Lienlund ved Nakskov


Dagrenovationsvogn foran gården Lidenlund.


Hovedbygningen på Lienlund.


Parken ved Lienlund.


Hovedbygningen på Lienlund.


Lienlund.

Intro

Holmen Lienlund ligger ved udmundingen af Halsted Å nord for Svinholm. Holmen blev inddæmmet i 1874.

Lienlund betyder "lille lund" eller "lille skov". første dag den nævnes omtales den som "Krattet", senere som "Kratholm", på grund af de mange buske og småtræer, der voksede på holmen. Den var på 10,2 tdr. land eller godt 56.000 m2. Holmen blev inddæmmet i 1874.

Lienlund lå over for Svinholm. Disse to holme forbandt Lollands Søndre og Nørre Herred. Forbindelsen foregik i 1500-tallet via 2 vadesteder og en bro, kaldet Svinholmbroen, der blev opført for at lette færdslen mellem Nakskov og de sydlige sogne.
Udgifterne til broens vedligeholdelse skulle betales ud af de afgifter, man opkrævede for benyttelse af broen, de såkaldte "brokorn". Man brugte altså korn som betalingsmiddel.

I 1685 blev broen fjernet pga. mange klager over dårlig vedligeholdelse med ulykker, hvor folk var kørt i vandet med heste og vogn og var druknet. Broen blev erstattet med en trækpram, som var stor nok til at fragte en forspændt hestevogn over indsejlningen til Halsted Å. Her skulle der betales til pramdrageren med 1 skilling pr. person og 2 skilling for en vogn.

Nakskovs borgmester, Holger Wulff, fik kongeligt privilegium til at drive færgedrift, hvorved han havde ret til at opkræve korn af de forskellige gårde i området og af andre brugere for benyttelse af prammen.
Wulff kunne også forlange, at gårdejerne skulle yde gratis kørselshjælp ved transport af byggematerialer, når færgen skulle repareres. Holger Wulff blev pramdrager i 1685, og i 1687 opførte han en gård på Kratholm. Gården fik navnet Pramgården. Efter denne navngivning skiftede holmen efterhånden i daglig tale navn fra Kratholm til Pramholm.

Privilegiet på pramdrift skiftede ejer en hel del gange, men i foråret 1821 blev færgen afløst af en kombineret vejdæmning og bro. Broen fik navnet Prambroen. Samtidig med denne modernisering skiftede både gården og holmen navn til Lidenlind, senere Lienlund. Gården er nu forsvundet.


Nogen mener, at det store rødstenshus, som i dag ligger i Lienlundparken, og som også hedder Lienlund, er opført på to bronzealderhøje. Ud over dette hus ligger der i dag en snes villaer i Lienlundområdet, som altså består af den oprindelige holm samt det inddæmmede areal. Det er nu en del af Nakskovområdet.

Lienlundparken er et af de kønneste steder i Nakskovområdet, men det er ret overset. Den har et flot kuperet terræn, og man kan se lavningen ned mod den tidligere Halsted Å, som blev inddæmmet i 1874 og tørlagt i 1940'erne. Der løber dog stadig vand i et smalt åløb i midten af den gamle å.