Lindø på Langeland

Intro

Lindø ligger i det natur-og kulturhistoriske eneståede Lindelse Nor. På Lindø findes én af de kendeste og rigeste bopladser fra bondestenalderen.

Lindelse Nor udgør en del af et oprindelig skærgårdsagtigt komplex af havbugter, odder og øer, der gennem hele forhistorisk tid har tiltrukket mennesker.

I området findes den klassiske Lindø-boplads fra yngre Tragtbægerkultur (ca. 3400-2900 f.kr.). Bopladsen blev udgravet i årene 1901-27 af Jens Winther. De meget rige fund stammer overvejende fra
tiden omkring 3200 f.kr.

Næsten overalt på holmen fremkom bosættelsesspor i form af kulturlag, affaldsgruber, lergrave og ildsteder. Mindst to rektangulære hustomter påvistes, og flere steder fandtes lerkliningsstykker fra vægge. Mængden af flint- og stenredskaber samt ben vidner om en ret langvarig bosættelse. I kulturlagene og gruberne fremkom et meget stort keramikmateriale, som overvejende hidrører fra bosættelserne.

Kornaftryk i lerkar viser dyrkning af hvede og byg, og store mængder bevarede knogler fortæller, at Lindøfolkene har holdt okse, svin, får og hund som tamdyr og ved siden af har drevet en smule jagt og fiskeri.

Genstandene fra Lindø kan for en stor dels vedkommende ses i udstillingen på Øhavsmuseet Langeland.


Lindø er ekstremt rigt på fund. Fundmaterialet er blandt de mest komplette og ekstensive overhovedet af sin art i Danmark. Her er bogstaveligt fundet tusinder af oldsager af flint og keramik, og øen er langt fra fuldt udgravet. Der er alle typer flinteværktøj på Lindø; Økser, knive, skrabere, bor, flækker, afslag og mange flere, ligesom der er lerkarskår fra mange typer potter og kar.

Også genstandene (og mængden af dem) viser, at Lindø har været et vigtigt og yndet opholdssted for bondestenalderens mennesker. Der ville simplethen ikke være så mange genstande, hvis ikke øen havde været beboet af et større antal mennesker over lang tid.

Den lokale manufakturhandler og museumsmand Jens Winter udgravede i årene 1901-1927 dele af Lindø. Jens Winther var på mange måder en foregangsmand, og hans udgravninger blev foretaget på behørig vis, og blev endda publiceret for Winthers egen regning. Fundene fra Lindø er del af grundstammen i den meget fine oldsagssamling, som Langelands Museum er bygget på. Adskillige af senere tiders fremmeste arkæologer såsom P.V. Glob og C.J. Becker var med på Winthers gravninger og lærte her arkæologiens håndværk.

Kvaliteten og mængden af fund på Lindø har desuden medført, at en af de faglige tidsinddelinger i bondestenalderen bærer navnet "Lindø" efter denne plads.