Matr 15a i Forum, Bryndum sogn


Matr 15a i Forum. Trine og Søren Peder Pedersen. Fotograf ukendt.

Intro

Forumvej 16. Matr 15a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Oprindeligt var der 2 skp 2 fdk hartkorn. 1844 blev ejendommen vurderet til 2 skp 3 fdk 1½ alb hartkorn. Stuehuset er måske fra 1700 tallet.

Jorden til dette husmandssted tilhørte oprindeligt Elkjær, som blev solgt til Ribe Hospital ved auktionen over magister Maturin Castensens gods 1748. Der blev da anført at 2 skp og 2 fdk hartkorn af Elkjærs jord anvendtes af 2 husmandsbrug. Da Ribe Hospital frasolgte Elkjær 1794, blev matr. 15a også frasolgt med 2 skp 2 fdk hartkorn til husfæsteren. Det lille husmandssted bestod oprindeligt af 2 ejendomme, som hver havde 1 skp 1 fdk hartkorn - måske var det 2 tidligere rytterhuse.

1754 blev fæstet af det ene hus overtaget af den fattige Christen Jepsen. Forinden havde fæstet tilhørt Knud Jørgensen Dam, som døde 1751. Knud Dam var flyttet fra Bryndum til Forum ca. 1731. Christen Jepsens kone Karen Nielsdatter døde 1764. Ved skiftet var der kun efterladt gæld, og Christen Jepsen var nødt til at sælge noget af sin afdøde kones tøj for at få råd til begravelsen. Efter skiftet overtog sønnen Hans Christensen fæstet, men det var sandsynligvis kun i kortere tid.

1771 blev fæstet overtaget af Søren Christensen Smed fra Bryndum. Han afstod sin fæstegård i Bryndum til sin søn 1776, men overtog allerede 1771 sammen med sin kone Karen Nielsdatter fæstet af nærværende ejendom. 1771 overtog Søren Christensen også fæstet af det andet hus efter Jens Hansen. Dette andet hus havde Jens Hansen fæstet siden 1757, men flyttede nu til Roust. Jens Hansen havde overtaget fæstet af huset efter sin mor Anna Lauridsdatter. Hun var enke efter Hans Madsen. Hans Madsen var død 1739 i Forum. Hvorvidt han også havde fæstet dette hus eller en anden gård i Forum vides ikke - måske havde han fæstet Elkjær. Se denne.

Søren Christensen Smed døde 1785.

Ved Søren Christensens død flyttede enken tilbage til Bryndum og afstod fæstet til Søren Christensen Kiær. Han stammede fra Toftnæs i Alslev Sogn og var 1784 blevet gift med Maren Lauridsdatter fra Sjælborg i Hostrup Sogn. Denne Søren Christensen var skrædder. De frikøbte ejendommen 1794. Maren Lauridsdatter døde 1799, hvorefter Søren Christensen blev gift 2. gang samme år med Mette Madsdatter fra Lifstrup.

1823 blev datteren Maren Sørensdatter gift med Hans Hansen fra Ravnsbjerg i Guldager Sogn, der overtog ejendommen året efter. Maren Sørendatter døde allerede 1824, hvorefter Hans Hansen samme år blev gift med Margrethe Laugesdatter, en datter af Lauge Nielsen fra Elkjær. Hans Hansen var skomager, og Margrethe Laugesdatter væverske.
Sønnen Hans Laurits Hansen overtog ejendommen 1858, men var ikke bosat.

1863 Niels Christian Beck.

1865 blev ejendommen overtaget af Niels Peder Mortensen, en søn af Morten Sørensen fra matr 13. Han var 1863 blevet gift med Mette Kirstine Mathiasen, som var født i Lejrskov; men hun var kort før giftermålet sypige hos søsteren på Elkjær. De havde boet på ejendommen siden giftermålet. Peder Smed, som han blev kaldt, var smedemester ligesom faderen og havde smedje på ejendommen frem til 1880’erne, da hans lærling H. O. Nielsen oprettede smedje på matr. 9a. Hans kone døde 1883.

1894 Iver Madsen Iversen fra Janderup sogn. Gift 1897 med Kirsten Jensen fra Horne Sogn. Iver Iversen var snedker og bygningshåndværker.

De mageskiftede 1905 hus med Trine og Søren Peder Pedersen fra Nr. Forumvej 7. Søren P. Pedersen, der var søn af Anders Pedersen fra Forum Gammelgård, var daglejer og tærskede bl. a. med plejl for folk. På sine ældre dage var han blind.
Deres eneste barn, datteren Ingeborg Pedersen, overtog ejendommen 1930. Hun var ugift og boede på ejendommen til sin død. Hendes plejedatter Alfrida Madsen, Esbjerg, overtog ejendommen 1969 og havde den til 1973, men var ikke bosat.

1973 blev ejendommen overtaget af sagførerparret Ulla og Jørgen Magnussen, Esbjerg. De var heller ikke bosat, men havde ejendommen som en lille lystejendom.

Nuværende ejere, Vibeke og Michael Norman Larsen, overtog ejendommen 1987 efter sidstnævnte.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993