Jerlev Kro


Postkort med luftfoto af Jerlev Kro på et tidspunkt, hvor telefonnummeret var 'Jerlev 18' pr. Vejle.


Den gamle, oprindelige Jerlev Kro, opført 1857 på jord, der var udskilt fra Østergaard. 16-fags Stuehus i nord med tegltag, 4-fags kørestald i øst, og en kombineret beboelses- og staldbygning på 11 fag, sydvendt med stråtag. Nedrevet 1905.


Jerlev Kro, opført i 1905 på samme grund, som den oprindelige, nedrevne krobygning havde ligget på. Den nye bygning var i 3 etager med karnap og spir. Her var købmandshandel, postkontor, skænkestue, spisestue, køkken, sal og et værelse i stueetagen.


Jerlev Kro.


Kroejer Rasmus Petersen var født i Sindbjerg Sogn 1865. I 1891, samme år som han blev gift med Ane Cathrine Christensen, fik han livsvarig kro- og beværterbevilling. Han drev også købmandsforretning og var brevsamler for Vejle Postkontor.


Gammelt postkort hvor man ser kroen med spiret, den nu nedrevne vognbygning foran, og kirken i baggrunden.


Del af gammelt postkort fra Jerlev, hvor man ser kirken og kroen med spir i baggrunden.


Parti fra Jerlev ca. 1910, hvor man ser Jerlev Kro i midten af billedet, og Jerlev Kirke i baggrunden.


Jerlev Kro anno 2017.


Jerlev Kro anno 2006


Indvendig udsmykning i salen på Jerlev Kro, anno 2006

Intro

Jerlev Kro har ligget på matriklen siden 1857, og har samtidig også fungeret som postgård, derfor også kaldet Hotel Postgården. Den nuværende ejendom blev bygget på samme matrikel i 1905, foranlediget af daværende kroejer Rasmus Petersen. Kroen ligger i vejsvinget sammen med kirken og købmanden.

Jerlev Kro har en meget lang historie på matriklen, og har i årtier også været benyttet som postkontor. I bladet "Spidsbarren" årgang 2002 havde Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening indsendt historien om Jerlev kro, skrevet af Inger Schmidt og Jørgen Petersen: ''Jerlev kro - også navngivet "Hotel Postgaarden"'' Jerlev kro, hotel postgaarden, er en kgl. Privilegeret kro og beliggende ved den gamle vej mellem Vejle og Ribe (Vilstrupvej) i Jerlev, som nabo til kirken og overfor brugsen. Med loven om næringsfrihed i 1857 blev der mulighed for at drive kro, gæstgiveri og høkerhandel på landet efter kgl. Bevilling. Netop i 1857 blev Jerlev kro grundlagt som kombineret høker, kro og gæstgiveri. Senere blev kroen også benyttet som brevsamlingssted for Vejle postkontor. ''Kroen har i tidens løb haft følgende ejere:'' Iver Jørgensen 1857 Mads Madsen 1866 Niels Brødsgaard Poulsen 1881 Oskar Emil Jessien 1885 Niels Jensen, forpagter fra 1886-87 Rasmus Petersen 1891 Enken, Ane Kathrine Petersen 1910 Dagny Petersen, gift Rodding bestyrer fra 1923-46 Enkemand, Alfred Viktor Rodding 1966 Jette Hansen 1981 Aps med Niels Jørgen Rytter og Bent Hemark Jensen 1984 Bent Bork 2002 Kirsten og Henrik Madsen 2002 ''Kroen som Postsamlingssted'' Kroen var med sikkerhed postsamlingssted i Rasmus Petersens tid, idet han blev benævnt ”brevsamler”. En brevsamler var ”Én kontraktansat person på et brevsamlingssted, som nød omegnens beboeres tillid, som oftest en gæstgiver, en kromand eller en skolelærer”. Brevene blev leveret fra Vejle Postkontor, i starten med hestevogn, senere med rutebilen, og blev sorteret på kroen og derefter bragt ud af postbudene. Det første beskrevne postbud var Andreas Sørensen på ruten Jerlev-Tudvad. Han var postbud fra 1898. Niels Claudi Mortensen, som var postbud fra 1946, fortæller : ”Klokken 8.30 kom posten med rutebilen fra Vejle. Vi sorterede posten til de tre ruter, Rue, Stubdrup og Mejsling, fik så penge med af Musse eller Alfred Rodding, som stod for postregnskabet. Når vi kom tilbage fra turen, blev der så afregnet igen med Musse eller Alfred. Én gang i kvartalet fik postbudene frokost på kroen. Det var når vi skulle opkræve penge for abonnementer på blade og aviser.” Kroen fungerede som posthus frem til ca. 1979, hvor der blev bygget et lille posthus på Smedevej, ved siden af kroen, men postbudene kørte fra 1977 ud fra Vejle Postkontor hver morgen. ''Den første Jerlev Kro'' Jorden som kroen blev opført på, blev udskilt fra ”Østergaard” i Jerlev af daværende ejer, Jeppe Johansen i maj 1857. Dens bygninger bestod af et stuehus i nord på 16 fag med tegltag, en kørestald i øst på 4 fag også med tegltag, og en kombineret beboelse/staldbygning på 11 fag sydvendt med stråtag. Disse bygninger blev nedrevet i 1905 for at give plads til nybygning. ''Den nuværende krobygning'' I 1905 blev der bygget nyt, en 3 etagers bygning med karnap og spir, en imponerende bygning i datidens Jerlev. Bygningen var indrettet med købmandshandel, postkontor, skænkestue, spisestue, køkken, sal og et værelse i stueetagen. På 1. sal var der beboelse for kroparret. Foran kroen, ud mod landevejen, var der kørestald. Kørestalden blev nedrevet ca. 1985, og i 1986 blev der bygget til mod øst. Spiret på karnappen blev skadet under en storm, hvorefter karnappens øverste etage og spiret blev fjernet og erstattet af et fladt tag. ''De 3 første ejere'' Iver Jørgensen, kroens første ejer, var født her i sognet og havde inden han blev kroejer en gård på Jerlev Nørremark. Han havde krodrift og købmandshandel, men købte også en jordparcel i Høllund, hvor han formentlig drev landbrug. Han døde i 1866 og efterlod sig enken Johanne Marie Lauridsdatter og fem umyndige børn. Enken giftede sig senere samme år med ungkarl Mads Madsen fra Børkop, og de drev kroen frem til 1881, hvor de mageskiftede med Niels Brødsgaard Poulsen fra ejendommen ”Lille Anholt” på Smalle Jerlevvej. Niels Brødsgaard havde kroen i 4 år frem til 1885, hvor han solgte til Oskar Emil Jessien. ''En velhavende kroejer '' Jessien var født på ”Phønixborg” i Ågård og var af velhavende familie fra Holsten. Jessien havde tidligere samme år solgt ”Vangsgaard” (skråt over for kroen) til Hans Peter Andersen og havde også tidligere ejet ”Vestergaard” (vest for kirken). Jessien forpagtede kroen ud i ca. et år fra 1886-87 til Niels Jensen. Efter Jessiens død i 1889 drev hans enke, Anne Henriette Jessien, stedet videre til hun i 1891 solgte til Rasmus Petersen. ''Ny bygning'' Rasmus Petersen var født i Sindbjerg sogn i 1865. Han blev i 1891 gift med Ane Cathrine Christensen fra Øster Snede og fik samme år livsvarig kro- og beværterbevilling. Rasmus Petersen drev købmandsforretning lige som de forrige ejere, og var desuden brevsamler fra Vejle Postkontor. Han opførte i 1905 de nuværende krobygninger. Rasmus var en dygtig og vellidt mand, der nød megen tillid i kommunen og var medlem af Højen-Jerlev Sogneråd og var sognerådsformand fra 1906 til 1909. ''Samme familie i 90 år'' I ægteskabet fødte Cathrine 6 børn, hvoraf kun 2 blev voksne: Hans Christensen Petersen født 1898 og Dagny Marie Petersen født i 1901. Hans tog senere modernes familienavn Garne som efternavn. Rasmus døde pludseligt i 1910, kun 45 år gammel, men Cathrine drev kroen videre. Hun købte i 1916 den gamle gård bag ved kroen (nu nedrevet) med tilhørende jord, som hun senere udstykkede en del parceller fra, bl.a. på Mejslingvej. I Cathrines ejertid blev ”den store sal” udsmykket af en omrejsende kunstner, der som betaling fik kost og logi på kroen. '' Dobbeltbryllup '' I 1923 var der dobbeltbryllup på kroen. Datteren Dagny, kaldet ”Musse”, giftede sig med murer Alfred Viktor Rodding fra Kærbølling, og sønnen Hans blev gift med Hansine Petersen fra Kærbølling Skov. Musse og Alfred Rodding blev samme år indsat som bestyrere af kroen. Hans havde også sin daglige gang på kroen, idet han var landpostbud. Cathrine udskilte en parcel på Mejslingvej (nr. 1) i 1925, hvor sønnen Hans kom til at bo. Cathrine døde i 1946, hvor Musse arvede kroen. I 1966 døde Musse, men Alfred havde kroen frem til sin død i 1980. Alfred var en ivrig jæger og skytte, men ellers et hjemmemenneske, der ikke blandede sig i foreningslivet, men koncentrerede sig om at skabe et godt samlingssted på kroen. Alfred gjorde meget for at holde ro og orden på kroen. En fast tradition nytårsaftendag var, at der blev serveret gratis æbleskiver og solbærrom til alle kroens gæster. ''En ” krig” på ostemadder '' Vita Johansen, tidligere ansat på kroen, fortæller om Rodding: "Pigerne på kroen skulle engang forhandle løn. De forlangte 4 kr. mere i timen, men til dette svarede Rodding: ”Nej, så skal I også selv betale den mad i spiser her." Dette nægtede pigerne, og i protest mod dette tog de deres egen mad med. Men da så kroens gæster bad pigerne om deres medbragte ostemadder, mente Rodding det måtte være nok! Det endte med at pigerne fik deres 4 kr. i lønforhøjelse, og den gamle madordning blev genindført." Efter Alfreds død i 1980 drev sønnen Niels kroen til en blev solgt i 1981, hvor Jette Hansen købte den. Hun havde tidligere været servitrice på Mølkjær Kro i Ødsted. Jette Hansen havde kroen et par år. ''Rytters tid på kroen'' I 1984 blev kroen, kort før en berammet tvangsauktion, overtaget af Rose og Niels Jørgen Rytter, som samtidig var kroejere i Gørding. Rytters drev kroen som anpartsselskab sammen med Bent Hemark Jensen (tidligere Rådhuskroen i Ribe). Rytter drev kroen under logoet: ”Til hverdag og fest, er Jerlev kro – nogenlunde”. Man fik traditionel kromad i portioner, så man blev mæt. Kroen har i Rytters tid haft utallige fester, barnedåb, sølvbryllupper, begravelser m.m. Parret forøgede antallet af senge, så der var plads til 40 overnattende gæster, heraf mange rejsende og håndværkere som stamkunder. Rytter måtte på grund af helbredet sælge kroen i maj 2002 til Bent Bork fra Kolding, som kun havde den meget kort tid. Kroens nye ejere efter Bent Bork blev Kirsten og Henrik Madsen, som overtog kroen den 15. juli 2002. De kom fra Lindeballe og havde erfaring i krodrift, idet Kirsten var tjeneruddannet og havde arbejdet på bl.a. ”Hotel Margrethe” i Gadbjerg og på Billund kro. Det nye kropar ville videreføre kroens traditioner og supplere med en række nye tiltag, såsom legeplads og petanque-bane i krogården.