Katrinelund i Forum, Bryndum sogn


Katrinelund i Forumlund. Fotograf ukendt.

Intro

Forumlundvej 16. Matr. 1a Forumlund, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Gården udgjorde i 1600-tallet sammen med matr. 3a en enestegård i Forumlund. 1664 var den vurderet til 6 tdr. hartkorn (heri var Fuglbæk indregnet, da gården i Fuglbæk var øde).

1688 var helgården vurderet til 6 tdr 7 skp 2 fdk hartkorn. Helgården blev delt i de 2 halvgårde 1702, hver med 3 tdr. 3 skp 3 fdk hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 5 skp 2 fdk ¼ alb hartkorn. Bygningerne lå før 1916 knap 100 m mod sydøst.
Helgården tilhørte Kronen. Sammen med meget andet af Kronens gods i området blev den udlagt til ryttergods 1680. Da ryttergodset i Ribe amt blev solgt på auktion 1719, blev gården opkøbt af Ølufgårds ejer. Efter tvangsauktionen over Ølufgårds gods 1741 blev gården lagt ind under Krogsgård i Tjæreborg Sogn. Katrinelund tilhørte herefter Krogsgård frem til 1795, hvor den blev frasolgt til gårdfæsteren.

1590 nævnes en Hans Andersen af Forumlund. Før 1638 var Las Hansen (gift med Appelone) gårdfæster. Deres søn Anders Lassen overtog fæstet ca. 1638. Han var gift med Anne Svendsdatter fra Bryndum. Gårdfæstere 1664 på helgården (med Fuglbæk): Mads Hansen, Anders Larsen, Svend Andersen og Peder Nielsen (Peder Nielsen var dog død allerede 1654 under et slagsmål i Varde, hvorefter enken Anne Jesdatter var blevet gift med Laurids Therkelsen). 1681 og 1688 var Svend Andersen alene. Han var en søn af Anders Larsen/Lassen.
2 sønner af Svend Andersen delte 1702 fæstet af helgården, der herved blev opdelt i Katrinelund og matr 3a. Sønnen, som overtog fæstet af Katrinelund var Johan Svendsen. Han var gift med Ingeborg Knudsdatter (måske født på Spangsberg Mølle). Johan Svendsen døde 1727, men enken beholdt fæstet – hun blev vel gift igen, uden at oplysninger om manden kan findes.
Deres søn Knud Johansen overtog fæstet på et tidspunkt. Han blev 1749 gift med Anne Hansdatter fra Kjersing, som døde 1759. Knud Johansen blev gift 2. gang i 1760 med Kirsten Pedersdatter fra Skonager i Næsbjerg sogn.

Omkring 1767 blev fæstet overtaget af Laurids Jensen og hustru Karen Iversdatter. De var blevet gift året før og havde kortvarigt boet i Gellerup, Varde Landsogn. Laurids Jensen stammede fra Mejls, Varde Landsogn. De frikøbte gården 1795.
Sønnen Jens Lauridsen blev 1802 gift med An Marie Hansdatter, en datter af Hans Jensen fra Damgård i Forum, og overtog gården året efter.
1841 Niels Jensen. En søn af foregående. Gift året før med Anna Kierstine Michelsdatter, en datter af Mikkel Knudsen fra Stenkjærgård i Lifstrup, V. Nebel sogn. De døde hhv 1872 og 1874.

Efter deres død blev gården efter et skifte 1877 delt i 2. Halvdelen af jorden blev fraskilt til en ny ejendom (Forumlundvej 20) for en søn. Selve gården blev 1877 overtaget af en anden søn, Jens Nielsen. Jens Nielsen var 1868 blevet gift med Ane Maria Christensen, en datter af Christen Jensen fra Vestergård i Astrup. De havde 1870 – 73 haft matr 8 i Astrup, men var efter Niels Jensens død flyttet til Katrinelund og havde drevet den fra 1873. Ane Maria Christensen døde 1882, hvorefter Jens Nielsen 1883 blev gift med Kirstine Marie Jensen fra Næsbjerg. De udstykkede gårdens østlige hedelod i 1896, således 54 tdr. l. blev frasolgt 1896 – 1914 til forskellige ejendomme.

Efter Kirstine Marie og Niels Jensens død blev gården 1913 overtaget af en søn af 2. ægteskab Niels Christian Nielsen. Han var gift med Katrine Rasksen fra Tjæreborg sogn. De moderniserede gården, idet det var dem, der lod de nye bygninger opføre ved den nuværende placering (stenene fra den gamle gård blev anvendt til udbygningerne). Desuden blev en del hede opdyrket. 32 tdr. l. blev frasolgt 1932 til Hedeselskabet, som tilplantede heden.

Katrine og Niels Chr. Nielsen lod et aftægtshus opføre 1952, men Niels Chr. Nielsen døde samme år og kom således aldrig til at bo i huset – det hørte under gården frem til 1980. Katrine drev gården videre til 1956 og afstod den da til sønnen Jens Hedegaard Lund Nielsen, som i forvejen havde bestyret gården. Jens Hedegaard Nielsen var ugift og drev gården til sin død i 1992.

Efter testamente tilfaldt gården herefter Ulla og Ivan Hansen, Varde. De havde i forvejen boet i Forum en tid. De bosatte sig ikke på gården, men dyrkede jorden i kort tid.

Nuværende ejere Joan Kirstine og Karl Andersen overtog gården efter sidstnævnte i 1993.

2013 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993