Lustrupholm


Lustrupholms hovedbygning. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Lustrupholm med omgivende marker, hvor dyrene græsser. De rekonstruerede miljøer med flettede indhegninger er en del af Ribe Vikingecenter. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

Lustrupholm, der omtales første gang i 1233, var tidligere bopæl for Ribes biskop. Lustrupholms nuværende hovedbygning fra 1774 har både haft mølle, mejeri og landbrugsskole tilknyttet. Lustrupholm huser i dag en produktionsskole samt Ribe Vikingecenter.

Ribebispens gård

Gården Lustrupholm omtales første gang i 1233, hvor den var ejet af biskoppen i Ribe. Lustrupholm nævnes i "Ribe Oldemor", som er Ribe Domkapitels protokol fra middelalderen. Her står, at fæstebønderne i Tønder og Anflod sogne skulle levere deres kirketiende, stude og havre til Lustorp (Lustrup).

Den daværende hovedgård, som siden er blevet udgravet af arkæologer, lå på et lille næs ved Havlund Bæk lidt syd for det nuværende Lustrupholm. Anlægget omfattede store stolpebyggede huse samt et grundmuret, kvadratisk tårn, der stammede fra første halvdel af 1200-tallet. Der blev i forbindelse med udgravningen fundet en mindre voldgrav, hvis sider var sikret med opstablede græstørv.

I 1255 nævnes en vandmølle ved Lustrupholm. Den tilhørte kronen, som først i 1724 skødede møllen og rettighederne til den til Christen Clausen i Ribe.

Lustrupholm før og nu

Næsset ved Lustrupholm har med afbrydelser været beboet siden jægerstenalderen. Fra bondestenalderen stammer den ældste hustomt, der kendes på stedet. I bronzealderen anvendtes næsset som gravplads og i jernalderen lå her i lille landsby på tre gårde.

Det nuværende Lustrupholm blev opført i 1774 med en grundmuret østfløj, mens de tre øvrige længer var i bindingsværk. De fire længer omsluttede en brolagt gårdsplads. Efterhånden forfaldt bindingsværksbygningerne. Nogle blev restaureret som grundmurede bygninger, mens andre blev revet ned. I østfløjen blev bevaret mange oprindelige træk, som kom til ære og værdighed igen, da Lustrupholm i begyndelsen af 1990'erne blev gennemgående renoveret.

Produktionsskole og vikingecenter

I nyere tid har Lustrupholm dels været privat gård, dels højskole og mejeri- og landbrugsskole. I dag er der et levende miljø på stedet, hvor Lustrupholm Produktionsskole for unge under 25 bidrager med vikingedragter til Ribe Vikingecenter samme sted. Der er åbent for alle i sommerhalvåret, hvor der i samråd med Den antikvariske Samling i Ribe rekonstrueres miljøer, boliger og klædedragter til et levende vikingesamfund.

Syd for Lustrupholm ligger nu rekonstruerede huse fra vikingetid til middelalder. Museet Ribes Vikinger inde i Ribe, som hører under Den antikvariske Samling (under Sydvestjyske Museer), huser genstande og udstillinger fra de sidste mange års arkæologiske udgravninger på egnen.