Mindestenen ved Valdemarsminde


Mindestenen for Carl Neergaard 1800-1850.


Marmorpladen på Carl Neergaards Mindesten.

Intro

Tæt ved gården Valdemarsminde er rejst en mindesten for godsejer Carl Neergaard, Gunderslevholm

Carl Neergaard er født i 1800 på Ringsted Kloster. Faderen Peter Johansen Neergaard erhvervede i 1803 en række godser, bl.a. Gunderslevholm, hvortil familien flyttede i 1804. Carl blev student i 1819 og forberedte sig på at blive juridisk kandidat. I 1820 fik han imidlertid en ”alvorlig brystsygdom”, han afbrød sine studier og flyttede til Lolland for at være forpagter på faderens nyerhvervede godser Fuglsang og Priorskov. Han købte i 1826 godset Nørlund og flyttede dertil. I 1830 overtog han faderens godser Gunderslevholm, Castrupgård, Gyldenholm Skovgods og Antvorskovskovene. Senere købte han Charlottedal ved Slagelse. Han gjorde en stor indsats for at forbedre driften på sine godser. I 1832 blev han gift med Betzy de Fine Mourier fra Hindemae på Fyn. Carl Neergaard havde mange tillidshverv, bl.a. medlem af Nationalbankens repræsentantskab, formand for Sorø Amts Landøkonomiske Selskab, medlem af Stænderforsamlingen i Roskilde, statsskovkommisionen og Sorø Amtsråd, sognerådsformand i Gunderslev, medlem af den grundlovgivende forsamling og indtil sin død medlem af Landstinget. Han var medlem af havnebestyrelsen for Karrebæksminde Havn og tillige af 6-7 sogneråd. I den grundlovgivende forsamling var han modstander af den almindelige valgret, og han undlod at stemme ved afstemningen om grundloven. I 1850 forværredes hans brystsygdom - efter et langt sygeleje tog han med hustruen til badestedet Ems i nærheden af Koblenz i Tyskland, hvor han døde. Han er begravet på Gunderslev Kirkegård. Han efterlod sig ingen livsarvinger. Godset blev delt i to dele. Gunderslevholm med tilhørende jordegods tilfaldt hans brorsøn fra Fuglsang, mens det øvrige gods efter lodtrækning tilfaldt en brorsøn fra Førslevgård.

Kilde: Rolf V. de Neergaard, En slægts historie, 2002.