KVINDEHØJSKOLEN I HOVENIntro

I 1865 blev lærer Kristen Kristensen ansat som vikar ved Hoven Kirkeskole og blev hurtigt fastansat.

Han havde tidligere været på højskole, hvor han havde stiftet bekendtskab med Christian Kold og var blevet meget inspireret af hans tanker. Efter højskoleopholdet tog han på seminariet i Jelling og dimitterede i 1864. Chr. Kold rettede ligesom Grundtvig en kraftig kritik af den daværende skole, som de kaldte den sorte skole. De mente bl.a., at den var for verdensfjern, bestod af udenadslære og var meget autoritær. De talte i stedet for, at skolen skulle være en skole for livet, og troede mere på det levende ord. Det er nogle af de tanker, den unge lærer Christensen har bragt med sig til Hoven. Det var ikke kun børn, der skulle oplyses, det kunne de unge og børnenes forældre også have brug for. Derfor afholdt han kurser på skolen for egnens beboere om aftenen. Der var så stor interesse for hans undervisning, at en del unge bad ham om at give dem en uddannelse til biskolelærere. Da han havde gjort det nogle år, byggede han for egen regning en højskole, der fik plads til 16 elever. Her holdtes almindelig højskole om vinteren, og om sommeren uddannedes nogle af eleverne til biskole-lærere på et forlænget kursus. Der opstod et stort behov for kvindelige lærere på dette tidspunkt i de mange byer, der voksede frem i slutningen af 1800-tallet i Vestjylland. For at imødekomme dette behov, omdannede Kr. Kristensen i 1891 sin højskole til en skole, der skulle uddanne lærerinder til pigeskoler. Skolen blev anerkendt af ministeriet og amtet og fik et årligt tilskud på 1000 kr. Pladsen blev for trang og i 1892 byggede Kr. Kristensen igen et hus med skolestuer, elevværelser m.m. Imellem de to højskolebygninger byggede han en gymnastiksal. Denne kvindehøjskole fortsatte til 1926. På den gamle skoles legeplads imellem skolebygningerne og kirkegårdsdiget står nu en mindesten for Kr. Kristensen, der foruden skolegerningen var kendt for sit engagement i plantningssagen. Indskriften på stenen lyder: Barn blandt børn Ung blandt unge Mand blandt mænd.

1865 begann der Lehrer Kristen Kristensen an der Frauenhochschule in Hoven, wurde aber schon nach kurzer Zeit fest angestellt. Er hatte eine Hochschule besucht und dort die Gedanken und Theorien von Chr. Kold kennengelernt und er war davon sehr inspiriert. Chr. Kold hat, wie Grundtvig, eine starke Kritik auf die damalige Schulform geübt und Beide haben sie diese “Die schwarze Schule genannt. Diese Theorien hat der junge Lehrer Kristensen mit sich nach Hoven gebracht. Auf eigene Rechnung hat Lehrer Kristensen eine Hochschule für 16 Schüler gebaut. Ein grosser Bedarf an Lehrerinnen entstand zu diesem Zeitpunkt in den vielen Kleinstädten, die Ende des 19. Jahrhunderts in Westjütland entstanden. Um diesen Bedarf zu decken, änderte Kristensen 1891 seine Schule in eine pädagogische Hochschule, um hier Lehrerinnen für Mädchenschulen auszubilden. Diese bestand bis ins Jahr 1926. Zu seinen Ehren wurde ein Gedenkstein errichtet. Über seinen Lehrerberuf hinaus, war er ein sehr engagierter pflanzer.

In 1865 Kristen Kristensen was employed at Hoven Kirkeskole as a teacher. He went to high school and were inspired by Christian Kold´s ideas. Christian Kold and Grundvig criticized the existing school which they called “the black school”. They believed in the living word and in the school for life. Much of the traning should be based on life like stories and conversations between the pupils and the teachers. Kristen Kristensen broght some of these new ideas to Hoven. He built a high school with his own money. It could house 16 pupils. In the beginning of the 18th century a need for female teachers emerged. Therefore Kristen Kristensen transformed his high school into a women´s high school in 1891. Here women were trained as teachers for girl schools. The women´s high school continued until 1926. A monument has been erected in commemoration of Kristen Kristensen.

''Publiceret''