Motorvej Vest - udvidelse af vestfynske motorvej


Oversigt over de områder af den planlagte motorvejsudvidelse, der er blevet undersøgt i efteråret 2011 langs den eksisterende motorvej. De forundersøgte områder er markeret med rød.


Søgegrøft anlagt nord for og parallelt med den eksisterende motorvej. I søgegrøften ses enkelte mørke gruber. Her blev der senere foretaget udvidelser af søgegrøften. I baggrunden ses den nye Lillebæltsbro. Foto: Jakob Bonde


Opmåling af flade med stolpehuller og gruber med den eksisterende motorvej i baggrunden. Bopladssporene viste sig at stamme fra ca. 0-200 e. Kr. I baggrunden ses den nye Lillebæltsbro. Foto: Jakob Bonde.


Forundersøgelse af bopladsspor ved Tokkemade, syd for motorvejen. Bebyggelsen kunne ikke dateres nærmere end 1000 f. Kr – 400 e.Kr. Foto: Jakob Bonde.


Overinspektør Mads Runge på udgravning langs den vestfynske mototvej i vinteren 2012-13


Søgegrøfter i kilometervis langs den vestfynske motorvej


Udgravning langs den vestfynske motorvej.

Intro

28 km søgegrøfter har arkæologerne gravet langs den vestfynske motorvej er gravet i perioden oktober 2011 til januar 2013. Med undtagelse af en enkelt udgravning er den arkæologiske del af arbejdet forud for motorvejsudvidelsen nu afsluttet. LÆS MERE

Arkæologer fra Odense Bys Museer foretager i øjeblikket en række forundersøgelser langs den vestfynske motorvej på en ca. 10 km lang strækning mellem Middelfart og Nørre Aaby. Motorvejen skal udbygges, men inden maskinerne kan komme i gang er det vigtigt at området for de nye spor bliver undersøgt for levn fra fortidens mennesker. Derfor laver museet en arkæologisk forundersøgelse.
Tidligere undersøgelser har afsløret mange spændende fund i mulden omkring motorvejen. Blandt andet er det slået fast, at landsbyen Skrillinge ved Middelfart er grundlagt helt tilbage i vikingetiden (ca 800 e. Kr) og at der også i ældre jernalder (500 f.Kr – 400 e. kr) har boet mennesker i området. Arkæologerne har desuden fundet et meget velbevaret moseskelet fra ældre jernalder (omkring år 0) på en stor undersøgelse syd for Asperup ved Nørre Åby, lige nord for motorvejen. Så der er ingen tvivl om, at der er noget at komme efter, hvilket de indledende forundersøgelser da også allerede har vist. Syd for Staurby er der nemlig registreret spor efter en mindre boplads fra tiden omkring år 200-400 e. Kr Arkæologerne skal arbejde i små etaper rundt omkring på strækningen mellem Middelfart og Nørre Åby helt frem til sommeren 2012 og forhåbentlig gemmer der sig yderligere et par overraskelser under mulden.

For spørgsmål henvises til arkæolog Jakob Bonde, Odense Bys Museer på: tlf 2090 1311

Se et flimklip fra TV2Fyn: Arkæologer er gået i gang med at undersøge arealerne langs motorvejen mellem Nørre Aaby og Middelfart. TV2Fyn d. 24-10-2011, v. arkæolog Jakob Bonde.


Afsluttende resultater
Hvis man i den seneste tid har kørt ad motorvejen på strækningen mellem Middelfart og Nørre Åby, har man måske lagt mærke til arkæologer fra Odense Bys Museer, der har søgt efter bevarede rester fra oldtidens bopladser i jorden langs motorvejen. Siden oktober 2011 har arkæologerne nemlig gravet ca 28 km søgegrøfter i området og med undtagelse af en enkelt større udgravning er den arkæologiske del af arbejdet forud for motorvejsudvidelsen nu afsluttet. Forundersøgelserne har resulteret i et ganske betydeligt antal fortidsminder i jorden. I de fleste tilfælde har der dog været tale om meget sparsomme levn i form af spredte affaldsgruber og enkeltliggende stolpehuller. Sådanne områder bliver udgravet allerede i forundersøgelsen, men er ikke desto mindre med til at give ny viden om forhistorien og fortæller om bebyggelses- og landskabsudnyttelse over tid.

Forundersøgelserne afslørede dog også mere omfattende bopladsområder, hvor større udgravninger er påkrævet. Ved afkørsel 57, Nørre Åby, syd for motorvejen har arkæologerne udgravet flere huse fra tiden omkring 400-600 e. Kr og tiden omkring år 0. Fundene skal ses som en del af en meget stor boplads, der strækker sig næsten 1 km mod nord, og som har ligget i samme område i over 1000 år. Længere mod vest omkring Voldby Å, ved Lillebæltsrastepladsen nord for motorvejen, blev der fundet en boplads fra tiden 200 f. Kr-100 e.Kr. Her har arkæologerne registreret mindst 14 hustomter både nord og syd for motorvejen. Der er tale om landsby af en ganske betydelig størrelse – særlig når man tænker på det, der sandsynligvis er forsvundet under den eksisterende motorvej. Afslutningsvis fortsætter arkæologerne til et bopladsområde ved det kommende tilslutningsanlæg ved Aulbyvej. Her forestår en udgravning af en landsby fra tiden omkring 200-500 e.Kr. Udgravningerne her vil fortsætte til midt i april, hvorefter de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med vejudvidelsen vil være stort set afsluttede.
Af arkæolog Jakob Bonde februar 2013.

Foreløbige resultater fra Vestmotorvejen I skrivende stund er efterårets forundersøgelser forud for udvidelsen af motorvejen mellem Middelfart og Nørre Åby færdiggjort. Efter den veloverståede indledende forundersøgelseskampagne er det derfor på sin plads at gøre en foreløbig status over forløbet samt de resultater forundersøgelserne har kastet af sig De forundersøgte arealer fordeler sig på broarbejdspladser ved eksisterende motorvejsbroer samt en række områder, hvor der er indgået frivillige aftaler mellem Vejdirektoratet og lodsejere.

På flere af arealerne på den vestlige del af strækningen fremkom spredte spor efter jordfaste fortidsminder, der dog alle var af en så sporadisk karakter, at det vurderedes, at yderligere udgravninger ikke er nødvendige. Ikke desto mindre kunne det konstateres, at en i forvejen kendt bebyggelse fra romersk jernalder (ca 0-400 e.Kr) øst for afkørsel 58 ved Middelfart strakte sig længere mod syd end hidtil antaget. Her fandtes enkelte gruber samt spredte stolpehuller, hvor nogle tilsyneladende har indgået i en huskonstruktion syd for den eksisterende motorvej. Desuden blev der erkendt rester af en hidtil ukendt bebyggelse fra bronze- eller jernalder (ca 1000 f. Kr – 400 e. Kr) vest for Tokkemade. Her tyder forundersøgelserne dog på, at bopladsens kerneområde har været placeret under den eksisterende motorvej og at registreringerne nord og syd for vejen ved herværende forundersøgelse, kun har afdækket periferien af bopladsen.

På arealet ved det planlagte tilslutningsanlæg ved Aulbyvej nord for den eksisterende motorvej samt broarbejdsarealet syd for samme, blev der erkendt spredte bopladsspor i form affaldsgruber, der indeholdt keramik med en formodet datering til bronze- eller jernalder. Desuden blev der helt op ad den eksisterende Aulbyvej registreret en række gruber fra 16-1800 tallet, der sandsynligvis skal knyttes til det nuværende Aulby Gård, der ligger ca. 300 meter nord herfor. Endelig blev der erkendt enkelte gruber fra førromersk jernalder (500 f.Kr -200 f.Kr) på broarbejdsarealet nord for den eksisterende motorvej, vest for Bogensevej. Generelt er det desuden værd at nævne, at områderne omkring broarbejdsarealerne som oftest var temmelig forstyrrede af tidligere anlægsarbejde. De manglende arkæologiske registreringer i disse områder kan derfor skyldes anlægsarbejdets ødelæggende effekt på eventuelle jordfaste fortidsminder. Forundersøgelserne på de resterende arealer langs den eksisterende motorvej afventer Vejdirektoratets godkendelse og er planlagt til at gå i gang i løbet af 2012.
For spørgsmål henvises til arkæolog Jakob Bonde, Odense Bys Museer på: tlf 2090 1311