Lyngballegård


Hovedbygningen på Lyngballegård stammer i sin grundplan fra 1846, men den store og dominerende midterpavillon blev først tilføjet i 1913.

Intro

Herregården Lyngballegård ligger 20 km nordvest for Aarhus med åbne marker mod syd og skov mod nord. Lyngballegårds historie er tæt knyttet til grevskabet Frijsenborg, under hvilket det hørte indtil 1923. Her blev herregården udskilt fra godset, men i 1952 atter bragt under Frijsenborg.

''Historien om Lyngballegård'' Lyngballegårds historie går tilbage til middelalderen, hvor gården i 1327 blev skødet til domkapitlet i Aarhus. Efter Reformationen i 1536 gled domkapitlets gods gradvist over i kronens eje og i 1584 kom Lyngballegård til Hans Rostrup. Herefter fulgte en række skiftende ejere, indtil Lyngballegård i 1632 blev skødet til Christian 4.s (1588-1648) søn Grev Valdemar Christian. Han levede et turbulent liv og blev i 1644 holdt fanget ved den russiske zars hof efter en frierfærd, som var gået i hårdknude. Ved hjemkomsten i 1646 skødede han Lyngballegård tilbage til kronen. I 1660’erne begyndte Mogens Friis et målrettet opkøb af herregårde nordvest for Aarhus, heriblandt Lyngballegård, og denne godssamling blev i 1672 til grevskabet Frijsenborg. Lyngballegård Herregårdens videre historie er derfor forbundet med grevskabet, som bestod frem til 1923, hvor det blev opløst som følge af lensafløsningsloven af 1919. Den pålagte afgift bevirkede, at en betragtelig del af grevskabets besiddelser måtte sælges fra, og Lyngballegård blev udskilt fra godset. I 1952 blev Lyngballegård imidlertid generhvervet af Inger og Julius Wedell, indgår den dag i dag i et landets største godser: Frijsenborg og Wedellsborg Godser. ''Markante ejere'' 1327-1536: Aarhus domkapitel 1536-1584: Kronen 1632-1646: Valdemar Christian -1675: Mogens Friis 1849-1882: Christian Emil Krag-Juel-Vind-Friis Læs mere om Lyngballegård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/lyngballegaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Lyngballegårds hvidpudsede hovedbygning blev opført i 1846 af Christian Emil Krag-Juel-Vind-Friis efter en brand, der opslugte den tidligere hovedbygning fra 1778. Bygningen, som består af en enkelt fløj i én etage med halvvalmede gavle og sort tegltag, blev i 1913 forsynet med en midterpavillon i to etager med højt fransk tag. ''Omgivelser'' Landskabet omkring Lyngballegård er et meget karakteristisk herregårdslandskab bestående af betydelige markarealer mod syd, som vidner om stordrift, omfattende skovområde mod nord, som er velegnet til jagt, og slutteligt Lading Sø øst for herregården. I forbindelse med hovedbygningen ligger en mindre have mod syd og herregårdens trelængede avlsanlæg mod nord. ''Bygninger og gods'' 1672: Oprettelsen af grevskabet Frijsenborg 1778: Tidligere hovedbygning opført 1846: Nuværende hovedbygning opført 1913: Midterpavillon opført 1923: Grevskabet opløst

''Fakta'' Adresse: Lyngballevej 35, 8471 Sabro Kommune: Favrskov Tidligere: Aarhus amt, Sabro herred, Lading sogn Ejer: Bendt Wedell (2017) Funktion: Agerbrug, jagtudlejning, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 164 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredet (2017)

''English'' The manor Lyngballegård is located 20 km northwest of Aarhus with open fields to the south and forest to the north. Lyngballegårds history is closely linked to the county of Frijsenborg under which it belonged until 1923. After being sold from the estate it was bought back in 1952 and thus reconnected with Frijsenborg under which it still belongs.

''Publiceret''