Matr 3a i Lifstrup


Matr 3a i Lifstrup ca. 1920. Marie og Mads Hansen. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 41. Matr 3a Lifstrup, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Avlinggård en af Lifstrups gamle helgårde. I 1664 var gården vurderet til 7 tdr. hartkorn, i 1688 omvurderet til 6 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn.

På et tidspunkt blev helgården delt i de to halvgårde, hver med 3 tdr 3 fdk 1 alb hartkorn. I 1844 var gården vurderet til 2 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. Oprindeligt lå gårdens bygninger knap 100 m længere mod nord.

Af gårdens oprindelige hartkorn var noget eng ved Hyllerslev i Janderup sogn. Denne eng havde tilhørt gården siden omkring 1600 og blev først frasolgt omkring 1780.

Helgården tilhørte før 1635 Christoffer Ulfeldt. 1635 blev den solgt til Ølufgård, hvorfra gården vistnok i 1662 overgik til oberst Didrik Blom. Han skødede vistnok 1668 gården videre til borgmester Jesper Hansen i Ribe. Han tilbagesolgte dog gården til Didrik Blom, som stod som ejer i 1681 og 1688. Didrik Blom var da ejer af Refstrup, som han havde overtaget efter en datter af Sofie Staverskov, Ølufgård. Senere tilhørte de to halvgårde magister Maturin Castensen i Jerne, som havde meget gods (bl. a. Hennegård) i omegnen. Efter hans død blev bl. a. nærværende gård solgt på en auktion i 1751 til arvingerne efter amtmand Teilmann til Enderupholm, Skrumsager, Nørholm og Lunderup. Gården blev frikøbt i 1772, da A. C. Teilmann til Nørholm solgte gården til gårdfæsteren.

Fra senest første halvdel af 1600 tallet var gården fæstet af Søren Jensen, hvis kone hed Elle. Han døde 1644. Måske var han født i Lifstrup, idet han i en vidnesag erklærede, at han kunne huske tilbage til 1590 i Lifstrup.

Efter hans død var gården i perioden ca. 1647 - 1655 fæstet af Hans Lauridsen, der stammede fra Forum. Han flyttede 1655 vistnok til matr. 3a i Astrup. Fra 1655 var gårdfæsteren Niels Nielsen, hvis kone hed Karen Jensdatter. Niels Nielsen døde 1674, hvorefter fæstet blev overtaget af Jens Sørensen, som nok giftede sig med enken.

I begyndelsen af 1700 tallet tilhørte fæstet Jens Nielsen. Han kunne være søn af Niels Nielsen. Jens Nielsen døde 1726. Vistnok fra senest 1730 blev fæstet overtaget af Hans Nielsen. Han blev nævnte år gift med Johanne Hansdatter fra Gunderup i Årre Sogn. P.g.a. lakuner i V. Nebel kirkebog er det uklart, hvad der sker de følgende år; men tilsyneladende døde Hans Nielsen. Enken blev herefter vistnok gift med Knud Jepsen fra Gjesing omkring 1739. Det er dog usikkert, om det forholder sig sådan – under alle omstændigheder fæstede Knud Jepsen gården fra ca. 1739.

Fra 1757 blev fæstet overtaget af Hans Christensen, kaldet Hans Lassen - for at skelne ham fra en anden Hans Christensen i Lifstrup. Hans Christensen stammede fra Andrup i Skads sogn og fik Lassen tilnavnet efter sin morfar Hans Lassen i Andrup. Han var blevet gift i Darum 1752 med sin første kone Ane Frandsdatter og havde boet der til 1757, hvorefter han flyttede til Lifstrup. Samme år døde hans første kone. Senere på året blev han gift med Inne Hansdatter, en datter af Hans Jensen, Øluf Mølle. De frikøbte gården 1772.

Sønnen Christen Hansen Larsen overtog gården 1788. Han blev gift 1791 med Anne Marie Stephansdatter fra Lindknud Sogn. Hun døde 1813, hvorefter Christen Hansen blev gift 2. gang samme år med Anne Jensdatter fra Tastrup i Torstrup Sogn.
Sønnen af første ægteskab Hans Christian Christensen overtog gården 1828. Han var vistnok året før blevet gift med Maren Olesdatter fra Astrup i Bryndum sogn. De udstykkede 1859 en stor del af gårdens hedelod til en ny ejendom for en datter og svigersøn.
En anden søn, Jens Hansen, overtog gården året efter og blev 1861 gift med Abelone Madsdatter fra Brøndsagergård i Forum, Bryndum sogn. Han døde allerede 1888, hvorefter den ældste søn Hans Kristian Hansen blev gårdbestyrer.

En anden søn Mads Thomsen Hansen overtog gården i 1896. Han blev gift med Ane Marie Kirstine Olesen fra Rousthøje i Grimstrup sogn i 1899. De udstykkede det resterende af gårdens nordlige hedelod til tre statshusmandsbrug 1935 – 1944 for 2 døtre og en søn. Mads Hansen døde 1941.
Datteren Mary Hansen (Maja) blev 1944 gift med Marinus Poulsen, født i Næsbjerg, og de overtog da gården. De drev gården til 1985 og frasolgte da jorden og flyttede til Varde. Bygningerne blev dette år overtaget af nuværende ejere Kirsten og Kent Hug.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991


300 m nord for gården lå tidligere en fælles lergrav for alle Lifstrups gårde. Leret blev anvendt til fremstilling af teglsten til lokal brug.

Det er også muligt, at leret blev anvendt til fremstillingen af jydepotter - dog vides ikke, om leret hertil blev gravet lokalt ved de enkelte gårde. På samtlige gamle gårde i Lifstrup er der blevet fremstillet jydepotter i 1700 og 1800 tallet. Fremstillingen af jydepotter var et meget vigtigt bierhverv i Lifstrup.
Jydepotterne blev solgt på markedet i Varde til eksport.