Landts Røgehus ved havnen i Nysted


Landts Rygehus på Strandvejen.

Intro

Røgehuset er oprindeligt opført 1864, men brændte 1871, hvorefter det nuværende hus er opført. Mest kendt er huset som udgangspunkt for sælfangst ved familien Landt.

I 1864 byggede fire Nysted-fiskere et mindre røge- og saltehus på købstadens toftejord – nu Strandvejen 20. Natten mellem den 1. og 2. januar 1871 nedbrændte huset, hvorefter fiskerne lod opføre det nuværende hus, som er bygget af murermester Harms. De fire fiskere var formentlig Claus Christian Landt og hans senere makker Christian Andersen, en tysker ved navn Pezcio og Petersen fra Kongemarksvejen.

I starten blev huset anvendt som redskabshus og røgehus, hvor man røg sild og hornfisk. Røgeovnen var i den nordlige ende af huset, hvor man stadig kan se den meget kraftige, pudsede og gulmalede skorstenspibe. Nord for huset var fiskernes plads for tørring af garn, og lidt længere mod nord ved molen kan ses den renoverede beggryde, hvor garnene blev tjæret.

Efter de to brødre Landts død, er der forsøgt forskellig anvendelse men uden held. Huset ejes i dag af Guldborgsund Kommune og er fredet.


Mest kendt er huset som udgangspunkt for sælfangst - en geschæft, der fra 1848 var blevet udøvet af tre generationer af Landt-familien fra Nysted med brødrene Niels Landt (1894-1984) og Alfred Landt (1891-1981) som de sidste sælfangere, der havde overtaget efter faren, Claus Christian Landt og dennes makker, Christian Andersen.
Brødrene forsatte deres sælfangst indtil det blev forbudt med Jagtloven af 1967, og de fortsatte efterfølgende med fiskeri.


In 1864 four fishermen from Nysted built a small smoke and salt house on some uncultivated land belonging to the town - now No. 20 Strandvejen. In the night between 1 and 2 January 1871 the house burned down, where after the fishermen built the present house, which was constructed by master builder Harms. Presumably, the four fishermen were Claus Christian Landt and his later mate Christian Andersen, a German by the name Pezcio and Petersen from Kongemarksvejen.

In the beginning, the house was used as a tool shed and a smokehouse, where herring and garfish were smoked. The oven was in the north-east end of the house, where you can still see the very solid, plastered and yellow-painted chimney pot. North of the house was the drying ground for the fishing nets and a little further north at the pier you can see the refurbished pitch pot, where the nets were tarred.

Opposite the house to the west is a small redoubt, which was built in 1807 to guard against attacks from the British Navy.

However, the house is best known as starting point for sealing - a business, which from 1848 had been done by three generations of the Landt family from Nysted with the brothers Niels Landt (1894-1984) and Alfred Landt (1891-1981) being the last sealers, who had taken over from their father, Claus Christian Landt and his partner, Christian Andersen. The brothers continued their sealing until it was banned by the Hunting Act of 1967, and thereaf-ter they continued fishing.

After the two brothers passed away, different purposes for the house have been tried but un-successfully. Today, the house is owned by Guldborgsund Municipality and is protected.


Im Jahre 1864 bauten vier Fischer aus Nysted ein kleines Haus für rauchen und salzen auf ein unbebautes Grundstück, das zu der Stadt gehörte - jetzt Strandvejen Nr. 20.
In der Nacht zwischen 1. und 2. Januar 1871 brannte das Haus, wonach das heutige Haus gebaut wurde, das von Baumeister Harms erstellt wurde.

Die vier Fischer waren vermutlich Claus Christian Landt und seinen späteren Kumpel Christian Andersen, ein Deutscher namens Pezcio und Petersen aus Kongemarksvejen.

Ursprünglich wurde das Haus für Aufbewahrung von Werkzeug und als Räucherei verwendet, wo Hering und Hornhecht geräuchert wurden. Der Ofen befand sich im nordöstlichen Ende des Hauses, wo man heute noch den mächtigen, geputzten und gelbgestrichenen Schornstein sehen kann. Nördlich des Hauses war der Platz zum Trocknen der Netze, und ein wenig weiter nördlich an der Mole kann man den renovierten Pechtopf sehen, wo die Netze geteert wurden.

Dem Haus gegenüber und nach Westen ist eine kleine Schanze, die im Jahre 1807 gebaut wurde, um gegen Angriffen der Englischen Flotte zu beschützen.

Am bekanntesten ist das Haus jedoch als Ausgangspunkt für die Robbenjagd - ein Geschäft, das seit 1848 durch drei Generationen der Landt-familie aus Nysted ausgeübt wurde, und die Brüder Niels Landt (1894-1984) und Alfred Landt (1891-1981) waren die letzten Robbenjäger, die nach dem Vater, Claus Christian Landt, und seinem Partner Christian Andersen, übernommen hatten. Die Brüder setzten ihre Robbenjagd fort, bis sie durch das Jagdgesetz von 1967 verboten wurde, und sie setzten mit dem Fischen fort.

Nachdem die beiden Brüder Landt gestorben sind, hat man versucht das Haus für andere Zwecke zu benutzen, aber ohne Erfolg. Der Besitzer des Hauses ist jetzt Guldborgsund Gemeinde, und es ist unter Denkmalschutz gestellt worden.