Kirkeallé 1 i Rødby


Teknisk Skole. Dengang var hovedindgangen i nordgavlen, og adressen var Vestergade 7. Gadenummeret kan stadig ses over det midterste vindue i gavlen. Bemærk huset til højre i billedet. Kirkeallé eksisterede på det tidspunkt ikke som gade.


Vestergade set mod øst. Kirkeallé er ikke etableret. Billedet er antagelig fra omkring 1920.


Kirkeallé 1 i Rødby

Intro

De fleste mennesker på Sydlolland forbinder sikkert bygningen på Kirkeallé 1 med Ungdomsskolen og Lokalhistorisk Arkiv. Derimod er det nok de færreste der ved, at bygningen faktisk startede som Teknisk Skole.

Rødby Haandværker- og Industriforening blev stiftet den 5. april 1868. Allerede ved foreningens første ordinære generalforsamling kom der forslag om at oprette en aftenskole for den konfirmerede ungdom.
Der blev nedsat et udvalg, der arbejdede videre med disse planer. Man sendte et andragende til byrådet, dels for at få tilladelse til at benytte kommuneskolens lokaler og dels for at få byen til at give gratis lys og varme.

Byrådet vedtog selv at oprette skolen. Der blev dannet en bestyrelse, som kom til at bestå af borgmesteren, sognepræsten og formanden for foreningen. Alt dette blev effektueret i løbet af oktober måned 1868.

Undervisningen varede fra 1. november til 31. marts, og der blev undervist to gange om ugen i dansk, regning, skrivning, historie, geografi, tegning og anvendt naturlære.
I 1872–73 måtte skolen indstille sin virksomhed, dels på grund af forflyttelser indenfor lærerpersonalet og dels på grund af stormfloden den 13. november 1872.
Imidlertid kom der gang i skolen igen, dog med færre fag, i lokalerne på skolen i Nørregade indtil 1895.


Foreningen havde flere gange gjort forsøg på at skaffe skolen en bygning med tidssvarende lokaler, men det strandede hver gang på pengespørgsmålet.
I 1891 kom der forslag om, at foreningen selv burde stå for ledelsen af skolen og arbejde hen imod, at skolen fik sine egne lokaler. Man anmodede derfor byrådet om at overdrage skolen til foreningen samt yde et årligt tilskud.

Byrådet erklærede sig indforstået med forslaget, når skolen fik sin egen bygning.
På generalforsamlingen den 8. maj 1892 fremlagdes tegninger og overslag. Der blev ført talrige forhandlinger, men først i 1895 blev drømmen til virkelighed.
Grosserer Emil Vett, der tidligere havde skænket foreningen en betydelig gave, trådte igen til. I anledning af sit sølvbryllup sendte han foreningen 10.000 kr., der skulle anvendes til opførelsen og indretningen af en teknisk skole.

Så gik det stærkt! I løbet af sommeren 1895 opførtes skolebygningen efter tegning af arkitekt Brandstrup. Murermester L. Olsen fik entreprisen. Fra staten fik foreningen et tilskud på 5.400 kr.
Søndag den 12. maj 1895 kl. 15 nedlagdes grundstenen, og søndag den 3. november blev skolen indviet i overværelse af en talrig forsamling af håndværkere og byens ledende mænd med damer. Grosserer Vett var naturligvis særlig indbudt, men var forhindret i at møde.
Samtidig med at den nye bygning toges i brug, foregik en betydelig forandring i skolens ledelse. Håndværker- og Industriforeningen overtog skolen. Byrådet havde dog to medlemmer i bestyrelsen indtil 1913.
Siden 1913-18 var skolen ledet af en bestyrelse, der bestod af tre af foreningens medlemmer og skolens forstander.

Kilde: Rødby Håndværker- og Industriforening. Jubilæumshæfte 1968.


Anvendelsen som Teknisk Skole varede kun til 1919. Da opførte man en helt ny Teknisk Skole på adressen Kirkeallè 11 (senere bibliotek og nu lejligheder under adressen Årbyesvej 53).
Det må have været manglende plads samt udviklingen inden for håndværk og industri, der nødvendiggjorde større og mere tidssvarende undervisningslokaler med moderne hjælpemidler.
Endelig må det ikke glemmes, at der på den tid var meget store forhåbninger til udviklingen i Rødbyhavn. Der var brug for masser af håndværkere dernede, mente man!

Fra 1919 – 1970 rummede bygningen Rødby Kommunes administration. Da der blev storkommune i 1970 og der var bygget en ny administrationsbygning på Fruegade 7, flyttede man dertil.
Fra 1970 og frem til 1986 var der Ungdomsskole og samlingslokaler for ældre.

I 1986 måtte de ældre rømme lokalerne. Da flyttede Lokalhistorisk Arkiv ind i den nordlige ende af bygningen og har haft lokaler dér siden. Ungdomsskolen var – og er – der også stadig. Efter at den nye storkommune – Lolland Kommune – blev en realitet, blev Ungdomsskolens kontor nedlagt på denne adresse og flyttet til andre lokaler.

For ikke så mange år siden rykkede Juniorklubben ind. Det er børn, der har forskellige aktiviteter i huset, når de har fri fra skole. De kommer gerne omkring kl. 12 – 13 og er der til omkring kl. 17. Der er naturligvis flere pædagoger til stede.


I 1933 blev der indrettet bibliotek på 1. sal i bygningen. Overenskomsten mellem kommunen og biblioteket lyder:
Mellem Rødby Byråds Kasse- og Regnskabsudvalg på Byrådets vegne og bestyrelsen for Biblioteket for Rødby og Omegn på bibliotekets vegne er afsluttet følgende overenskomst:

”Biblioteket overlades til gratis afbenyttelse 1. sal i administrationsbygningen på Rødby Vestergade med de deri indrettede lokaler samt opgang fra Vestergade på et tidsrum af 15 år.

Biblioteket får ret til at benytte en af kommunens telefoner, dog ikke efter kl. 6 eftermiddag.

Kommunens kontante årlige tilskud til biblioteket ansættes som hidtil til mindst 300 kr., foruden de sædvanlige tilskud til skolebibliotekerne.

I årlig leje betaler biblioteket 1200 kr., der på ny ydes dette som tilskud, hvilke beløb altså i kommunens regnskab vil optræde som Versurposter.

For lys, varme og rengøring betaler biblioteket årlig til kommunen 730 kr., hvor de 450 kr. anvendes til renter og afdrag på omkostningerne ved ombygningen.

Såfremt priserne på lys, brændsel og rengøring måtte stige eller falde forhøjes eller nedsættes omskrevne beløb i forhold dertil.

Når omkostningerne ved ombygningen er betalt, nedsættes afgiften årlig med 450 kr.

Ved den faste overdragelsestids udløb, eventuelt efter forlænget åremål, afleveres det overdragne til kommunen i den stand hvori det da er og forefindes, uden nogen godtgørelse til biblioteket, ligesom al vedligeholdelse vedrørende lokalerne på 1. sal i overdragelsestiden er kommunen uvedkommende."


1895: Bygningen opføres af Rødby Haandværker- og Industriforening til Teknisk Skole.

1919: Overtages af Rødby kommune.

1933: Der indrettes lokaler på første sal til bibliotek.

1951: Kvisten over hovedindgangen opføres.

1964: Der opføres en tilbygning mod syd.