Lærerne Blom i Sdr Bjert


Christian Andersen Blom, førstelærer ved Agtrup Skole 1830-1852 og derefter degn og organist ved kirkeskolen i Sdr. Bjert til sin død i 1867.


Christian Hansen Blom, lærer ved Agtrupskov Skole 1868-1886 og derefter førstelærer ved Agtrup Skole 1886-1908.


Christian Andersen Blom, lærer ved Agtrup skole 1912-1943, fra 1926 som skolens førstelærer.


Mindestenen over førstelærer Christian Andersen Blom. Står ved Sdr. Bjert Centralskole.

Intro

Skolerne i Sdr. Bjert ved Kolding havde i perioden fra 1830 til 1943 fire lærere med efternavnet Blom, tre generationer af den samme familie, som kom til at betyde meget for skolevæsnet i det lille landsbysogn. Efter førstelærer Christian Andersen Bloms død i 1943 blev der rejst en mindesten.

Mindestenen over lærer Christian Andersen Blom blev rejst året efter hans død i 1943. Han var ansat på ved Agtrup Skole i Sdr. Bjert fra 1912, først som vikar og andenlærer og fra 1926 som førstelærer.
Teksten lyder: ”I 31 ÅR AGTRUPS SKOLES DYGTIGE OG AFHOLDTE LÆRER. TAKNEMMELIGE ELEVER OG VENNER REJSTE DETTE MINDE.”
Langs stenens kant står: ”HER VIRKEDE HANS FAR CHR. H. BLOM, OG HANS FARS FAR CHR. A. BLOM, SOM LÆRER. SDR. BJÆRT SOGN HAVDE I OVER 100 ÅR EN LÆRER CHR. BLOM”. Mindestenen står nu ved Sdr. Bjert Centralskole.
På stenen har man uvist af hvilken årsag ikke nævnt den fjerde lærer med efternavnet Blom. Han hed Laurits Blom og var en brorsøn til Chr. Hansen Blom og dermed fætter til den sidste Christian Andersen Blom.


Christian Andersen Blom 1830-1852: Lærer på Agtrup Skole. I 1852 fratræder han og flytter til sognets anden skole, kirkeskolen. Han havde været organist ved Sdr. Bjert Kirke, siden orglet blevet installeret i 1939. Christian Hansen Blom (søn af Christian Andersen Blom) 1868-1886: Førstelærer på Agtrupskov Skole. 1886-1908: Førstelærer på Agtrup Skole. Laurits Blom (nevø til Christian Hansen Blom) 1917-1926: Førstelærer på Agtrup Skole Christian Andersen Blom (søn af Christian Hansen Blom) 1912-1926: Først vikar og derefter i fast stilling som andenlærer ved Agtrup Skole. 1926-1943: Førstelærer ved Agtrup Skole.


Christian Andersen Blom (CAB) blev ansat som enelærer ved Agtrup Skole i 1830. Han var født i Skodborg i 1804 og dimitterede som blot 21-årig i 1825 som lærer fra Brahetrolleborg Seminarium på Fyn. Han havde meget fine papirer, som han forstod at omsætte i praksis i lærergerningen. Blom var ifølge overleveringer en meget dygtig lærer.

Flyttede til kirkeskolen
Selvom han var enelærer med 120 børn på skolen, nåede han flotte resultater med eleverne. Det blev påskønnet, og i 1846 fik han bevilget penge til at ansætte en hjælpelærer. I 1852 flyttede han til sognets anden skole, kirkeskolen. Der havde han også været organist, siden Sdr. Bjert Kirke fik installeret nyt orgel. CAB var en meget dygtig regnelærer, og han lagde i 1853 navn til en bog med regneopgaver for de ældste klasser i borger- og almueskole, en regnebog, som fik stor udbredelse.

Politisk aktiv Ved siden af jobbet som lærer, degn og organist i Sdr. Bjært var han meget aktiv på flere fronter i sognet. Han var medlem af sogneforstanderskabet (forløberne for de senere sogneråd), vistnok fra det blev oprettet i 1841 og til sin død i 1867. De sidste mange år var han formand og havde dermed stor indflydelse på kommunale anliggender i det lille sogn.

Fortaler for danskheden CAB var også politisk en varm forkæmper for danskheden både under og efter Treårskrigen 1848- 50 og 2. slesvigske krig 1864. Han blev af amtmanden indstillet til Dannebrogmændenes Hæderstegn (forløber for den senere Dannebrogordenen). I 1865 var han en overgang på tale som medlem af rigsrådet.


Christian Hansen Blom (CHB) var lærer ved to af landsbyskolerne i Sdr. Bjert i sammenlagt 40 år, 1868-1908. Han var søn af Christian Andersen Blom og blev uddannet lærer på Skårup Seminarium i 1866. To år efter fik han job som lærer på den lille Agtrupskov Skole, som var startet i 1859 med blot 50 elever. Skiftede til Agtrup Skole Allerede i 1871 var elevtallet i den lille Agtrupskov Skole steget til 87 børn. Sognerådet besluttede derfor at udvide skolen med et endnu et klasseværelse og ansatte en lærer mere. CHB fik nu titel af førstelærer og blev i embedet indtil 1886, hvor han blandt 24 ansøgere fik stillingen som førstelærer ved den noget større skole i sognet, Agtrup Skole. En stilling han havde til sin død i 1908. Orden og disciplin Valdemar Juhl fortæller i sin bog ”Sdr. Bjært Sogn” 1968, at CHB var en dygtig lærer, som var meget vellidt af børnene, selvom han krævede både orden og disciplin i sin skole. Engang sad et par store drenge på skolen og morede sig med at rulle skrå, som de havde tænkt sig at skulle have en bid af. Da lærer Blom opdagede det, kaldte han de to børn op til katederet foran de øvrige børn. Derefter rullede han skråen ud og stak dem hver en ende, og de blev beordret til at spise løs, til de mødtes. De to drenge havde aldrig mere skrå med i skolen. Den årlige skovtur
Under lærer Blom startede traditionen med at tage børnene med i statsskoven på de varme sommerdage. Med en god solid madpakke blev der botaniseret, spist og leget - og efter et par år forlangte forældrene at komme med, og så var begrebet ”skovtur” opfundet. CHB var også aktiv i sognet udover lærergerningen. Således var han formand og regnskabsfører for den lokale sparekasse fra 1873 til sin død i 1908. I en årrække var han også sparekassekonsulent ved siden af jobbet som førstelærer.


Laurits Bojsen Blom blev ansat som førstelærer på Agtrup Skole i 1917. Han var nevø (brorsøn) til Christian Hansen Blom og dermed fætter til skolens andenlærer, Christian Andersen Blom

Uddannet snedker
Laurits Blom var født i 1885 i Drejens, hvor han voksede på forældrenes gård. Han blev først uddannet snedker og tog siden en lærereksamen fra Haslev Seminarium i 1913. Efter to år som lærer i Skjern blev han førstelærer i Agtrup, som han forlod igen i 1926 for at blive lærer ved Håndværkerskolen i Haslev. Han var i en periode formand for sygekassen i Bjert.


Christian Andersen Blom (CAB) var førstelærer på Agtrup Skole fra 1926 til sin død i 1943. Han rykkede op som førstelærer efter en årrække som vikar og andenlærer 1912-1926.

Skolen var også hans barndomshjem
Han var søn af Christian Hansen Blom og dermed født på den skole, hvor han nu blev førstelærer. I 1909 havde han taget lærereksamen fra Jelling Seminarium og var derefter et par år på Kolding Realskole, hvor han selv havde taget præliminæreksamen. Dagen før skolen skulle starte efter sommerferien i 1943, døde CAB af en hjertelammelse den 18. august.

Blændende fortælller
Bloms død satte samtidig punktum for en periode på over hundrede år, hvori fire dygtige skolemænd fra samme slægt i tre generationer havde fyldt en meget stor plads som børnenes vejledere og ildsjæle i lokalsamfundet. For CAB var det vigtigt, at børnene i hans skole fik lært at regne, og som en blændende fortæller og formidler gjorde han historieundervisningen levende for eleverne. Selvom han ikke selv havde nogen god sangstemme, var det ham magtpåliggende, at eleverne fik lært en masse sange og salmer. CAB helligede sig i de mange år ved Agtrup Skole helt arbejdet som lærer. I en periode var han dog medlem af hjælpekassens bestyrelse og i en årrække revisor i sparekassen. Efter hans død samlede en kreds af gamle elever, venner og familien sammen til en mindesten, som under besættelsen, den 19. november 1944, blev afsløret i haven ved Agtrup Skole. Stenen står nu ved Sdr. Bjert Centralskole.