Møgelkær


Hovedbygningen på Møgelkær blev opført af C.E. Krag-Juel-Vind-Friis i 1861-1862. Bygningen er opført i gule mursten, og den minimalistiske stil er tydeligt inspireret af de klassicistiske herregårdsbyggerier fra tiden omkring 1800.


Dette billede, som formentligt er fra sidste del af 40’erne eller 50’erne, viser Møgelkærs bratte overgang fra herregård til statsfængsel. På udtryksfuld vis synes den stilrene hovedbygningen fanget bag det høje pigtrådshegn.

Intro

Herregården Møgelkær har siden 1945 fungeret som statsfængsel. Grundet de mange barakker og administrationsbygninger kan man svært forestille sig, at her engang lå et gammelt herresæde. I midten af 1500-tallet var Møgelkær ejet af søhelten Otte Rud, der afløste Herluf Trolle som rigsadmiral.

''Historien om Møgelkær'' Møgelkær nævnes første gang i historiske kilder fra 1408, hvor ridderen Jep Kalv overdrog gården til Roskildebispen. Gennem 1500-tallet var herregården tilknyttet adelslægten Rud. Af disse ejere var Otte Rud den mest markante, idet han kæmpede bravt i Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570), og i 1565 blev udnævnt rigsadmiral efter den navnkundige Herluf Trolle, som var blevet såret og senere døde af sine sår. I 1674 blev Møgelkær solgt til den godsrige adelsmand Mogens Friis, som to år forinden havde oprettet grevskabet Frijsenborg. Møgelkær blev ikke indlemmet i grevskabet, men blev tilknyttet herregården Boller, for hvilken den længe fungerede som ladegård. Da grevskabet Frijsenborg blev opløst i 1922 blev Møgelkærs jorder udstykket og hovedparcellen solgt til Anton Ovesen. I 1939 blev Møgelkær købt af staten, og fra 1941 blev herregården anvendt som ungdoms- og beskæftigelseslejr. Under sidste del af Anden Verdenskrig blev Møgelkær benyttet som opsamlingslejr for danske og norske krigsfanger, der blev overført fra tyske koncentrationslejre. Efter Anden Verdenskrig og frem til i dag har Møgelkær fungeret som statsfængsel. ''Markante ejere'' 1408: Jep Kalv 1552-1565: Otte Rud 1674-1675: Mogens Friis 1849-1882: C.E. Krag-Juel-Vind-Friis 1939- : Kriminalforsorgen Læs mere om Møgelkær på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/moegelkaer danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Møgelkærs nuværende hovedbygning blev opført af lensgreve C.E. Krag-Juel-Vind-Friis i 1861-1862 ved arkitekt F. Meldahl. Den enkeltfløjede og gulstensmurede bygning står i én etage over høje kældre med sadeltag af rødt tegl. Over midterpartiet er en minimalistisk gavlkvist og under denne er hovedindgangen indrammet af indmurede søjler og kronet af en mindre trekantfronton. På nordsiden af bygningen er der tilføjet en kort tværfløj. Møgelkærs tidligere hovedbygning blev revet ned i 1863, da den nuværende stod færdig. Omtrent 125 meter sydvest for den nuværende hovedbygning er der stadig spor efter det voldsted, hvorpå den tidligere bygning stod. ''Omgivelser'' Det anlæg af bygninger, som knytter sig til Møgelkær, er i høj grad formet efter stedets nuværende funktion som statsfængsel. De tidligere ladebygninger er enten revet ned eller ombygget til beboelse for fængslets indsatte, og omkring disse bygninger er der opført en række barakker til samme formål. På Møgelkærs område ligger ligeledes Møgelkær kirke, som blev indviet i 2007. ''Bygninger og gods'' 1570’erne: Tidligere hovedbygning opført 1861-1862: Nuværende hovedbygning opført 1863: Tidligere hovedbygning nedrevet 1922: Møgelkær udskilt fra Frijsenborg 1945: Herregården taget i brug som statsfængsel

''Fakta'' Adresse: Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde Kommune: Hedensted Tidligere: Vejle amt, Bjerre herred, Rårup sogn Ejer: Staten – Kriminalforsorgen (2017) Funktion: Statsfængsel (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Under visse betingelser Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2017) Besøg [http://www.moegelkaer.dk/ moegelkaer.dk]

''English'' The manor Møgelkær has served as a state prison since 1945. Due to the many barracks and administrative buildings it can be hard to imagine that here once stood an old manor. In the mid-16th century Møgelkær was owned by the naval hero and admiral Otte Rud. The main building was erected in 1861-1862 by count C.E. Krag-Juel-Vind-Friis and architect F. Meldahl. In 1922 Møgelkær was sold off from the large estate Frijsenborg, and in 1939 it was taken over by the state.

''Publiceret''