Kollision, Esbjerg


Esbjerg Lods

Intro

Esbjerg kollideret med Freya 20. november 1925 kl. 02.45 ud NV for Grådyb.

Kl. 2:45 saas fra E., der laa opankret tæt N. for Sædden Strand Fyrlinie og NV. for Graadyb Anduvningsbøje, Blus fra en indgaaende Damper, der ønskede Lods. Vinden var da NV.lig, jævn Brise, og Vejret diset. Blusningen blev besvaret fra E., og umiddelbart efter blev Motoren gjort klar, og da denne ca. 10 Minutter senere var startet, begyndte man at hive hjem paa Ankeret. Imidlertid var Damperen, der senere viste sig at være S/S "Freya" af Kjøbenhavn, kommet nærmere og styrede ind i Fyrlinien. Da E. endnu havde 20-25 Fv. Kæde ude, var F. tæt foran for E., og umiddelbart efter tørnede F. med Agterenden mod E.s Spryd, der brækkede. Ifølge den fra F.s Side afgivne Forklaring styredes F., efter at Blusningen var blevet besvaret fra E., ind midt i Sejlløbet. Kort før F. naaede hen til Lodskutteren, som holdtes paa Stb.s Side, saas fra denne en klar Lanterne over Lønningen, og da man antog, at E. vilde løbe langs Siden af F., blev Maskinen stoppet. Da E. var udfor F.s Formast, opdagedes det, at E. var ved at lette Ankeret, og at Kursen viste imod F., hvorfor Roret i F. straks blev lagt haardt Bb. og Maskinen et Øjeblik slaaet Fuld Kraft Frem og derefter stoppet. Umiddelbart efter skete Kollisionen som ovenfor beskrevet. F. fik Gelænderet i Stb.s Side af Poopen beskadiget og en Leider og en Wirerulle ødelagt.

Årsag: Søretten har intet udtalt med Hensyn til Aarsagen til Kollisionen. Ministeriet maa efter det oplyste antage, at Kollisionen er foranlediget ved, at man i F. ikke har været opmærksom paa, at E. var til Ankers, hvorfor F. blev manøvreret for nær til Lodskutteren og af Strømmen ført ned paa denne.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1925


Esbjerg var en dansk lodskutter med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1925


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.