Katrinelund og Lille Koldinghus


Katrinelund var et lille anlæg eller en park, der først hed Wissings anlæg eller toft, hvor borgerne kunne slappe af, og hvor der lejlighedsvis var koncerter. Senere købt af H.H. Grau og i juli 1866 navngivet efter hans hustru Mette Katrine.


Konsul Graus Gade før den blev gennembrudt. Huset havde nr. 56 og blev kaldt "Lille Koldinghus". Nedrevet 1932.

Intro

Konsul Wissing ejede et haveanlæg vest for byen. I 1858 opførtes en stor pavillon kaldet "Villaen", der lå på anlæggets højeste punkt for enden af nuværende Villagade. Den blev siden ombygget til en ejendom, som i folkemunde havde navnet ”Lille Koldinghus".

I midten af 1800-tallet lå Kolding bys vestgrænse ved Låsbygade, Blæsbjerg og Skolegade. Konsul Martinus Wissing ejede en gård i Låsbygade og tillige toften og et haveanlæg vest for byen. Der var fri adgang til haveanlægget, der omfattede ca. seks tønder land og strakte sig mellem nuværende Villagade, Katrinegade, nordlige del af Vestre Ringgade og mod nord til ejendommene i Låsbygade. Ved Wissings død i 1854 erhvervede H. H. Grau jorden, hvor han siden opførte talrige huse. Wissings haveanlæg blev i 1866 navngivet Katrinelund efter H.H. Graus hustru Mette Katrine. Adgangen til anlægget, som var et forsøg på at kopiere Københavns Tivoli, skete via nuværende Blæsbjerggade. Anlæggets terræn var kuperet med snirklede spadseregange i engelsk stil. I det nordvestlige hjørne var der en dam med en ø med springvand og sandstensfigur. For enden af nuværende Konsul Graus Gade lå midterpavillonen, der var bygget i romansk stil med søjler. Den blev ombygget og til sidst i folkemunde benævnt Lille Koldinghus. Der var også en pavillon benævnt "Schweizer-stedet". "Villaen" indeholdt en stor dansesal med et dansegulv med et tværmål på godt 16 meter omgivet af en ca. 3 meter bred forhøjning med balkon og udenom dette lå værelser ca. 3,5 meter brede.

Villaen blev nedrevet i 1873. Anlægget gav Grau indtægter fra de skiftende værter, der forpagtede anlægget og ved salg af frugter og lignende. Nogen god forretning blev anlægget dog aldrig, og under krigen i 1864 led anlægget under preussisk og østrigsk indkvartering. Anlægget dannede ramme om fester på nationale festdage, f.eks. Grundlovsdag, promenademusik og markedsagtige forlystelser som skiveskydning og keglespil og for børnene karruseller. Militærmusikere fra Fredericia leverede bl.a. Offenbachs muntre parisermusik. Festkalenderen begyndte gerne med pinsen og sluttede med høsten.


Frem til 1936 lå der for enden af Konsul Graus Gade, som dengang hed Allégade - med bagsiden mod nuværende Vestre Ringgade (dengang Katrinegade) – en ejendom, som i folkemunde havde navnet ”Koldinghus” eller ”Lille Koldinghus”. Adressen var Allégade 56.
Ejendommens historie kan føres tilbage til anlægget ”Katrinelund”. Heri lå en midterpavillon, som var bygget i romansk stil med søjler. Den blev siden ombygget til bygningen ”Lille Koldinghus”. Huset var ejet af konsul Grau og derefter af Gustav Johannes Valdemar Grau, som i 1911 solgte til murermestrene Christian Hansen og Jørgen Hansen.
Mange forskellige lejere boede her. Kolding Kommune købte i 1935 ejendommen af murer Jens V. Hansen og nedrev den året efter. Herved blev der skabt vejforbindelse mellem Allégade og Katrinegade, nuværende Vester Ringgade.