Mindestenen for Christian Olsen
Intro

Husmand Christian Olsen (1848-1931), Store Torøje, Smerup sogn, var interesseret i landspolitik men især i den lokale Andels- bevægelse, hvor han ydede så stor en indsats, at bevægelsen efter hans død både rejste mindestenen for ham.

Søndag den 16. juli 1933 om eftermiddagen samledes en skare på op imod 200 personer fra nær og fjern ved Kæret midt i St. Torøje. Anledningen hertil var afsløringen af en mindesten for husmand Christian Olsen, som var død i 1931 i en alder af 82 år. Stenen stammer fra Lund Strand og er forsynet med en bronzerelief af Christian Olsen fremstillet af kunstneren Niels Larsen Stevns og med følgende inskription: C H R I S T I A N O L S E N St. Torøje F. 6. Novbr. 1848. D. 17. April 1931. For Andelssagen hel og stor, for lige Ret til Danmarks Jord en trofast Kamp dit Liv mon være Slægt efter Slægt dit Minde ære R e j s t a f A n d e l s f o r e n i n g e r Afsløringstalen blev holdt af indsamlingskomiteens formand, gårdejer P. Andersen fra Lindegaard i St. Torøje. Efter afsløringen samledes man i forsamlingshuset "Thorsborg" til kaffebord, sange og taler -i alt 12 i følge referatet i "Østsjællands Folkeblad". Hovedtalen blev holdt af samme blads redaktør Erik Svarre, som havde kendt Christian Olsen lige fra sin barndom, fordi han var kommet i hjemmet hos Erik Svarres far, redaktør Søren Svarre, og havde ført indholdsrige samtaler med både far og søn.

I Christian Olsens levetid (1848-1931) skete der en kolossal udvikling i det danske samfund. På det nationale plan mistede vi Slesvig-Holsten i 1864 og genvandt Nordslesvig i 1920. På det politiske plan opstod de fire "gamle" partier, som stadig eksisterer. På det åndelige plan opstod de kristelige bevægelser, folkehøjskolerne, friskolerne, forsamlingshusene m.m., tildels inspireret fra tanker fra Grundtvig m.fl. På det erhvervsmæssige plan skete der en imponerende teknisk og administrativ udvikling indenfor både byerhvervene industri og handel og indenfor landbrugserhvervet, hvor især andelsbevægelsens udvikling medførte en fuldstændig ændring af driftsformen. I de lokale andelsforeninger medvirkede Christian ved opstarten og derudover også ved starten af andre lokale foreninger. St.Torøje Brugsforening startede i 1884 og lukkede i 1990. Mejeriet "Nordhøj" startede i 1895 og lukkede i 1965, forsamlingshuset "Thorsborg" åbnede i 1912. I St.Heddinge startede man i 1901 Stevns Andel, som efter mange år med fusioner og stadig vækst i 2015 opnåede en omsætning på 7,2 milliarder kr. og under navnet Danish Agro er et af Nordeuropas førende grovvareselskaber nu med domicil i Karise. Man kan undre sig over, hvordan en fattig husmand kunne overkomme alt dette, og må tro på udsagnene fra talerne ved mindestensafsløringen om Christians store intelligens og energi. Han beskrives som idérig, initiativrig med et godt hoved og en klar forstand med en levende og søgende ånd. Vi må huske, at Christian med sin baggrund som fattig husmand i et landsogn havde meget begrænsede muligheder for at erhverve sig viden. Politisk var Christian oprindelig venstremand med radikale tilbøjeligheder, men blev 1890'erne grebet af Georgismen, som senere udviklede sig til Retsstatspartiet, som er karakteriseret af dets særlige ideer om jordbeskatning. Christians store interesse var Andelsbevægelsen i alle dens former: bagerier, bryggerier, mejerier, brugsforeninger, andelskasser, andelsbank, andelsfoderstofforeninger. Hans indsats mindes med stenen i St. Torøje.