LYNE KIRKE
Intro

Kirken ligger ud til den gamle vestjyske hærvej, og var oprindelig bygget som en trækirke. Ved restaureringen i 1965-67 blev der fundet ca 30 stolpehuller herfra.

Den nuværende kirke var i middelalderen viet til Sct. Peter. Det fremgår bl.a. af indskriften på den gamle klokke fra 1457, der blev omstøbt i 1905. Kirkens oprindelige dele, skibet og koret, er bygget i romansk stil af granitkvadre. Senere er skibet forlænget, og der er føjet et våbenhus til mod nord og et tårn mod vest i sengotisk stil af granitkvadre og munkesten. Tårnet er fornyet i 1927. Taget er af bly bortset fra våbenhusets, der er af tegl. Kirken er istandsat og ændret flere gange, bl.a. er der indsat nye store vinduer, og syddøren er helt fjernet, hvorimod norddøren, der er genåbnet, er blevet udvidet. I kirkens nordside kan man dog stadig se de gamle rundbuede vinduer, der alle er tilmurede og står som blændinger. I tårnets nordside er der to firkløverformede vinduer bygget af granitkvadre. De er af nyere dato. Kirken har bjælkeloft og korbuen er bevaret, men er blevet ændret. Den romanske granitdøbefont har bægerblade og tovsnoning. Fadet er fra 1600 tallet med en en-hjørning og hjort i bladranke. I det murede alterbord findes et relikiegemme med en blyæske, der nu er tom. Bordet er beklædt med et renæssancepanel af træ. På altertavlen fra omkring 1600 findes Mads Nielsen Skades forældres våben. I midterpartiet er der et maleri af Korsfæstelsen fra 1967, i sidefelterne Moseloven og evangeliet. De kom frem, da tavlen blev restaureret. Tidligere var de skjult af et maleri af Agersnap fra 1904. I topstykket sidder et rokokoornament fra omkring 1750, måske er det kommet frem i forbindelse med den istandsættelse, som etatsrådinde Hein foretog. På tre af altertavlens 4 søjler er der evangelistmotiver. Prædikestolen med himmel er også i renæssancestil og har samme våben. Den har relieffer af Korsfæstelsen og Opstandelsen. I koret er der en præstestol, der er sammensat af renæssancepaneler og barokke gavltoppe. De arkitekttegnede bænke er nye. I tårnrummet er der opsat tre figurer fra en sengotisk altertavle fra sidst i 1400- tallet. Den ene figur forstiller Gud med Kristus stående foran sig, den anden figur Maria med Jesusbarnet og den tredje kirkens skytshelgen St. Peder med Himmeriges nøgler. Der er en mindetavle over Hans Chr. Thomsen, der faldt i slaget ved Dybbøl i 1864. Tårnuret er fra 1947 skænket af Kirstine og Martin Tang.

Die ursprünglichen Teile, Kirchenschiff und Chor sind aus Granitquader im romanischem Stil erbaut. Später wurde das Schiff verlängert und man hat eine Vorhalle nördlich und einen Turm westlich der Kirche angebaut. Der Turm ist in 1927 erneuert worden. An der Nordseite des Turms sind zwei Fenster, welche die Form eines vierblättrigen Kleeblattes aufzeigen. Die Kirche hat eine Balkendecke. Der Chorbogen ist bewahrt aber geändert. Das romanische Granittaufbecken ist mit Kelchblättern und Seilzopfverzierungen versehen. Die mit einem Himmel versehene Renaissancekanzel zeigt Reliefs der Kreuzigung und Auferstehung. Im Chor sehen sie eine aus Renaissancepanelen gefertigte Kanzel, welche mit barokken Giebelspitzen geschmückt ist. Im Turmraum sind drei Figuren eines spätgotischen Altarbildes aufgestellt. Die eine Figur stellt Gott mit Christus vor sich stehend dar, die andere Jungfrau Maria mit dem Jesuskind und die dritte den Schutzengel der Kirche, Sankt Peter, mit den Schlüssel zum Himmelreich.

The granite nave and choir are from the Romanesque period. Later on the nave was extended. To the north a porch has been build, to the west a tower in late Gothic. The tower was renovated in 1927. The church has raftered ceiling and the chancel arch is well preserved. The granite font from Romanesque period is with sepals and rope ornament. The Renaissance pulpit with sky has reliefs of the crucifixion and the resurrection. In the choir there is a Renaissance clerk´s seat with panels and baroque gables. In the tower there are three late Gothic figures, from an altar-piece from later 14th century. One of the figures represent God with Christ, the other Maria with the Infant Jesus and the third Saint Peter with the keys to the Kingdom of Heaven.

''Publiceret''