Matr 6a i Hygum i Vester Nebel sogn


Matr 6a i Hygum ca. 1928. Jens Nielsen m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Vestre Hygumvej 1. Matr 6a Hygum, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde før begyndelsen af 1700 tallet sammen med Hans Rasksens gård en af Hygums gamle helgårde med 6 tdr hartkorn. I 1688 omvurderet til 6 tdr 1 fdk 2 skp hartkorn.

Helgården blev delt i de to halvgårde hver med 3 tdr 2½ alb hartkorn. I 1844 blev gården vurderet til 3 tdr 5 skp 3 fdk 2½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt 250 m mod sydøst, lige overfor hvor Østre Hygumvej 1 ligger i dag, på modsatte side af Østre Hygumvej.
Som fæstegård tilhørte helgården Ølufgård. Efter 1664 blev den frasolgt og tilhørte 1681 Assesor Lentes og Georg Grøn, notarius ved Den Holstenske Ret. 1688 tilhørte den Jacob Stigelmand i Kiel. 1711 blev helgården solgt af afdøde Jens Christensen (Steensgård) til Terman Knudsen i Kærbøl. Hans søn Terkel Termansen solgte den 1746 til J. Bruun på Krogsgård. Han solgte nærværende gård på et tidspunkt til Hans Sørensen Spangsberg (eller hans far), som 1797 solgte gården til gårdfæsteren.

Gårdfæster fra senest 1620 på helgården: Niels Pedersen Juul. Niels Juul må have været en søn af Peder Juul, som er nævnt 1584 som bosat i Hygum. Niels Juul stod stadig som fæster 1664, men omkring dette tidspunkt blev fæstet overtaget af sønnen Frands Nielsen (det ser ud til at flere af Peder Juuls sønner havde været medfæstere i 1660'erne og tidligere). 1681 og 1688: Jens Christensen. Herefter var fæsteren Hans Jensen (måske søn af foregående) , som var gift med Else Nielsdatter.

Det er uklart, hvad der herefter sker præcist. Men fra ca. 1721 blev fæstet af helgården overtaget af Peder Jepsen og hustru Ellen Pedersdatter. De havde forinden fæstet Annexgården i Årre, men Ellen Pedersdatter havde rødder i Hygum. Muligvis blev helgården delt omkring dette tidspunkt.

Fæstet af nærværende halvgård blev så overtaget af Peder Jepsens søn Niels Pedersen. Han blev ca. 1723 gift, måske med Hans Jensens datter. Hans første kone døde 1724, hvorefter han samme år blev gift med sin trækusine Anne Lambertsdatter, en datter af Lambert Nielsen fra Hygum Søndergård. De flyttede dog fra sognet omkring 1730.

Fæstet blev herefter overtaget af Jens Hansen, en søn af Hans Nielsen fra Hygum Østergård. Jens Hansen blev 1734 trolovet med Birte Nielsdatter fra Rørkjær, som dog døde inden giftermålet. Herefter blev han gift med Else Mortensdatter fra Sønderriis Mølle.
Sønnen Hans Jensen blev 1766 gift med Ellen Christensdatter, en datter af Christen Hansen fra matr 8a i Hygum. De overtog nok fæstet omkring det tidspunkt og frikøbte gården i 1797. Hans Jensen døde 1801. Enken drev gården videre til sin død i 1810.
Sønnen Peder Hansen overtog herefter gården og blev 1823 gift med sin kusine Maren Christensdatter, en datter af Christen Christensen fra matr. 8a i Hygum.

Dette ægtepar fik ingen børn, og gården blev derfor solgt i 1840. Den nye ejer var Niels Mortensen fra Bjerregård i Skads. Han var 1835 blevet gift med Peder Hansens niece Kirsten Jensdatter fra Oksvang i Skads Sogn. Da Kirsten Jensdatters bedstefar var Hans Jensen, forblev gården på slægtens hænder. Den nye ejer var en aktiv og dygtig mand i sognet. Han fraskilte 1868 Bjerreageren og gårdens sydlige jord til en ny gård, Bjerregård, til en datter og svigersøn.

Samme år blev gården overtaget af sønnen Peder Hansen Nielsen. Han var gift med Andrea Jensdatter, som stammede fra Grindsted. Peder Hansen Nielsen døde 1893, hvorefter enken 1894 afstod gården til sønnen Niels Peder Nielsen. Han blev 1898 gift med Knudine Semine Nielsen fra Strandby i Jerne Sogn. De lod nye bygninger opføre 1903 efter en brand. Det viste sig dog, at de forbyggede sig, og de måtte frasælge gårdens resterende sydlige jord til svogeren på Hygumgård.

I 1910 mageskiftede de ejendom med Maren og Niels Mikkelsen, som året efter videresolgte til datteren og svigersønnen Laura Mathilde og Jens Nielsen (gift samme år). De flyttede dog til Jens Nielsens hjemegn i 1912 og grundlagde Ny Blåholm i Grimstrup Sogn.

I 1912 overtog Jens Frederik Nielsen fra Gunderup i Årre Sogn ejendommen. Han blev året efter gift med sin kusine Pauline Nielsen, også fra Gunderup. De drev gården i mange år. Jens Nielsen døde 1949, hvorefter enken afstod gården i 1951 til sønnen Morten Nielsen. Morten Nielsen var ugift og havde den ugifte bror Svend Åge Nielsen boende (død 1982).

I 1990 flyttede Morten Nielsen til Vester Nebel og afstod ejendommen til nuværende ejere Conny og Torben Skov. Torben Skov er fra Solbjerg i Skads sogn, og Conny Nielsen er Morten Nielsens niece (datter af Hans B. Nielsen, V. Nebel).

2009 Yderligere oplysnninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991