Nørre Vosborg


Nørre Vosborg i fugleperspektiv, set mod nordvest. Den restaurerede herregård åbnede i 2008 som kultur- og konferencecenter med hotel og restaurant. Den lange længe med det lyse tag bag den nordlige avlslænge er en helt ny hotelfløj.


Nørre Vosborgs vartegn, det markante porttårn, som Peder Tang lod opføre omkring 1790. Set mod vest.


Fra porttårnet går vejen til hovedbygningen som en lige linje mellem de lange, symmetrisk anlagte avlslænger, som Peder Tang også var bygherre på.


Samme kig, men set mod øst fra broen over voldgraven. Broen og rækværket af mursten er etatsråd Tangs værk


Nørre Vosborgs diger, volde og voldgrave er fra 1570’erne, da Predbjørn Gyldenstjerne etablerede sin nye herregård på dette sted.


Nørre Vosborgs hovedbygning efter endt restaurering i 2008, set skråt mod vest.


Både Nørre Vosborgs hovedbygning og avlsbygninger er i dag indrettet til et kultur- og konferencecenter.

Intro

Nørre Vosborg er i dag et kultur- og konferencecenter. Efter landboreformerne i slutningen af 1700-tallet blev mange herregårde i Vestjylland nedlagt. Det skete ikke for Nørre Vosborg, som i stedet oplevede en periode med opblomstring i 1800-tallet.

''Vestjyllands herregård – Nørre Vosborg i 1800-tallet'''' ''''''''''''''Af museumsinspektør Helle Henningsen, Holstebro Museum '''Læs mere om Nørre Vosborg på [http://herregaardskortet.dk/cases/noerre-vosborg/ herregaardskortet.dk ] ''Nørre Vosborg er blevet kendt og elsket som den sidste store herregård i Vestjylland. Skønt andre herregårde målt i produktion og økonomi var sammenlignelige eller endog større, har Nørre Vosborg i kraft af sine herskabelige bygninger og markante ejere indtaget en særstatus. Det var i høj grad slægten Tangs fortjeneste. Slægten havde sin storhedstid på Nørre Vosborg i 1800-tallet, men hver generation har gennem det lange ejerskab fra 1786 til 2004 gjort en stor indsats for at holde sammen på herregården og sikre den for fremtiden. Og det lykkedes. '''''' '' '' ''Ejerne, deres huse og deres gods'' Beretningen om Nørre Vosborgs over 700 år lange historie kan hæftes op på to røde tråde, nemlig den lange række af ejere fra 1300-tallet til i dag og de byggerier og anlægsarbejder, de fik foretaget i deres ejertid. I de flestes bevidsthed er det de historiske bygninger, der kendetegner en herregård. Det altafgørende grundlag for en herregårds overlevelse var imidlertid godsets jorder, nemlig hovedgårdsjorden og fæstegårdene. Det er i dag en usynlig del af den store historie, men indtil slutningen af 1800-tallet var de helt afgørende faktorer for Nørre Vosborgs overlevelse som gods. ''Slægten Tang på Nørre Vosborg'' Hvert ejerskab af Nørre Vosborg er en fortælling i sig selv, men beretningen om slægten Tang og dens virke i 1800-tallet er nok den, der har haft størst folkelig appel, både dengang og nu. Tang-slægtens indtog på Nørre Vosborg var i sig selv spektakulær. Det er fortællingen om fæstebondesønnerne, Peder og Søren Tang, der i 1786 køber herregården på auktion. Historien bliver ikke mindre bemærkelsesværdig af, at de to brødre stammede fra en fæstegård under Nørre Vosborg. Efter et par år blev Peder Tang eneejer. Han var en velhavende og respekteret købmand i Ringkøbing, og hans køb af Nørre Vosborg var et meget synligt skridt op ad den sociale rangstige. Med Peder Tang begyndte en epoke. At tage vare på Nørre Vosborg og bevare den på familiens hænder blev et gennemgående tema i de godt 200 år, slægten sad som ejere af herregården. ''Tang-slægten på Nørre Vosborg, 1786-2004'' 1786: Søren og Peder Tang køber Nørre Vosborg 1797: Niels Kiær Tang og Marie Meinert 1816: Marie Meinert og Conrad Daniel Koefoed 1824: De tre brødre Peter, Christian og Andreas Tang køber Nørre Vosborg 1826: A. E. M. Tang og Marie Elise FengerMeinert Tang 1878: Christine Tang Valeur og Henrik Stampe Valeur, 1923: Anna og Andreas Tang Barfod 1946: Janus Frederik og Margrethe Krarup 1970: Kirsten og Henrik Haubroe 2004: Realdania byg køber Nørre Vosborg ''De to første generationer Tang'' Peder Tang var en forstandig mand, som først og fremmest investerede i landbruget, hvilket hans nye avlsgård fra 1788 vidner om. Den er skræddersyet til det studeopdræt, der sammen med studehandel stadig var herregårdens vigtigste virksomhed. Han stod også bag opførelsen af det markante porttårn og østfløjens nyindretning i 1797. Hans eneste søn, Niels Kiær Tang og dennes hustru, Marie Catharine Meinert, valgte at bo på Nørre Vosborg, hvor deres fem børn blev født. Maries dagbøger, som hun førte i de 58 år, hun var frue på Nørre Vosborg, giver et enestående indblik i dagliglivet på herregården i den periode. Hun blev enke i 1814, og giftede sig et par år efter med domprovst Koefoed i Ribe, der overtog administrationen af Nørre Vosborg. Da han gik i gang med at sælge fæstegårde og jord fra iværksatte hans tre stedsønner en redningsaktion for at bevare det fædrene gods intakt. ''Etatsråd Tang på Nørre Vosborg'' Den yngste af brødrene, Andreas Evald Meinert Tang, overtog genskabelsen og driften af godset, og som kun 22-årig blev han eneejer af Nørre Vosborg. Andreas Tang var et meget aktivt, alsidigt og engageret menneske, der ud over at være godsejer og virksomhedsejer, også gjorde politisk karriere regionalt og på landsplan. I 1856 fik han titel af etatsråd. Livet igennem gik han med liv og sjæl op i at forbedre den vestjyske bondestands materielle vilkår og uddannelse, ligesom den generelle udvikling af det vestjyske landbrug lå ham meget på sinde. Kombineret med et aktivt socialt liv, der tog udgangspunkt i herregården som en stemningsfuld ramme, blev Nørre Vosborg et kulturelt centrum på egnen. I 1838-39 ombyggede han hovedbygningens sydfløj til en tidssvarende bolig for den voksende familie, der ud over hustruen Marie Elise Fenger også talte hans mor og de efterhånden seks døtre. Senere, i 1850’erne blev Andreas Tang optaget af nygotikken som arkitekturstil, og det gav sig udslag i både tilbygninger og nybygninger. Hans plan var at give Nørre Vosborg et middelalderligt præg, der skulle understrege herregårdens solide, middelalderlige rødder. Det kendetegnede på den tid en ”rigtig herregård” og blev en vigtig del af etatsråd Tangs fortælling om Nørre Vosborg og hans farfars erhvervelse af godset. ''Stille år og nye initiativer'' Etatsråd Tang døde i 1868, og efter at have drevet godset i nogle år, overdrog hans enke i 1877 herregården til den ældste datter, Christine Lorenze Tang og hendes mand Henrik Stampe Valeur. Han døde i 1880. Tiderne ændrede sig efter Andreas Tangs død, hvor stilheden sænkede sig over Nørre Vosborg. Økonomien var trængt, og Christine Tang Valeur forvaltede godset så godt, det lod sig gøre. Hun hægede om slægtens gamle herregård og dens historie og blev med årene den samlende kraft i slægten. Hendes nærmeste rådgiver var Niels Villemoes på Skærum Mølle. Møllen, der havde været Nørre Vosborgs største aktiv gennem mange år, var i 1905 som herregårdens sidste fæstegård blevet solgt til de to initiativrige brødre Niels og Chresten Villemoes. De var begge begavede iværksættere, og da Niels senere blev eneejer, skabte han på Skærum Mølle et kraftcenter på egnen. De mange generationer af slægten Tang, der sad på Nørre Vosborg, arbejdede alle på at bevare herregården på familiens hænder. Det var tit ved at gå galt, men hver gang er Nørre Vosborg i sidste øjeblik blevet reddet fra udslettelse. Det er takket være deres indsats og Realdania Bygs overtagelse og nænsomme istandsættelse i årene 2004-2008, at vi i dag stadig kan glæde os over Vestjyllands store herregård. ''Læs mere:'' Bøgh, A., Henningsen, H. og Dalsgaard K. (red.): Nørre Vosborg i tid og rum''', bind I-II. Aarhus 2014.

''Fakta'' Adresse: Vembvej 35, 6900 Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tidligere: amt, herred, sogn Ejer: Realdania Byg A/S (2017) Funktion: Kultur- og konferencecenter, hotel, restaurant, landbrug, jagtudlejning, fiskeri, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 70ha, eng 75ha, skov 28ha, andet 43ha (2017) Offentlig adgang: Ja Fredning: Fredet (2017) Besøg [http://www.nrvosborg.dk/ nrvosborg.dk]

''West Jutland Manor – Nørre Vosborg in the 19th century'''' ''''''''By Helle Henningsen, Curator, Holstebro Museum ''' ''As the last great manor house built in west Jutland, Nørre Vosborg has been well known and much loved. Although, in production and financial terms, other manors were comparable or even larger, by virtue of its stately buildings and distinguished owners, Nørre Vosborg acquired a special status. This was to a great extent the achievement of the Tang family. The family’s heyday at Nørre Vosborg was in the 19th century, but during the long period of ownership from 1786 to 2004, each generation did its utmost to hold the estate together and guarantee its future. And they succeeded. '''''' '' '' ''The owners, their houses and their estate'' The account of Nørre Vosborg’s 700-year history has two common threads: the long line of owners from the 14th century to the present day; and the buildings and construction projects they carried out during their periods of ownership. As far as most people are concerned, a manor is characterised by its historic buildings. However, the essential basis for a manor’s survival was the estate’s lands: the land of the home farm and the copyhold farms. Today, this is an invisible part of the long history, but until the late 19th century, the farms were the decisive factors for Nørre Vosborg’s survival as an estate. ''The Tang family at Nørre Vosborg'' Each period of ownership of Nørre Vosborg is a story in itself, but the story of the Tang family and their accomplishments in the 19th century is probably the one with the greatest popular appeal, both then and now. The Tang family’s arrival at Nørre Vosborg was spectacular in its own right. It is the story of Peder and Søren Tang, sons of tenant farmers, who bought the manor at auction in 1786. The story is no less remarkable because the two brothers had been born on one of Nørre Vosborg’s copyhold farms. After a few years, Peder Tang became the sole owner. He was a wealthy, respected merchant in Ringkøbing, and his purchase of Nørre Vosborg was a highly visible step up the social ladder. Peder Tang represented the start of an era. Taking care of Nørre Vosborg and keeping it in the family’s hands constituted a recurring theme for the more than 200 years that the family owned the manor. ''The Tang family at Nørre Vosborg, 1786-2004'' 1786: Søren and Peder Tang buy Nørre Vosborg 1797: Niels Kiær Tang and Marie Meinert inherits Nørre Vosborg 1816: Marie Meinert marries Conrad Daniel Koefoed 1824: The three brothers, Peter, Christian and Andreas Tang buy Nørre Vosborg 1826: A. E. M. Tang and Marie Elise Fenger Meinert Tang 1878: Christine Tang Valeur and Henrik Stampe Valeur 1923: Anna and Andreas Tang Barfod 1946: Janus Frederik and Margrethe Krarup 1970: Kirsten and Henrik Haubroe 2004: Realdania Byg purchases Nørre Vosborg ''The two first generations of the Tang family'' Peder Tang was a sensible man who invested mainly in agriculture. His new home farm of 1788 bears witness to this. It was customised for horse breeding, which together with horse-trading was the manor’s principal business activity. He was also responsible for the distinctive gate tower and the refurbishment of the east wing in 1797. His only son, Niels Kiær Tang and Niels’s wife, Marie Catharine Meinert, chose to live at Nørre Vosborg, where their five children were born. Marie’s diaries, which she kept for the 58 years she was lady of the manor at Nørre Vosborg, provide a unique insight into everyday life at the manor during that period. She was widowed in 1814, and a few years later married Dean Koefoed in Ribe, who assumed the management of Nørre Vosborg. Shortly after his takeover, he began upon selling off copyholds and land, and his three stepsons initiated a rescue operation to keep the ancestral estate intact. ''State Councillor Tang at Nørre Vosborg ''The youngest of the brothers, Andreas Evald Meinert Tang, took over the restoration and operation of the estate and, at the tender age of 22, he bought the estate and became sole owner of Nørre Vosborg. Andreas Tang was a very active, versatile and committed person who, as well as being an estate owner and businessman, also had a political career at both the regional and national level. In 1856 he was awarded the honorary title State Councillor [da: etatsråd]. Throughout his life, he devoted body and soul to improving the material conditions and education, of west Jutland’s peasants, and the general development of west Jultland’s agriculture was very close to his heart. The manor of Nørre Vosborg became a cultural centre in the region at the very heart of his active social and political life. In 1838-39 he rebuilt the main building’s south wing for up-to-date accommodation for his growing family, which, in addition to his wife Marie Elise Fenger, also included his mother and, ultimately, six daughters. Later, in the 1850s, Andreas Tang became fascinated by Neo-Gothic architecture. This was reflected in extensions to the old house and in new buildings. His plan was to give Nørre Vosborg a medieval feeling to emphasise the manor’s enduring, medieval roots. At the time, this was a necessary feature for a “real manor house” and became an important part of the State Councillor’s tale of Nørre Vosborg and his paternal grandfather’s acquisition of the estate. ''Quiet years and new initiatives'' State Councillor Tang died in 1868. In 1877, having run the estate for a number of years, his widow transferred the estate to her eldest daughter, Christine Lorenze Tang and her husband, Henrik Stampe Valeur. He died in 1880. Times changed after the death of Andreas Tang and Nørre Vosborg fell silent. Money was tight, and Christine Tang Valeur managed the estate to the best of her abilities. She protected the family’s old manor house and its history and over the years became the unifying force in the family. Her closest advisor was Niels Villemoes at Skærum Mill. By 1905, the Mill, which had been Nørre Vosborg’s greatest asset for many years, was the last copyhold to be sold to the two enterprising brothers, Niels and Chresten Villemoes. They were both gifted entrepreneurs, and when Niels later became the sole owner, he turned the mill into an economic and cultural centre of the region. The many generations of the Tang Family who resided at Nørre Vosborg all worked to keep the manor in the family’s possession. Often things almost went totally awry, but every time Nørre Vosborg was saved from extinction. Thanks to their efforts and Realdania Byg’s acquisition and sensitive restoration in 2004-2008, we can still enjoy this magnificent west Jutland manor house. ''Read more:'' Bøgh, A., Henningsen, H. and Dalsgaard K. (ed.): Nørre Vosborg i tid og rum''', Volumes I-II. Aarhus 2014.''

''Publiceret''