Mand over bord, Ammi


E 95 NIELS JUEL (fhv. AMMI)

Intro

Mand over bord fra Ammi 30. juni 1904 kl. 13.30 i Vesterhavet.

Nogen Tid efter at Niels Sonniksen Kromann af Sønderho Kl. 1½ EM. var gaaet fra Borde med A.'s Motorjolle for at udsætte Vaad, hvilket Arbejde som oftest udførtes af kun 1 Md., saas fra A., at Jollen pludselig styrede en forkert Kurs, og samtidig observeredes K. i Vandet i Nærheden af Baaden. Inden A., som straks lettede og sejlede mod Ulykkesstedet, kunde naa dette, var K. imidlertid forsvunden og kom ikke mere til Syne. Først efter ca. 3 Timers Jagt lykkedes det at indfange Motorjollen og stoppe dens Maskine, hvorefter Vaadet blev hevet ind, men K.'s Lig fandtes ikke deri.

Årsag: Anm. Aarsagen til Ulykken maa ifølge de afgivne Vidneforklaringer formentlig tilskrives, at K. under sit Arbejde med at stikke ud paa Vaadlinerne er blevet indviklet i disse og trukket med over Bord, hvor han, som var iført store tunge Søstøvler, hurtigt formenes druknet.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Ammi var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Sønderho på Fanø. Skibets fører var: N. S. Kromann. Skibet var på fiskeri.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


1 mand faldt over bord og døde. Hans navn er: N. S. Kromann.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1904


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.