Klokkerhuset


Klokkerhuset, hvidkalket med grønne vinduer og dør. Foto: Frank R. Taaup.


Klokkerhusets dør med inskription. Foto: Frank R. Taarup.


Klokkerhuset ses mellem træerne. Foto: Preben Gustafsen.

Intro

Klokkerhuset er beliggende tæt op ad kirkegårdsmuren ved Alslev kirke. Over den grønne hoveddøren er skrevet "Hvil, før du har hvile behov".

Klokkerhuset var i en lang årrække et arbejderhus under Bregentved.

I 1936 solgte Bregentved huset til gårdejer Poul Andreassen for en pris af 1600 kroner. Det blev herefter lejet ud til 4% af købesummen om året. Nationalmuseet oplyser at Alslev menighedsråd købte huset i august 1944. Det var da meningen at det skulle bruges til brændsels-, redskabs- og nødtørftshus.

Nationalmuseet, der blev inddraget som Kirkeministeriets konsulent, fandt huset så interessant, at det ønskede det istandsat, men dette mente menighedsrådet ikke at kunne honorere. Snedkermester Johansen fra København påtog sig at sætte huset i stand efter Nationalmuseets anvisninger, hvis han måtte købe det, og det blev godkendt af både Nationalmuseet og Stiftsøvrigheden, såfremt menighedsrådet fik forkøbsretten til huset næste gang det skulle sælges.

Johansen købte så huset i 1945, men ti år efter blev provst G.J.A. Exner opmærksom på det og dets jordtilliggende, og ønskede begge dele fredede som en af de såkaldte Exner-fredninger, dvs. nogle frivillige kirkeomgivelsesfredninger, der skulle sikre udsynet til og fra de gamle kirker. Johansen, der stadig havde huset, ville kun gå med til denne fredning, såfremt menighedsrådet opgav sin forkøbsret.

Der var allerede en servitut om, at dette areal ikke måtte bebygges, og nu blev der tinglyst en fredningsdeklaration, underskrevet af Johansen 7. november 1960, ifølge hvilken der ikke måtte ske ændringer af husets ydre "uden samtykke af Nationalmuseet og naturfredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds" - og iøvrigt heller ikke ske noget med grunden, som kunne medføre forstyrrelser for Alslev Kirke.

Nationalmuseet har altså været involveret i en fredning, og museet var da også så sent som i 1980 på besøg i Alslev, da den daværende ejer havde sat en ny og ikke særlig heldig hoveddør i huset.
Men i vore dage fungerer Nationalmuseet ikke længere som en fredningsmyndighed, så ansvaret for huset er overgået til Kulturarvsstyrelsen. Exner-fredninger hører nu under de respektive kommuner.