Jordrup kirke
Intro

Den nuværende kirke i Jordrup er bygget i 1884 på samme sted, hvor den tidligere kirke lå.

Det lille sogn nævnes første gang i kirkelisten i Ribe i midten af 1300-tallet, hvor kirken er sat til en afgift på 4 skilling sølv. Jordrup har siden 1500-tallet været et '''anneks''' til Lejrskov Sogn. Kronen solgte i 1711 kirken (dvs. tiendeindtægten med vedligeholdelsespligten) til herredskriver Bartram Pedersen i Lejrskov, men købte den i 1720 tilbage fra dennes enke Catrina Jacobs-datter. Kirken hørte derefter under Koldinghus Rytterdistrikt til 1767, da den på en auktion blev solgt til justitsråd Jacob Lowson. Denne solgte efter kort tid kirken til bonden Claus Viuf. I 1773 var oberstløjtnant Hans Wilhelm Rosenvinge kirkeejer. Kirken kom på flere hænder, men i 1804 blev kirken solgt til sognets beboere. Kirken overgik til selveje 1. januar 1910. Kirken, som vi kender den i dag, er rejst på den gamle kirkes grund og blev bygget i 1884 på foranledning af Oberst H.F. Schwanewede. Murene, der hviler på en sokkel af cement, er af røde mursten med en kerne af kløvet granit, som må formodes til dels at stamme fra den nedrevne kirke. Alt er præget af gennemført symmetri. Næsten alt inventaret i kirken er fra kirkens opførelsestid, - dog er døbefonten og en klokke begge fra middelalderen, dåbsfadet er fra 1550, og alterkalken blev skænket i 1680. Alterbordet og altertavlen er begge fra 1884 og alterklædet fra 1943. I 1918 udførtes en række arbejder af kunstmaler Johannes Malling: En udskåret altertavleramme og en bemaling af prædikestol og stolestader. Ved en restaurering i 1955 fik rummet det udtryk, det har i dag, idet altertavlens ramme blev fjernet og inventaret blev bemalet af kunstmaler Ernst Trier.