Miljøforurening, Højby Skole, 1894


Højby Skole fra 1740-1895.


Skolebillede fra Højby Skole.

Intro

Højbys første skole blev bygget i 1740 af Margrethe Elisabeth Rosenvinge af Hollufgård. 86 år senere blev skolen udvidet på foranledning af kronprinsen - senere Kong Chr. VIII. I 1894 konstateres der en forurening af drikkevandet på skolen.

I maj 1894, bliver lægen i Nr. Lyndelse kontaktet angående flere febrile sygdomstilfælde blandt børnene i Højby samt lærer Hans Sørensen og hans familie, og da lægen året før ligeledes havde behandlet 3 andre skolesøgende børn med samme symtomer, blev han mistænksom og undersøgte i juli måned skolens sanitære forhold nærmere.
Læge Niels Mortensen Schmidt Bjerrum fandt nu ud af, ”at skolelokalet ligger oven på gamle grave, og den nærmeste grav ligger halvt inde under skolemuren.
Skolens brønd, der er 6-7 meter dyb, er bygget op af rå, utilhuggede kampesten uden nogen form for bindemiddel imellem og dækket med brædder.
Spildevandet fra lærerens husholdning føres af en dårlig, brolagt rendesten i kun en meters afstand fra brønden, dog med godt fald, (som der står), og dette sammenholdt med, at hele terrænet falder fra kirken ned mod skolen, bevirker, at der er stor sandsynlighed for, at forrådnelsen fra gravene kan sive til brønden.
Den lokale læge sender nu med Højby Sogneråds samtykke 2 vandprøver ind til professor Steins laboratorium i København, hvis erklæring i det væsentlige går ud på, at brøndvandet ved daglig vandstand er betydelig forurenet af organiske forrådnelsesprodukter og bakterier, medens grundvandet er forholdsvis rent.
Professor Stein udtaler, at i betragtning af brøndens nære beliggenhed ved kirkegården, må brugen af brøndvandet som drikkevand anses som skadeligt.
Efter at vandprøverne var kommet retur, bliver Embedslægen i Odense inddraget i sagen og laver sin egen undersøgelse.
I embedslægens skrivelse fremgår det bl.a., at en tidligere lærer, Niels Larsen 1827-1870, aldrig havde benyttet skolens brønd, men havde hentet sit vand ovre ved naboen i Fattighuset.
Som konklusion på div. undersøgelser, skrivelser m.m. modtager Højby Sogneråd en skrivelse fra skoledirektionen, hvoraf det fremgår, at sundhedsforholdene såvel med hensyn til drikkevandet som skolelokalet og lærerens lejlighed, er af tvivlsom godhed, og at dette menes at have sin hovedgrund i den nærliggende kirkegård.
Sognerådet skønner også skolebygningen som værende gammel og udslidt og vedtager at lade en ny skolebygning opføre på et sundt og godt beliggende sted.
Brønden blev kastet til. Bygningerne revet ned og jorden solgt til naboen på ”Østergård”, efter at der i 1895 var blevet bygget en ny skole på nuværende Højbyvej 66.

(I 1944 køber menighedsrådet den gl. skolejord, matr.nr:1a., tilbage fra ”Østergård” og udvider kirkegården samt afrunder vejen som vi kender det i dag).

Udybende materiale findes på Højby Lokalhistoriske Arkiv.