Matr 10a i Forum, Bryndum sogn


Matr 10a i Forum. Peder Vind med familie. Fotograf ukendt.

Intro

Nr. Forumvej 24. Matr. 10k (opr. 10a) Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Denne ejendom (eller matr. 9a) var i 1600 tallet et jordløst hus tilhørende Kronen. Fæsterne svarede ikke landgilde, men var postbønder – de skulle bære ”kongens breve”.

På et tidspunkt omkring 1750 fik ejendommen 1 fdk hartkorn fra matr. 9a (eller modsat). Ligeledes fik ejendommen 5 skp 2½ alb hartkorn fra matr. 8a. Dermed havde ejendommen 5 skp 1 fdk 2½ alb hartkorn. 1844 var ejendommen vurderet til 5 skp 1 fdk 2 ¼ alb hartkorn. Ejendommen lå før 1846 (??) 525 mod sydvest, 10 – 20 m nord for hvor tvillingeejendommen matr. 9a oprindeligt lå.

Gadehuset tilhørte som ovenfor nævnt Kronen. Efter Kronens frasalg af sit gods i området 1716 – 19 blev huset opkøbt af magister Maturin Castensen, sognepræsten i Jerne. Efter hans død solgte arvingerne huset i 1750 til arvingerne efter Heinrich von Brockdorff, Visselbjerggård. Bolet hørte under Visselbjerggård frem til 1769, da Sebastian Wøldike solgte det til Niels Spangsberg, Sønderriis, efter hvis død i 1783 sønnen Christen Nielsen Spangsberg, Alslev, arvede det. Han døde 1794, og bolet tilfaldt da svigersønnen Christen Thøstesen, Alslev, som solgte det til bolfæsterens søn 1811.

I 1756 tilfaldt fæstet Mads Nielsen/Mads Præst, en søn af Niels Lauridsen/Præst fra Damgård. Han blev dette år gift med Johanne Cathrine Johannesdatter, en datter af Johannes Skrædder i Bryndumdam i Bryndum sogn. Hun døde 1771, hvorefter Mads Nielsen blev gift 2. gang med Anne Nicolaisdatter. Mads Præst var tækkemand. Familien flyttede til Hostrup sogn først i 1770’erne, men vendte senere tilbage til et hus i Forum.

Fra først i 1770’erne blev fæstet overtaget af Anne Nicolaisdatter søster og svoger Maren Nicolaisdatter og Peder Hansen. De blev gift 1770. Peder Hansen, der stammede fra Gunderup i Årre Sogn, var oprindeligt skrædder. Senere blev han teglbrænder i fint overensstemmelse med, at ejendommen lå tæt ved Forums lergrave og teglværker. Der har også været teglværk på ejendommen.
I 1811 blev fæstet overtaget af sønnen Hans Pedersen Teglbrænder, som frikøbte ejendommen samtidig. Han var også teglbrænder og var ugift i den tid han boede på ejendommen. Først 1827 blev han gift med Rebekka Hansdatter fra Orten Tegllade, men på det tidspunkt var de flyttet til matr 25a i Skærbæk, V. Nebel Sogn. Allerede 1815 havde Johannes Nielsen fra Forum Gammelgård overtaget ejendommen – sandsynligvis p.g.a. gæld.

1815 Jens Christensen Brosbøl og Zidsel Christensdatter, som boede i Ølgod forinden.

1818 Niels Nielsen – boede forinden i V. Nebel.

1820 Jørgen Hansen fra Gjesing. Han var ikke bosat, men bortfæstede ejendommen. Ca. 1820 – 29 var huset beboet af Laurids Andersen og Gunde Maria Henriksdatter.

Fra ca. 1829 var stedet beboet af tømrer- og snedkermester Jens Sørensen Esbjerg og hustru Anna Sophia Jørgensdatter. De havde forinden boet på Kirkebolet i Forum. Familien købte ejendommen af Jørgen Hansen 1829, men flyttede til Hedehuset i 1836.

1836 blev ejendommen overtaget af Jeppe Hansen fra Alslev, der samme år blev gift med Maren Johansdatter, en datter af Johan Peder Jakobsen fra matr. 9a. De flyttede til matr. 13 i 1844.

1844 blev ejendommen overtaget af Christen Christensen, en søn af Christen Christensen fra Drausegård. Han var gift med Dorthea Maria Hansdatter fra Varde Landsogn – de boede i et hus ved Kirkebolet forinden. Chr. Christensen var sømand. Det var vistnok ham, der lod huset udflytte ca. 1846. Mageskiftede 1856 ejendom med Ole Hansen fra Kirkebolet.
Ole Hansen og hustru Andaline Hansen stammede fra Lunde Sogn. Ole Hansen var en bror til Ingeborg Hansdatter fra matr. 9a. Han var tømrer og snedker. En søn af ham Hans Olesen (Wollesen) blev senere en kendt bygmester i sognet. Andaline Hansen døde 1869.

Ole Hansen døde selv 1886. Året før havde han afstået ejendommen til Peder Hansen Vind fra Sønderhø i Bramming Sogn. Han var 1884 blevet gift med Marie Kirstine Nielsen, en datter af Niels Hansen fra matr. 9a. Peder Vind tilkøbte og mageskiftede en lang række små jordlodder 1908 – 18. Den østre hede på 6 – 7 tdr.l. blev 1912 udstykket til en ny ejendom, Forum Hovedvej 92, for en datter og svigersøn.
1919 blev ejendommen overtaget af datteren og svigersønnen Meta M. og Theodor Christian Pindborg Pedersen. Theodor Pedersen var fra Varde. De drev ejendommen til 1952 og flyttede da til Varde.
1952 Johanne og Svend Lykke Pedersen. Svigerdatter og plejesøn af foregående. Johanne var fra Hobro-egnen, og i 1965 flyttede de til hendes fødegård og overtog denne.

1965 Ove Nielsen.

1966 Arne Loklindt, Jerne. Han var ikke bosat, men udstykkede ejendommen i små bidder til naboejendommene.

Bygningerne med de resterende 3 tdr l blev 1967 solgt til nuværende ejere Jonna og Hans Jakobsen. De stammer fra hhv. København og Horsens, men havde forinden overtagelsen af ejendommen været bosat i Forumlund.

2009 Yderligere oplysninger V. Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993.