Jelling Møllested

Intro

Jelling Møllested ligger ved Grejs Å sydvest for Birkelund Gård. Der er intet tilbage af møllen. Hvornår møllen blev nedlagt vides ikke.

Jelling Mølle omtales allerede i Koldinghus Lens Jordebog fra 1573 som nedlagt. Hvornår den var blevet grundlagt vides ikke, men den hørte til krongodset. Årsagen til nedlæggelsen vides ikke præcis. I et brev fra kongen til præsten i Jelling omtales, at møllen blev nedlagt"formedelst den Skade, den gjorde paa Bøndernes Ejendom". Man kan kun gisne om hvilken skade det drejer sig om, men i jordebogen fra 1573 understreges, at møllen "... aldrig igen skal opbygges". I markbogen gives en noget anden årsag til møllens nedlæggelse. Her omtales, at møllen gik fallit grundet manglende søgning og for hård konkurrence fra de nærliggende møller - de nærmeste møller forringede simpelthen møllens vandkraftudnyttelse. Sammenfatter man dette med møllens dårlige tilkørselsforhold, var det måske ikke så underligt, at møllen ikke overlevede.

I 1664 afhænder kongen selve møllestedet, som i 1666 kom ind under Fårup Gård. Der fandtes da ingen pløjejord til møllen, men en del engjord. Eneste mulighed for avl på jorden var mosehø. I 1766 fandtes der et hus på Jelling Møllested. I dag er der intet tilbage.

Litteratur:
Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre vandkraftudnyttelser i Vejle Amt, Vejle Amts Årbog, 1946.