Jerlevgård, Jerlevgårdvej 70


Jerlevgaard, ca. 1910, postkort


Jerlevgårds logo fra gårdens facebook-side

Intro

Matrikel nr. 2a m.fl. - Jerlev Ejerlav. Jerlevgård er et landbrug med mælkeproduktion og planteavl.

Jerlevgård har været arbejdsplads for generationer af unge mænd og kvinder gennem tiderne, hvor rigtig mange fra den lokale ungdom samt andetsteds fra kom ud at tjene på den store gård. Den ejes i dag (2019) af Gårdmand Jørgen Skovdal Larsen, som også er formand for Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening.

''Beretning af Jonas Casimir Ingwersen, hentet i uddrag fra Vejle Amts Årbøger, andet halvbind 1919, artiklen 'Studehandlere':'' Jonas Casimir Ingwersen, der var født 1813 og døde i Skive 1887, fortæller efter Majorens Beretninger, at Aarene 1821, 1822 og 1823 var de ringeste og mest skæbnesvangre, han havde oplevet. Aaret 1826 var næsten uden Regn, og alt tørrede hen. Selv kan han · huske et Aar, vistnok 1834, da en tre Dages Storm, der lige da Kornet stod færdig til at høstes, mere eller mindre tilintetgjorde hele Danmarks lovende Kornavl. Fra 1829 til i Begyndelsen af 1840'erne varierede Kreaturpriserne kun ubetydeligt, men i Foraaret og Sommeren 1836 var de dog det laveste, han kunde mindes. Et Kreatur af bedste Kvalitet, der 1881 (da han skrev dette) kostede 400 Kroner, betaltes i 1836 med 64 Kroner. Mangen Landmand fik dengang intet for Tillæg og Pleje i 2-3 til 4 Aar. Om Ejendomspriserne fortæller han: Fra 1827 til 1837 steg Værdien paa Landejendomme kun ubetydeligt, men derefter mere og mere.: »Til Eksempel ''købte jeg· 1837 en Anneksgaard i Jerlev'', 1 Mil sydvest for Vejle, hørende til Præsteembedet i Højen. Den kostede 8.000 Rigsdaler eller 16.000 Kr. Da Bygningerne alle var faldefærdige, maatte jeg samme Sommer opføre en ny Lade, en Staldbygning med fornøden Beboelseslejlighed i den ene Ende samt et Par andre Bygninger af Gaardens gamle Materialier. Alt blev hentlyttet til et mere passende Sted paa Marken, hvor den saakaldte ''Jerlevgaard'' nu findes. Jeg laante hver Skilling til det hele, saavel som til Besætningen. Kun lejlighedsvis kunde Jeg føre Tilsyn dermed, og alle Dage i et Aar tilsammenlagt opholdt jeg mig kun der i tre Uger. 1838 solgte jeg Gaarden for 20.000 Rigsdaler. 1840 solgtes den for 32.000 Rigsdaler, 1881 for 210- 220.000 Kroner. Paa de tre Uger nær var jeg i dette Aar stadig paa Handelsrejse for min Fader og altid til Hest. Mine ældre Brødre og gode Venner indsaa, at med den voldsomme Anstrængelse, jeg var udsat for, vilde mit Helbred aldeles gaa tabt. Jeg var saa øm i mine Lemmer, at jeg kun med Besvær kunde bestige Hesten, skønt jeg kun var et Par og tyve Aar gammel. De tilraadede mig derfor, skønt de nødig vilde berøve min salig Fader min Hjælp, at jeg skulde ''sælge Jerlevgaard ''og flytte saa langt bort, at det strænge Liv hver Dag blev umuliggjort. Vor Huslæge tilraadede Fader paa det kraftigste ikke at lade mig ride længere. Alt dette bevirkede, at jeg i 1838 fik en lille Fjællevogn, dog uden Fjedre under Vogn og Sæde. Et Hestedækken var mit Forlæder. Ofte havde jeg tre Heste for Vognen for at komme gennem den Tids næsten ufremkommelige Veje. Med min lille Avance paa Jerlevgaard besluttede jeg uden min salig Faders Vidende og Villie at forpagte Højris og Kirstinedal paa Mors. Jeg modtog dem i Maj 1840 efter endt Studehandel for min Fader, I 1841 blev jeg gift med min Kone, Ane Margrete Breinholt fra Damsgaard paa Mors. I 1843 forlod jeg Højris og Kirstinedal og flyttede til Hegnet.«

1. Skøde fra Buch og Ingversen på matrikel 2 til Andreas Koch Dateret 29. december 1841, lyst 14. januar 1842 2. Ditto fra Hans Thomsen til ditto på matrikel 5c Dateret 12. februar 1849, lyst 16. februar 1849 3. Ditto fra Niels Pedersen Hansen til ditto på matrikel 26 Dateret 12. februar 1849, lyst 16. februar 1849 4. Skøde fra A. Koch over den samlede ejendom til hr. H. K. Lütgens Dateret 2. juni 1861, lyst 5. juni 1861 5. Skøde fra hr. H. K. Lütgens til Jesper P. Berg Lyst 21. juni 1867 6. Skøde fra Mads Peter Nielsen til do. på matrikel 25a Dateret 17. december 1870, lyst 13. januar 1871 7. Skøde fra Mads Peter Nielsen til do på matrikel 25b Dateret 1. august 1869, lyst 2. april 1870 8. Tilladelse til at sidde i uskiftet bo som adkomst for J. P. Bergs enke Dorthe ??? på 2a-h, 5c, 26, 25a-b Dateret 5. december 1882, lyst 22. december 1882 9. Skøde fra sidste til S. Eskildsen på 2a-h, 5c, 26, 25a-b Dateret 18. december 1882, lyst 22. december 1882 10. Fra sidste til Konrad Tingleff på 2a, 5c, 25a, 2?, 20, 25b, 26b Lyst 19. juni 1914 11. 12. 13. 14. Jørgen Skovdal Larsen --- ''Fra bogen Veile Amtsraad 1842: '' 1970 Side 123 nummer 56 Eskildsen, Søren 1889 - 1907 Proprietær, Jerlevgaard Født den 13 juli 1837 i Vester - Linnet, Gram sogn 1859 ejer af en mindre gård, Haregaard, Karlebo sogn i Nordsjælland. 1860 forpagter af Kokkedal gods ved Brovst i Hanherred. Ejer af Jerlevgaard 1881 - 1913. Derefter bosat i Mølholm, villa "Arneskov" Formand for Torslev sogneråd i Hanherred 1871 - 81 Medlem af Vejle Amtsråd 1889 - 1907, valgt af de større landejendomsbesiddere, og medlem af Vejle Amts sygehus 1902 - 07 Medlem af skatterådet for Fredericia - kredsen. Medlem af bestyrelsen for Kolding - Egved jernbane. Medlem af bestyrelsen for Vejle Amts landboforening en årrække omkr. 1901 Medlem af repræsentantkabet for Vejle Bank 1889 - 90 - 1891 - 23 Landvæsenskommisær 1894 - 1917 Ridder af Dannebrog 1907 Død 21/1 1924 Mølholm, begravet i Jerlev.

''Jyllandsposten 4. marts 1897'' I en smuk og frugtbar Egn, kan med fuld Besætning og Inventar, fornødent Føde- og Sædekorn faaes til Kjøbs. Ejendommen har knap 17 Tdr. Hartkorn og et areal af ca. 380 Tdr. Land Ager, jævnt gode lermulede jorder, ca. 20 Tdr. Eng og Mose og ca. 20 Tdr. Land skov og Plantage. Gode, tildels nye, rummelige og velindrettede Bygninger, der ligger bekvemt for Driften, stor og smuk, gammel Have og Plantage. Besætning 15 Heste, 110 kreaturer, foruden Svin og Faar. Inventaret i komplet stand. Liebhavere bedes henvende sig til undertegnede Ejer. S. Eskildsen