Landsby, gravplads og offermose
Intro

I sommeren 2012 blev der ved Vilstrup udgravet en del af en bebyggelse fra ældre jernalder. Tæt ved fandt arkæologerne en mindre gravplads og en mose, hvori der blev fundet offerfund i form af flotte trægenstande. De undersøgte fortidsminder er med til at fortælle en næsten 4000 år lang historie.

Knap 100 meter sydvest for bebyggelsen blev der udgravet dele af en mindre mose. Ved at udgrave de skiftende lag i mosen har det været muligt at genskabe historien om aktiviteterne i den lille mose. Moserne er nemlig en god kilde til at få oplysninger om fortiden. Dette skyldes, at tørvedannelsen i moserne gennem årtusinder har skabt ideelle betingelser for bevaring af genstande af organisk materiale, der ellers normalt ville rådne bort. Dette sker blandt andet på grund af de iltfattige forhold, som skabes i tørvelagene i mosen, og som dermed stopper forrådnelsesprocesserne. Men det er vigtigt at huske, at moserne samtidigt var en del af hverdagen, hvor andre aktiviteter fandt sted. Det kunne for eksempel være, at man gravede efter tørv til brændsel, at man rødnede hør,3 at man lagde træ ud, så det blev vådt og nemmere at bearbejde, eller at man garvede huder. Dissemangfoldige aktiviteter gør det naturligvis svært at tolke de genstande, der findes under udgravning af moser. I mosen i Vilsturp fandt arkæologerne forskellige genstande af træ, resterne af en brønd og to økser der var ofret i bronzealderen