvert år arrangeres særlige ture for turister, som vil opleve dette specielle fænomen.

Åens fisk

Snæblen er en af de mest sjældne ferskvandsfisk i Europa. Danmark har forpligtet sig til at bevare og sikre snæblens levesteder, og Ribe Østerå er et af de steder. Derfor er der skabt muligheder for, at snæblen kan passere forbi de stemmeværker, som er med til at bestemme åens vandstand i og udenfor Ribe. Dette gavner også laksen, som ligeledes trives i Ribe Å-systemet. Ribe Å har en af landets største laksebestande.

Nyd udsigten

Ribe Amt har bygget et udsigtstårn ved Ribe Østerå, hvorfra man kan studere plante- og dyrelivet. Udsigtstårnet ligger nær Ribelund. Fra Dagmarbroen vest for Ribe Station kan man følge Åstien gennem Ribelund ud til udsigtstårnet.