Matr 11a i Forum, Bryndum sogn


Matr 11a i Forum. Niels Mortensen Bjerre m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Forumvej 10. Matr 11a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ejendom var et jordløst hus i 1600-tallet. Fæsterne af huset ydede ikke landgilde, men var postbønder – de skulle bære ”kongens breve”. Gadehuset fik i 1760erne 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn.

Jorden fik ejendommen fra Forum Gammelgård. 1844 var ejendommen vurderet til 4 skp 3 fdk ¼ alb hartkorn. Før ca. 1860 – 75 lå bygningerne 300 m mod nordøst, omtrent hvor Forumvej 20 ligger.

Gadehuset tilhørte Kronen. Da Kronen frasolgte sit gods i Ribe amt 1719, blev huset vel solgt til Ølufgård sammen med gårdene i Forum. Ved tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741 blev huset sammen med Forum Gammelgård måske solgt til Hans Christensen Spangsberg, Strandby, hvis søn Morten Hansen Spangsberg, Strandby, havde huset og gården senere. Sidstnævnte solgte huset i 1754 til Niels Nielsen, Veldbæk i Jerne Sogn, som igen videresolgte til Michael Møller, kongelig toldkontrollør ved Varde Toldsted. Sidstnævnte købte 4 skp 2 fdk 2 alb af Forum Gammelgårds jord og lagde dette til huset. Han solgte huset med 4 skp 2 fdk 2 3/16 alb hartkorn til fæsteren i 1775.

I 1754 tilhørte fæstet af huset Thomas Jensen. Thomas Jensen havde kun huset som en aftægtsejendom, da han tidligere havde fæstet halvdelen af Forum Gammelgård. Hans første kone var død 1731, hvorefter han var blevet gift med Karen Christensdatter. De døde hhv 1761 og 1760.
En søn af første ægteskab, Christen Thomsen havde overtaget faderens anpart af Forum Gammelgård og frikøbte sin halvpart i denne, men overtog muligvis også fæstet af matr 11 efter faderens død. Under alle omstændigheder var det jord fra deres halvpart af Forum Gammelgård, som blev lagt ind under huset. Han og hans familie flyttede omkring 1770 til Billum Sogn.

Fra ca. 1773 var fæstet overtaget af skrædder Hans Pedersen og hustru Birthe Hansdatter. De frikøbte ejendommen 1775, men flyttede fra området 1789.

1789 blev ejendommen overtaget af Anders Pedersen Smed. Han var en søn af Peder Jepsen i Bryndum og var i 1784 blevet gift med Maren Hansdatter fra Alslev Sogn. Som navnet siger, var han smed. Han døde 1799, hvorefter enken samme år blev gift med Hans Pedersen Smed fra Skonager i Næsbjerg Sogn. Også han havde smedje på ejendommen. Imens de boede på ejendommen var den 1811–13 ejet af Poul Olesen fra matr. 14.
1821 blev stedsønnen Anders Andersen gift med Anna Marie Laugesdatter, en datter af Lauge Nielsen fra Elkjær, og de overtog ejendommen samme år.
Deres datter Ane Andersen blev 1855 gift med Hans Peder Hansen, en søn af Hans Christensen fra matr 2a i Forumlund, og de overtog ejendommen året efter. Det var dem der udflyttede ejendommen til dens nuværende placering og lod nuværende stuehus opføre. Ane Andersen døde 1878, hvorefter enkemanden blev gift med Esther Margrethe Hagen fra Brørup. De drev ejendommen til deres død.

Arvingerne solgte ejendommen 1898 til Jensine Bodil Marie og Hans Chr. Madsen, som 3 år forinden havde afstået Forumgård. De udstykkede gården og lod nogle af udmarkerne frasælge. Efter deres død tilfaldt stedet 1904 til enearvingen, sønnen Mads Hansen Madsen, som videresolgte samme år.

I 1904 blev ejendommen overtaget af Niels Mortensen Nielsen, kaldet Bjerre, fra Måde i Jerne sogn. Han var ungkarl i de første år og havde søsteren Maren Nielsen som husbestyrerinde. Senere blev han gift med Nielsine Margrethe Andersen, en datter af Niels Andersen fra Drausegård.
Sønnen Morten Bjerre Nielsen blev 1937 gift med Klara Andersen fra Hostrup Sogn og overtog ejendommen samme år. Forældrene flyttede da til Nr. Forumvej 2. De nye ejere moderniserede ejendommen og mageskiftede nogle af udmarkerne. De drev ejendommen til 1969 og flyttede da til Nr. Forumvej 2.
Fra 1969 blev gården forpagtet af sønnen Kaj Bjerre Nielsen, som var blevet gift med Iris Bejder fra Gjesing i 1964 – de havde efter giftermålet været bosat i Nr. Forumvej 2. De overtog gården endeligt i 1972 og lod nye svinestalde opføre. Senere drev Kaj Bjerre i mange år Forum Krammarked på stedet.

2006 Nuværende ejere Birthe og Hans Christian Rahr Jensen-

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993