Kollision, Imanuel


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Imanuel kollideret med Willy 12. august 1898 kl. 11.15 ved udsejling til Nordsøen.

D. 12/8 98 Kl. 11 1/4 EM. fandt en Kollision Sted mellem I. og W., der begge vare under Udsejling til en Fiskeplads i Nordsøen. Vinden var SØ.lig med jævn Kuling og fyrklar Luft. Ifølge Vidneforklaringerne styrede I. Ø. t. N., liggende halv bak uden at gøre Fart og med begge Sidelys brændende. Føreren, der selv styrede, saa da pludselig W. kommende rumt ned paa I. og antog derfor at W. ønskede at komme paa Prajehold; men strax efter ramtes I. paa B. B.'s Bov ved Stævnen, der knustes, og fik tillige en Lækage. Hverken Føreren eller den anden Mand paa Vagten havde set noget af W.'s Sidelys. I.'s Skade ved Kollisionen beløb sig til ca. 1200 Kr. Om Bord i W. bestod Vagten kun af en 18aarig Matros, der sad til Rors, styrende SV.t.V. med fulde Sejl og med Sidelysene brændende, da den anden Fiskerkutter pludselig bemærkedes lidt om St. B. W. søgte nu at gaa foran om I.; men Afstanden var for kort, saa at Kollisionen ikke kunde undgaas og W. fik ligeledes Stævnen knust samt en mindre Lækage; først efter Kollisionen saas I.'s grønne Lys, medens sammes røde Lys da var slukket. Anm. Hver af Førerne ikendtes en Bøde til Statskassen af 10 Kr. For Undladelse af Anmeldelse i rette Tid i henhold til Sølovens § 40 og Søretslovens § 9.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke. Vejr: SØ.lig, jævn Kuling

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Imanuel var en dansk fiskerkutter med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var C. M. Christensen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1898


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.