Jernved Kirke


Jernved Kirke

Intro

Jernved Kirke, der er viet til Sankt Nikolaj, er en romansk kirke fra omkring 1175. Kirken er bygget af tuf med en smule tegl og der er kun brugt granit til dekorative formål.

Jernved Sogn nævnes for første gang i den ældste del af Ribe Oldemoder fra omkring 1291. Præster nævnes i 1296, 1447 og 1497. Kirken, der er viet til Sankt Nikolaj, består af apsis, kor og skib fra omkring 1175, hvoraf apsis og kor blev fornyet i 1866 under arkitekt V. Th. Walther. Dertil kommer et tårn, opført i munkesten i vest fra allerede 1200ernes sidste halvdel. Tårnet blev ombygget omkring 1500. Adgangen til tårnet er ved nord. Våbenhuset er fra 1400ernes sidste halvdel og er opført i munkesten.

Det meste af de oprindelige mure er bygget i tuf med en smule tegl. Der er enkelte steder brugt granit til dekorative formål. Kor og apsis blev genskabt i små, røde mursten i 1866. Kirken er stilmæssigt knyttet til østafsnittet af Ribe Domkirke. Kirken blev restaureret 1946-1949 under arkitekt Chresten Jensen. Våbenhuset blev repareret i 1973 under arkitekt S. A. Aakjær og resten af kirken i 1978 under arkitekt John Jensen. Kirken har sikkert siden opførelsen været tækket med bly med den undtagelse, at våbenhuset i en overgang fra 1800ernes begyndelse til 1914 var delvis dækket af tegl.

Kirkerum
Apsiden har tre rekonstruerede vinduer, medens korets to vinduer i sydmuren er fra ombygningen i 1866. Skibet har fire oprindelige vinduer i hver langside, men de er skåret over af de nuværende vinduer fra 1913 og det samme gælder et tårnvindue.

Der var til ombygningen bevaret en præstedør i korets sydside. Norddøren i skibet er bevaret og blændet. Adgangen til kirken sker gennem våbenhuset og skibets syddør. Kirken har bjælkeloft bortset fra apsiden, der fik rekonstrueret sit oprindelige kuppelhvælv.

Døbefonden er romansk på alder med kirken. Fra senmiddelalderen stammer et korbuekrucifiks fra 1300-1400erne, et krucifiks fra 1400-1425, en sengotisk altertavle fra 1475-1500, et vievandskar i våbenhuset fra samme tid, en klokke fra 1444 samt gotiske alterstager fra 1525-1550.
Prædikestolen er fra 1585 og dens himmel fra 1603. Skibets syddør rummer en dørfløj fra 1677, man har en klingpung fra 1700erne, altersølv fra 1849 og 1853, medens orglet er bygget i 1972 af Vestres Orgel- & Pianofabrikk, Haramsøy-Ålesund, Norge. Der er et kirkeskib samt en model af kirken. Man fandt kalkmalerier i 1925 og 1969, der igen blev overkalket

Altertavle
Altertavlen i Jernved Kirke er en sengotisk fløjaltertavle fra 1475-1500 med et krucifiks øverst, der er fra 1400-1425. Den knytter sig stilmæssigt til en gruppe arbejder fra Sydjylland som en altertavle i Øster Starup ved Vejle.

Midterskabet har tre figurer. I midten ses Maria med barnet, 94 cm. høj, Sankt Vincent på hendes højre hånd og Sankt Laurentius på hendes venstre hånd. De er begge 90 cm. høje. Fløjene rummer apostelfigurer i halv højde, ca. 50 cm. i to rækker oven over hinanden. Figurene i venstre side er set fra oven fra venstre: Sankt Peter, Sankt Jackob den yngre, Sankt Bartholomeus, Sankt Mattæus, Sankt Paulus og Sankt Thomas. I højre side ses fra oven fra venstre: Sankt Judas Thadæus, Sankt Jakob den ældre, Sankt Andreas, Sankt Johannes, Sankt Simon og Sankt Phillip.
Krucifikset kan oprindeligt have hørt til tavlen som alterkrucifiks. Kristusfiguren er 51 cm. høj på et kors, der måler 119x80 cm.

Stafferingen er fra 1772, der er genskabt i 1949 i brunt, gråt, rødt blåt og forgyldning. Man læser følgende indskrifter: ”Se det Guds lam som bærer verdens synd” fra Johannesevangeliet kapitel 1 vers 29 øverst på prædellaen og Nadverindstiftelsesordene fra 1. Korintherbrev kapitel 11 vers 23-25: ”Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: ”Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!” Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: ”Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!””.

Altersølv og alterstager
Altersølvet i Jernved Kirke, der er udført af sølvsmeden Johan Jacob Heinrich Rühle i Ribe, er fra 1849. Kalken er 22,5 cm. høj med stempel, Ribes byvåben og teksten: ”Tilhører Jernved Kirke. Omgjort 1849. Vegt 44 Lod”. Disken er glat og måler 13 cm. i diameter med stempler på undersiden.
Oblatæsken er fra 1853 og er lavet af guldsmeden Hans Jessen Terkelsen i Ribe. Den ovale æske måler 11x8,5 cm. På undersiden er stempler. På låget læses: ”Jernved Kirke 1853”.

Jernved Kirke har et sygesæt, der er leveret af guldsmeden Rasmus Marcus Jacobsen Obbekjer i Ribe. Kalken er 12 cm. høj og bærer teksten ”Jernved Kirke 1871”. På standkanten er guldsmedens stempler. Disken måler 8 cm. i diameter og har samme indskrift og stempler på undersiden. Oblatæsken er nyere, uden stempler og måler 5 cm. i diameter.

Alterstagerne i Jernved Kirke er gotiske fra 1525-1550. De hviler på tre fornyede løver med et cylindrisk skaft.

Døbefond og dåbsfad
Døbefonden i Jernved Kirke er på alder med kirken, fra omkring 1175. Den er romansk i rødlig granit. Den har en søjlebase med kraftig vulst med små hjørneknopper. Fonden, der er typiske fond for Vestjylland, har sine lige i Horne, Vester Starup, Gørding og Hunderup. Fonden står midt i korindgangen.

Dåbsfadet i Jernved Kirke er fra 1851 med en kant, der er udvidet med 9 cm. Det måler 60 cm. i diameter. Der er en dåbskande af messing fra 1965, 24 cm. høj, samt en af tin fra 1862, 26 cm. høj, med stempel for Niels Frederik Sørensen i Odense.

Vievandskar
Der er et vievandskar i våbenhuset i Jernved Kirke, der har fået sin plads i senmiddelalderen. Det er i grålig granit og måler 48 cm. i højden og 88 cm. i diameter.

Korbuekrucifiks
Jernved Kirke har et korbuekrucifiks fra 1300-1400erne, der er skåret efter et forbillede fra 1200erne og er således i unggotiske former. Kors og bemaling stammer fra 1772. Kristusfiguren er 157 cm. cøj. Kruciifikset er ophængt på triumvæggen over korbuen.

Prædikestol
Prædikestolen i Jernved Kirke er i renæssancestil fra 1585 og er signeret af Anders Katkier. Prædikestolen far syv høje, smalle fag med udskårne dekorationer. Hen over dem læses på latin: ”Beati qvi avdiv(n) verbvum dei et cvstodivnt illvd: Lvc. Xi”, oversat: ”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!”, fra Lukasevangeliet kapitel 11 vers 28. og ”C (bomærke) N: a(nn)o d(omi)ni 1585. Anders Sneker”, oversat: ”C (bomærke) N: i Herrens år 1585. Anders Sneker”. Stolens himmel er fra 1603 i seks fag med samme plan som stolen. Bemalingen er fra 1772 i hvidgråt og grønt med gult, blåt, gråt og lidt rødt samt forgyldning. Stolen er opsat i skibets sydøsthjørne med opgang gennem triumfmuren.

Stolestader
Stolestaderne i Jernved Kirke er i deres kerne fra 1590-1600 i ungrenæssancestil. Der er et sæt herskabsstole, hvoraf den søndre er fra omkring 1600, og den nordre er fra 1772. De har deres nuværende fremtræden efter en bænkefornyelse i 1925 og panelfornyelse i 1978.

Pengeblok
Jernved Kirke har en pengeblok fra 1700erne, der er formet som en ottesidet egestolpe, 65 cm. høj på en 17 cm. høj fod. Den står i våbenhuset vest for indgangen til skibet.

Klingpung
Jernved Kirke har en klingpung i tårnrummet fra 1700´erne uden pose.

Dørfløj
Dørfløjen mellem våbenhus og skib er fra 1677 og måler 203x104 cm. Den består af to svære egeplanker, der holdes sammen af tværrevler på indersiden. Forsiden er forbundet med jernbånd. Beslagene er malet sølvgrå, og træet er egetræsmalet.

Orgel
Jernved Kirkes orgel er bygget af Vestres Orgel & Pianofabrikk, Haramsøy-Ålesund, Norge i 1972. Det har syv stemmer, to manualer og pedal.

Kirkeskib
Jernved Kirkes kirkeskib er en model af tremasteren Sankt Nikolaj” der er bygget og givet af jernbaneassistent Jens Møller fra Brabrand. Det blev ophængt i 1922.

Model af kirken
Jernved Kirke har en model af kirken, der er opsat i norddørens niche. Det er oprindeligt en afskedsgave fra sognet til pastor Niels Anton Jensen (1903-1914), der er udført af Niels Hansen Jacobsen.

Klokketårn og klokke
Jernved Kirkes tårn er fra perioden 1250-1350 og er opført i munkesten. Det blev ombygget omkring 1500, hvor der blev tilføjet hvælv, trappehus og en ny øvre afslutning. Adgangen til tårnet sker i nord.

Klokken i Jernved Kirke er fra 1444 og tilskrives klokkestøberen Kort. Klokken, der måler 96 cm. i diameter, har et relief af Sankt Nikolaj samt en plattysk indskrift: ”anno d(omi)ni m cccc xliiii iar na der bort xpi vnser leven vrovven unde sante nicolae”, oversat: ”(støbt) år 1444 efter Kristi fødsel (til ære for) vor kære Frue og Sankt Nikolaj”. Jernved Kirke afleverede en klokke ved klokkeskatten i 1528.

Gravminder
Der er tre bevaringsværdige gravsten ved Jernved Kirke. Der ud over er der et støbejernskors, der er sat omkring 1809 over Frederike L. Eiler, født Biørnsen. Det er placeret nord for kirken.

Gravsten ved Jernved Kirke:
1. Over Hans Tamss af Skylvad, delefoged i Gørding Herred og hans hustru M. D. Kolding samt hustruens anden mand Christen Peiders Sandmand, omkring 1660-1680. Udvendigt mod våbenhustes vestvæg.
2. Over sogneprst i Jernved Christian Nielsen, omkring 1787. Mod våbenhusets vestvæg.
3. Over Erich Lauridsen Wester, toldvisitør i Gredstedbro og hans hustru Katharina Thode. Ved våbenhusets vestmur.

Kirkegård
Jernved Kirkegård har bevaret sine gamle grænser mod nord, øst og syd, medens den er udvidet mod vest i årene efter 1929. Indgangene i syd og øst er gamle, medens der er en ny indgang i nordvest. Ved denne ligger et ligkapel fra 1968, der rummer toilet og materialrum. Bygningen er opført i røde teglsten med sorte vingetegl.

Præstetavle
1296 Tuuo
1458 Ulfo Nicolai
1560-1608 Christen Thorstensen
1608-1659 Lauge Sørensen
1659-1672 Hans Hansen Sthenius
1672-1673 Lauge Christensen Wedel
1673-1694 Peder Christian Aalborg
1694-1713 Jens Sørensen Egtved
1713-1733 Ludvig Bernhard Omeis
1733-1763 Christoffer J. Fiord
1763-1787 Christen Nielsen
1787-1793 Niels Lindberg
1793-1814 Jacob Eiler
1814-1825 Johan Frederik Biering
1826-1836 Hans Nicolai Tranberg Friis
1836-1847 Hector Frederik J. Gyberg
1847-1858 Andreas Ludvig Löwe
1858-1863 Jes Poulsen Jochimsen
1863-1871 Peder Raae
1871-1885 Morten Th. Bredsdorff
1886-1895 Sig. Constantin Hansen
1896-1899 Kristen Nielsen
1899-1902 Johan Andreas Brix
1903-1914 Niels Anton Jensen
1915-1918 Halvdan Helweg
1919-1923 Niels M. A. Kragh
1924-1933 Peter Dons Augustinus
1933-1964 J. Urup Mikkelsen
1964-1972 J. Krogholt
1972-1976 Birgitte Grell
1976- Thomas Kjær Hansen

Louw 13.05.2008. Kilde: Præstetavle i Jernved Kirke.

Præstebiografier
N. A. Jensen (1903-1914): N. A. Jensen var en af de vigtigste grundtvigske præster i Vestjylland. Han lavede historiske og poetiske studier og arbejdede for Sønderjyllands sag, specielt i Rødding Frimenighed.

Kirkeliv
Jernved Sogn har et stabilt indbyggertal trods dårlige trafikforbindelser, der tvinger mange ældre fra sognet. Der er almindelige folkekirkelige forhold med jævn kirkegang.

Kilder: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe. V bind. Ikast 2003, side 3209 ff. Mail fra sognepræst Thomas Kjær Hansen