Mindestenen ved Forsamlingshuset


1864-1920 – for genforeningen af Sønderjylland med Danmark

Intro

Mindestenen ved Forsamlingshuset.

Mindestenen ved Forsamlingshuset. – Agedrupvej 15. På stenen står to årstal 1864-1920. Den er rejst som et minde om genforeningen af Sønderjylland med Danmark . 1920 var et bevæget år. Sønderjylland blev genforenet med det gamle land. Overalt var der genforeningsfester. Mandag den 26. juli 1920 var der genforeningsfest i Agedrup Forsamlingshus. Alle sejl var sat til. Der mødte ca. 200 festklædte mennesker uden for forsamlingshuset. Skræddermester Rasmussen bød velkommen. Derefter sang forsamlingen ”Det haver så nyligen regnet”. Landbrugsskolelærer Appel talte nu om trængselsårene i Sønderjylland.
Efter afsløringen af mindestenen med årstallene 1864 og 1920 talte Appel om årstal, der mejslet i sten, skulle minde kommende slægter om trængselstider i vort lands historie. Så gik alle ind i forsamlingshuset, hvor der var fællesspisning i den store og lille sal og på balkonen. Stemningen var bevæget, da pastor Hansen blandt flere tog ordet og bad forsamlingen tage godt mod sønderjyderne, ikke mindst de faderløse små og de sørgende enker.

I skal aldrig blive glemt Nu gik så den store forsamling hen på kirkegården, hvor der på hver enkelt af de ti veterangrave blev lagt blomster og kranse. Ved hver grav blev Skytteforeningens fane sænket. Derefter gik hele forsamlingen ind i kirken, hvor pastor Hansen takkede de ti, der var døde, samt de to der stadig levede her til stede midt i blandt os, fordi de havde kæmpet i 1864 for vort fædreland. Alle sang nu stående ”Krist stod op af døde.” Genforeningsfesten sluttede i forsamlingshuset, hvor der var kaffebord og mindeord for de 5000 faldne sønderjyder. Forsamlingen erindrede statsminister Neergaards ord på Dybbøl til sydslesvigerne: ”I skal ikke blive glemt.” ( Den sidste veteran, husmand Lars Nielsen, V. Kærby døde den 1. juli 1924.)