Kloakrenovering i Ribes vestby 2010
Intro

Kloakrenoveringen i Ribes vestby har givet ny viden om områdets udvikling gennem middelalder og nyere tid. En ny viden, der supplerer tidligere undersøgelser i området. Læs mere om dette i den kulturhistoriske rapport.

Undersøgelsen har givet en bedre forståelse af landskabets oprindelige udseende, hvor sandfygningen i Albert Skeels Gades vestende har sat sit helt tydelige præg på middelalderens og senere tiders terrænforhold. Iagttagelserne i felterne har også givet en ny forståelse af områdets udnyttelse i middelalderen med sporadiske bebyggelsesspor mod vest, mens Skt. Laurentii Gade var bebygget og matrikuleret i den tidlige middelalder. I senmiddelalderen var området præget af helligåndshuset med kirkegård mod nord og gråbrødreklostret mod syd med et (muligvis to) hus og bageovn. De to klosterstiftelser besad indtil reformationen store dele af området efter den almindelige bebyggelse forsvandt på vestsiden af gaden efter 1350/1400. Efter reformationen er der kun spor efter ét hus, der lå med gavlen ud mod Skt. Laurentii Gade og var bygget med kælder. Huset blev nedlagt i 1600-tallets første halvdel. Herefter og ind i 1900-tallet var området ubebygget og kun dyrkningslag vidner om områdets ekstensive udnyttelse i perioden.