Matr 8a Forum, Bryndum sogn

Intro

Matr 8a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ikke længere eksisterende gård lå 25 m vest for, hvor Nr. Forumvej 11 ligger. Bygningerne forsvandt kort før 1900. Gården udgjorde sammen med Nørgård en af Forums gamle helgårde.

Helgården var 1664 vurderet til 6 tdr 3 skp 1 fdk hartkorn. 1688 omvurderet til 5 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. Helgården blev på et tidspunkt delt i de to halvgårde, hver med 2 tdr 4 skp 3 fdk 1 alb hartkorn. Herefter blev matr 8a’s hartkorn halveret til 1 tdr 2 skp 1 fdk 2 alb, idet den anden halvdel blev lagt ind under 2 af Visselbjerggårds huse i Forum (matr 9a og 10a). 1844 var matr 8a vurderet til 1 tdr 3 fdk 2 ¾ alb hartkorn.

Helgården tilhørte Visselbjerggård i Alslev Sogn. Det var muligvis denne gård, som en kannik i Ribe, Hr. Jakob i Bork, for sin sjælemesse overgav til Ribe Domkapitel i 1335. Fra Ribe Domkapitel kunne gården tænkes at være kommet ind under Ribe Bispestol. Da Visselbjerg oprindeligt tilhørte Ribe Bispestol, kunne helgården tænkes at være kommet ind under Visselbjerg på denne måde. Visselbjerggård blev 1758 opkøbt af Sebastian Wøldike, som udstykkede godset 1769 – 70. Matr. 8a og Nørgård blev da solgt til Niels Spangsberg, Sønderriis, efter hvis død i 1783 gårdene tilfaldt sønnen Chr. Nielsen Spangsberg, Alslev. Efter sidstnævntes død arvede sønnen Niels Christensen Spangsberg, Alslev, matr. 8a. Han solgte gården til gårdfæsteren 1810.

Frem til 1655 var gården fæstet af Laurids Steffensen og hustru Ingeborg. Laurids Steffensen stammede fra Toftnæs i Alslev sogn og døde 1655. Efter hans død blev fæstet overtaget af svigersønnen Jes Jepsen, som blev gift med datteren Mette Lauridsdatter.

1681: Anders Terkelsen, Søren Hansen, Hans Nielsen og Jep Hansen. 1688: Anders Terkelsen (død 1727), Niels Hansen og Søren Hansen (død 1722).

Det er usikkert, hvem der fæstede selve matr. 8a. I 1769 var gården muligvis fæstet af en Jørgen Johannes Andreas Beindorff, som døde 1775.
Fra ca. 1774 tilhørte fæstet Mads Pedersen Nørgaard og Margrethe Johnsdatter.

Sidstnævnte havde en tjenestepige Maren Sørensdatter (muligvis plejedatter), som 1800 blev gift med Søren Nielsen Boldesager fra Bryndum, og de overtog fæstet samtidig. De frikøbte gården 1810. Søren Nielsen var smed og blev kaldt Søren Smed. Maren Sørensdatter døde 1835 og Søren Nielsen flyttede da derfra til et hus i Forum.

1835 Poul Carlsen og Mette Gjødesdatter, som stammede fra hhv. Alslev og Tistrup Sogne. Blev skilt 1850, hvorefter gården tilfaldt Mette Gjødesdatter.

1852 blev gården overtaget af Mads Hansen, en søn af Hans Madsen fra Forumgård. Han blev samme år gift med Kirsten Maria Hansdatter, en datter af Hans Christensen fra matr 2a i Forumlund. De flyttede fra sognet 1856, vistnok til Næsbjerg Sogn. Senere vendte Mads Hansen tilbage og overtog Forumgård.

1856 Niels Pedersen Søndergaard fra Hygum Søndergård i V. Nebel Sogn. Gift med Gyde Marie Hansen fra Vilslev Sogn. Byggede 1861 en ny ejendom, Stengård, på noget lejet hede fra matr. 8a. De flyttede til denne ejendom, som dog først blev udstykket 1871.

1862 Søren Peter Petersen.

Sidstnævnte solgte gården 1863 til Christen Lauritzen Thiim. Han stammede fra Nustrup og var 1858 blevet gift med Ane Marie Sørensen fra Bryndum. Han drev teglværk på gården. Gårdens jord lå ved Forums lergrave, og der havde været teglværk på stedet fra gammel tid. Teglværket lå muligvis på den såkaldte ”Thiims Toft”. Chr. L. Thiim solgte hovedparcellen, knap 20 tdr. l., i 1871 til Ålykke.

1887 blev restejendommen overtaget af sønnen Jes Christensen Thiim. Han bosatte sig dog ikke, men byggede en ny ejendom, Sdr. Forumvej 14, på gårdens østre hede og bosatte sig der. Chr. L. Thiim blev boende på den gamle gård til sin død 1895, hvorefter hans hustru flyttede hen til sønnen. Bygningerne forsvandt kort tid efter, og i 1902 blev grunden lagt ind under Nr. Forumvej 11.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993