Karmark


På trods af at Karmaks hovedbygning er opført i 1918, har herregården en historie, der strækker sig langt tilbage til middelalderen.


Vægmaleri af herregårdene Skjern og Karmark på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Maleriet viser Karmarks tidligere hovedbygning, som modsat i dag var opført i bindingsværk.

Intro

Mellem Randers og Viborg ligger herregården Karmark, som har været tæt knyttet til den nærliggende hovedgård Skjern. Vi ved ikke meget om Karmarks historie, men gården indgik i det vældige grevskab Scheel og er afbilledet på et vægmaleri i riddersalen på Gammel Estrup.

''Historien om Karmark'' De historiske kilder vedrørende Karmark er få og spredte, hvorfor vi kun er i stand til at tegne et vagt billede af gårdens historie. I slutningen af 1200-tallet er der indikationer på, at Karmark har tilhørt en af rigets stormænd, drost Peder Nielsen Hoseøl. I 1340 vides det, at borgen Karmark blev overdraget til hertug Valdemar 3. af Sønderjylland. Der har formentligt været tale om en voldomkranset gård og ikke et decideret borganlæg. Gennem tiden var Karmark underlagt Vindum Overgaard, men den blev i slutningen af 1600-tallet tilknyttet Skjern Hovedgård som avlsgård. I 1721 opnåede Christen Scheel det fulde ejerskab over Karmark og i 1725 indgik Skjern og Karmark i oprettelsen af grevskabet Scheel, som havde hovedsæde på Sostrup ved Grenå. Skjern og Karmark hørte sammen under grevskabet frem til 1813, hvor ’den vilde greve’ Jørgen Scheel kom i økonomiske vanskeligheder og måtte ophæve grevskabet. Karmark erhvervedes i 1813 af Søren Wam, som begyndte at udparcellere hovedgårdens gods. Gårdens historie er herefter præget af skiftende ejere. ''Markante ejere'' 1200-t. : Peder Nielsen Hoseøl' 1340- : Hertug Valdemar 3.' 1695-1731: Christen Scheel' 1786-1813: Jørgen Scheel' 1813-1820: Søren Wam'''' Læs mere om Karmark på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/karmark danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I riddersalen på Gammel Estrup Hænger et vægmaleri af hovedgårdene Skjern og Karmark. Det er en af de eneste illustrationer, som viser det forhenværende Karmark, hvis bygninger stod i bindingsværk. Karmarks nuværende hovedbygning, som står i røde mursten, blev bygget i 1918 og er opført i én etage på en høj kælder. Bygningen har en gennemgående gavlkvist og facaden er prydet af hvide gesimsbånd. ''Omgivelser'' Karmark ligger omgivet af marker, men med skov og bevoksning indenfor en kort radius. En fin allé med nyplantede træer fører op til gårdspladsen, som domineres af to store og ældre løvtræer. Tæt ved Karmark findes Karmark Mølle hvis ældste bygninger stammer tilbage fra ca. 1650. ''Bygninger og gods'' Omkring 1660: Under Vindum Overgaard Slut 1600-tallet: Under Skjern hovedgård 1725: Under grevskabet Scheel 1813: Grevskabet opløst 1820: Udparcellering af godset

''Fakta'' Adresse: Vester Vellingvej 12, Løvskal, 8850 Bjerringbro Kommune: Viborg Tidligere: Viborg Amt, Middelsom Herred, Skjern Sogn Ejer: Anders Christian Petersen (2017) Funktion: Agerbrug og animalsk produktion (2017) Størrelse: Ager 70 ha, eng 26 ha, skov 6 ha, mose 7 ha, park/have 1 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningen er ikke fredet (2017)

''English'' Between Randers and Viborg we find the manor Karmark, which has been closely linked to the nearby manor of Skjern. We do not know much about Karmarks history, but the manor was part of the huge county of the Scheel family at Gammel Estrup, and is depicted on a mural in the Great Hall at Gammel Estrup. The present main building was erected in 1918.

''Publiceret''