Krogbuskevej 130, Qvistgård


Qvistgård


Ida og Holger Knudsen med sønnen Knud ved hans dåb i 1938.


Qvistgård i Gauerslund med dyr og mennesker i ca 1930erne


Qvistgård i Gauerslund. Gårdspladsen, sandsynligvis i 1930erne.

Intro

Qvistgård. I Gauerslund Ejerlav gård nr. 12, matr. nr. 13. Der findes oplysninger om ejerforhold fra 1634. Navnet har gården fået i 1763, da den blev tilskødet Morten Pedersen Qvist

Qvistgård
I 1634 var Mads Rafn gårdens fæster, og hans søn, Niels Madsen Rafn, fulgte efter ham før 1651. I 1688 er Søren Jørgensen (Rafn) på stedet, og på den tid menes gården at være ejet eller i hvert fald administreret af Nebbegård. Engang i 1750erne bliver gården købt af sognepræsten Thiis Martin Steenberg i Gauerslund, som har den (helt eller delvist) fæstet ud, først til Peder Brandt, så dennes enke og endelig til Envold Sørensen i Børkop.

I 1760 døde Steenberg, og ved auktion over hans efterladenskaber den 16. September
1761 tilslås gården Peder Sørensen Qvist i Skærup for 684 rdl. Hans søn, Søren Pedersen Qvist, havde gård nr. 2 i Gauerslund, og en anden søn, Morten Pedersen Qvist, fik 11. november 1763 skøde på denne nyindkøbte gård, som siden har heddet Qvistgård. Der er bevaret en erklæring fra 4. marts 1770, som afslører en nabostrid: "Michel Lavesen" fra gård nr. 13 "tilstaaer, at der af min Koene kand være begaaet en Feil, angaaende en Gaaes, som hun udi Morten Qvistes Gaard her i Byen fandt, og synedes at være hende tilhørende, da den var vores meget lig", men nu vil han godt indrømme, at det er muligt, at gåsen var Morten Qvist’s, ligesom Michel Lavesen og hans kone ikke på nogen måde ved noget, "som kand være til mindste Forklejning paa Morten Qvistes eller Hustrues ærlige Nafn og Rygte." 1784 var gården firelænget med i alt 53 fag, deraf 14 fag stuehus af brændte sten. Vurdering i alt 570 rdl, altså i den pæne ende i byen. I 1802 omvurderes til 850 rdl. 28. april 1803 sælges gården til sønnen Jes Mortensen Qvist, født 1771. Prisen var 450 rdl + aftægt til forældrene (Morten Qvist døde 1810, og Karen i 1815).

Jes Qvist giftede sig 7. juni 1803 med Mette Pedersdatter Ulv fra Andkær. I 1811 købte
han en del jord for 400 rdl fra Børkop Mølle, og 1836 købte han lidt jord fra nabogården,
som Niels Hjuler var ved at udstykke/ sælge. Den 9. juni 1837 sælges gården for 2100 rdl + aftægt. Ny ejer bliver sønnen Søren Jessen Qvist, født i januar 1809. Aftægten kom kun
til at omfatte moderen, idet faderen døde allerede dagen efter handelen, 10. juni 1837, medens moderen Mette Ulv levede til 1. oktober 1859. Søren Qvist giftede sig 1837-38 med Ane Marie Nielsdatter fra Gårslev (født 1814). Ligesom faderen havde gjort, købte Søren Qvist også ekstra jord, bl.a. i 1851 af Tobias Rasmussen (se gård nr. 11).

Af Sørens og Ane Marie Qvists børn kom senere 3 til at sidde som gårdejere i Gauerslund,
nemlig Jes Qvist, der giftede sig til gård nr. 14, Søren Sørensen Qvist byggede ny gård
(Korsdalsgård) i 1881, og Ane Dorthe Qvist overtog fødegården efter forældrene. Søren
Jessen Qvist døde 25. oktober 1876, og Ane Marie Nielsdatter solgte gården den 10. marts 1880 til datteren Ane Dorthe, født 29.4.1854, for 44.000 kr. + aftægt. Der var dog frataget et stykke jord til broderen Søren Qvist og et skovstykke til broderen Jes Qvist.

Ane Dorthe giftede sig 25. juni 1881 med Knud Knudsen fra gård nr. 4, født 9. juni
1858. 1911 blev gården overtaget af deres søn, Søren Knudsen, der havde den til 1940,
da sønnen Knud Holger Knudsen, født 26. februar 1913, overtog den. Han var gift med
Ida Helene Sørensen, datter af Søren Chr. Sørensen i Børkop. Gården var i 1940 på 53 td. land, hvoraf 12 var skov. Der var en besætning på 3 heste, 14 køer, 16 ungkvæg og 15 svin. Knud Holger Knudsen døde 1973, og pr. nytår 1974 overtog sønnen Knud Christian Knudsen, født 1938, gården. Han er i 1963 blevet gift med Christa Weber, født 1939 i Flensburg. De havde haft husmandsstedet Virkelyst (Krogbuskevej 113). Bygningerne blev solgt, men jorden blev lagt under Qvistgård, så der blev 65 td. land. Siden er der købt jord til, så der i 1990 var ca. 80 td. land og i 2000 ca. 120 td. land. Besætningen er specialiseret, så der nu kun er sortbrogede køer. Knudsen har i 2000 i alt ca. 150 dyr, inkl. kalve. –Pr. 1.7.1998 solgtes gården til sønnen Søren Knudsen, født 6.2.1964.