Mejslinggaard, Mejslingvej 45

Intro

Nuværende adresse: Mejslingvej 45 Matrikelnr. 2 ab. m.fl. Ejerlav: Mejsling Sogn: Jerlev Herred: Jerlev Gården er en af de oprindelige gårde i byen, og har været slægtsgård i mere end 150 år.

I 1664 var Hartkornet på 5 tdr. 6 skp. 1 fjdk. 1 alb. Fæstegård: Beboer var Hans Hansen.
Matriklen 1688 gav gården nr. 6. Hartkorn 3 tdr. 7 skp. 1 fjdk. 2 alb. Skovskyld 1 fjdk. Beboer var fortsat Hans Hansen. Efter ham kom Hans Madsen til, og han overlod fæstet den 28. november 1724 til sønnen Anders Hansen, som var født her på stedet. Besætningen var da på 4 bæster, 4 køer, 2 ungnød og 4 får. Bygningen er 34 fag i nogenlunde stand. Anders Hansen er på stedet indtil sin død i 1737, derefter den 16. september 1737 er Søren Knudsen, der er født i Mejsling, kommet til gården ved at ægte enken. Hans besætning på gården var 4 bæster, 3 køer, 2 ungnød og 2 får, bygningen består da af 30 fag, som er i slet stand, fæsteren lover at holde dem i stand imod at have fri indfæstning.

Den 24. marts 1760 ses Peder Bertelsen at været kommet til gården, han er søn er Bertel Sørensen og hustru Anna Pedersdatter på gård nr. 5 i Håstrup, Smidstrup sogn, ved at ægte Søren Knudsens steddatter, Maren Andersdatter i 1760.
Hans besætning på gården var nu på 5 bæster, 4 køer, 4 ungnød og 10 får, bygningen består af 44 fag i lovlig stand, han betaler hele 5 rigsdaler for indfæstningen. Hustruen dør allerede i 1764, hvorefter der gik 3 år før Peder Bertelsen giftede sig igen den 7. juli 1767 med Mette Lauritsdatter. Hun blev døbt den 11. marts 1736 i Jerlev, som et “uægte” barn af Maren Hansdatter i Mejsling, som barnefader var udlagt Laurits Jensen i Ødsted.
Peder Bertelsen køber gården fri af fra Koldinghus Rytterdistrikt for 475 rigsdaler, og får skøde den 22. april 1767.

Bradtaksationen i 1784 viser gården med følgende sparsomme oplysninger:
1. 14 fag stuehus beliggende i syd, tilligemed bryggerhus og stald, bygningerne i mådelig stand og vurderet til 150 rigsdaler.
2. 9 fag stald i øst, mådelig stand. Vurderet til 50 rigsdaler.
3. 15 fag lade i nord, mådelig stand vurderet 80 rigsdaler.
4. 5 fag tørvehus til vest, mådelig stand vurderet 20 rigsdaler.
I alt 300 rigsdaler.

1797 ses gården atter i brandkassen, nu med en mere detaljeret beskrivelse:
1. Sals eller stuehuset beliggende til sønden i gården, bestående af 14 fag,
deraf 6 fag til stueværelse med fjæle loft og 8 fag til bryggers og stald,
10 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk, 1 skorsten, 1 bagerovn og 1
kølle, dels leer brændte murstens og dels fjæle vægge, samt stråtag.
Vurderet for 200 rigsdaler.
2. Et staldhus beliggende til østen i gården bestående af 9 fag 8 alen dyb,
1 etage høj, egebindingsværk, dels med leer og dels med brændte murstensvægge samt stråtag.
Vurderet for 100 rigsdaler.
3. Et ladehus beliggende til nord i gården bestående af 15 fag, hvoraf 2 fag
er til vognport, 9 alen dyb, 1 etage høj, egebindingsværk og leervægge samt
stråtag.
Vurderet for 100 rigsdaler.
Tilsammen = 400 rigsdaler.

Bygningerne fandtes forsvarlig indrettet imod ildfare og med følgende brandredskaber, nemlig: 1 lang og 1 kort brandstige, 2 brandhager, 2 læder og 2 træspande med jernbaand, samt 1 brandlygte, alt sammen i forsvarlig stand,
samt deltagende i sognets slangesprøjte.

Det bliver sønnen Bertel Pedersen, som overtager skødet på gården den 27. juli 1805, samtidig går forældrene på aftægt. Peder Bertelsen dør den 22. december 1817, 80 år og hustruen Mette Lauritsdatter den 19. maj 1815 af “Brystsvaghed”, 81 år gammel.
Bertel Pedersen bliver i 1814 gift med pigen Anna Marie Johansdatter, der er datter af Johan Lauritsen i Ammitsbøl. Bertel Pedersen sidder på gården frem til sin død i 1846 efter 3 ugers sygdom.
Hartkorn var da på 5 tdr. 2 skp. 2 fjdk. 1 alb.
Anna Marie Johansdatter dør den 13. juni 1853, 72 år.

Næste mand på gården bliver Christen Madsen. Han kommer til ved at ægte datteren på gården, Ane Kirstine Bertelsdatter i 1852. han var ungkarl fra Nørre Vilstrup, og født i 1824. Christen Madsen får året efter i 1853 den 7. januar tinglyst skøde.
Ane Kirstine, der var 44 år gammel ved ægteskabets indgåelse, føder ingen børn. Manden dør pludseligt i 1859, kun 35 år gammel. Enken gifter sig ikke igen. Gården drev hun nu alene, dog sammen med hjælp fra ofte 3-5 tjenestefolk, ofte havde hun ligefrem plejebørn hos sig, og endelig havde hun også hjælp fra hendes søskendes børn. Det bliver da også hendes brorsøn Bertel Christensen Grøn, der overtager gården, dog først i 1881, efter at havde hjulpet til i nogle år.
Ane Kirstine selv er nu på aftægt, og dør først i 1895, 87 år.
Bertel gifter sig i 1887 med pigen Ane Rasmussen fra Ødsted. I ægteskabet fødes 4 børn. Det bliver sønnen Christen født i 1891, som overtager skødet på gården i 1928. 75 tdr. land af gårdens jorder var opdyrket. Derudover var der af besætning 5 heste, 16 køer, 16 ungkvæg og 20 svin.
Da Christen indgår ægteskab i 1919 med Louise Frederiksen her fra Jerlev, forpagter han samtidig faderens gård.
Nyere ejere kan nævnes Jens Chr. Gydesen og fra 1995 nuværende ejer Lars Korsgaard Marcussen, som i 2002 byggede nyt stuehus, i alt er der 11 bygninger på gården, de ældste fra 1905 og 1909, den seneste fra 2008.