Jordrup kirke
Intro

Den nuværende kirke er bygget på den gamle kirkes plads.

Det lille sogn der 1801 kun talte 214 indbyggere, nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Oldemoder (midten af 1300'erne) hvor kirken er sat til en afgift på 4 skilling sølv. Jordrup har siden 1500'erne været '''anneks''' til Lejrskov. Kronen solgte 1711 kirken (dvs. tiendeindtægten med vedligeholdelsespligten) til herredskriver Bartram Pedersen i Lejrskov, men købte den i 1720 tilbage fra dennes enke Catrina Jacobs-datter. Kirken hørte derefter under Koldinghus rytterdistrikt til 1767, da den på auktion blev solgt til justitsråd Jacob Lowson. Denne solgte kort tid efter kirken til bonden Claus Viuf. 1773 var oberstløjtnant Hans Wilhelm Rosenvinge kirkeejer. Kirken kom på flere hænder, men i 1804 blev kirken solgt til sognets beboere. Kirken overgik til selveje 1. januar 1910. Kirken som vi kender den i dag er rejst på den gamle kirkes grund og bygget i 1884 på foranledning af Oberst H.F. Schwanewede. Murene, der hviler på en sokkel af cement er af røde mursten med en kerne af kløvet granit, som må formodes til dels at stamme fra den nedrevne kirke. Alt er præget af gennemført symmetri. Inventaret i kirken er så godt som det hele fra kirkens opførelses-tid. Dog er døbefonten og en klokke, begge fra middelalderen, dåbsfadet er fra 1550 og alterkalken, skænket i 1680. I 1918 udførtes en rækkearbejder af kunstmaler Johannes Malling: En ud-skåret teltartavleramme og en bemaling af prædikestol og stolestader. Ved en restaurering i 1955 fik rummet den skikkelse, det har i dag, idet altertavlens ramme blev fjernet og inventaret nystaferet af kunstmaler Ernst Trier. Alterbordet er fra 1884, alterklædet er fra 1943, altertavlen er fra 1884, altertavlerammen er fra 1918, altersølvet er fra 1680. Ombygningen af kirken blev foranlediget af Oberst H.F. Schwanedewede i