Nakskov private Realskole


Den private Realskole


Nakskov private Realskole, Nørre Vold 34.


Skolebestyrer Hans P. Neisig og 7 elever.


Fastelavnsfest på Nakskov private Realskole


Lærerstaben på Nakskov private Realskole. Forrest til højre skolebestyrer Hans P. Neisig.


Privatskolen set fra Nørrevold


Nakskov privatskole anno 2017


Nakskov privatskole


Nakskov privatskole

Intro

Nakskov private Realskole er oprettet i 1850. Den kom senere til at hedde Nakskov Døtreskole og Neisig Skole. I dag er navnet dog vendt tilbage til udgangspunktet: Nakskov private Realskole.

Oprettelsen af Nakskov private Realskole fandt sted i 1850. Det skete, fordi distriktslæge Miller engagerede en lærerinde til at undervise sine egne og et par andre familiers døtre. Det blev frk. Løvensøn som fik stillingen, men allerede i 1854 blev skolen overtaget af frk. Kieler. Hun dannede en selvstændig skole, som først havde lokaler på Axeltorv. Elevtallet i skolen steg stødt, og derfor flyttede skolen til en større ejendom i Nordenkirke 11.

I 1878 overdrog frk. Kieler skolen til frk. Brahe. Skolen optog nu børn fra 9 år, og den var delt i 3 to-årige klasser. Bestyrerinden og et par ganske unge lærerinder stod for hele undervisningen. Der blev særligt lagt vægt på sprog.

I 1888 flyttede skolen til Nørre Vold 32. På grund af nogle forældres utilfredshed med at skolen ikke holdt nogen afsluttende eksamen, trak frk. Brahe sig i 1893 tilbage og solgte skolen til frk. Ishøy. Hun døde dog samme år af lungebetændelse. Kort inden hendes død var skolen igen flyttet. Denne gang til Vejlegadebro 4. Efter frk. Ishøys død solgte arvingerne skolen til et udvalg, som ansatte frk. Ottilie Jespersen til at lede den.

Udvalget opførte en selvstændig skolebygning. Der blev købt en grund ud mod Nørre Vold. Byggeriet blev indviet i 1895 og skolen hed nu Nakskov Døtreskole. Det er denne bygning, som i dag danner rammen om Nakskov private Realskole.

Frk. Jespersen var rejst fra Nakskov i 1897 og blev efterfulgt af frk. M. Moldenhawer. Hun var bestyrer indtil 1904, hvor hun købte skolen af udvalget. I 1903 var det ved lov blevet muligt at oprette private eksamensskoler (realskoler). Det passede dog ikke frk. Moldenhawer at oprette sådan en eksamenskole, så nogle forældre dannede et garantselskab for oprettelsen af en realskole side om side med frk. Moldenhavers skole. Hun tilbød derfor forældrene, at de kunne købe skolen af hende for at undgå 2 konkurerende skoler. Hun krævede selv at blive viceinspektrice på skolen. Dette blev accepteret, og man valgte skolebestyrer Pindborg som leder.

Grunden mellem Reberbanegade og skolen blev købt og på denne opførte man en ny gymnastiksal. I 1907 blev der bygget en 3. etage på skolen. Man optog nu drenge og piger fra 6-års alderen. Efter 2 års forløb flyttede drengene over på den kommunale realskole for at få eksamen.

Efter sommerferien startede Nakskov private Mellem- og Realskole. I 1908 rejste frk. Moldenhawer fra skolen efter uoverensstemmelser med skolebestyrer Pindborg. Han blev selv afskediget i 1909.
I stedet blev Asger Neisig ansat som skolebestyrer med forkøbsret på skolen. Han købte den i 1920 og drev den til sin død i 1929.