Isgård


Isgård


Omgivet af store og gamle træer tager Isgaards hvidkalkede hovedbygning sig godt ud, som den ligger på en hævet gårdsplads med udsigt over Aarhus Bugt.

Intro

I umiddelbar nærhed af den nuværende gård, Isgård, ligger et voldsted af samme navn. Her er tale om en keglestubformet banke med diverse ruiner af kampestensbygninger, hvoraf flere utvivlsom er af nyere dato. Selve gården, Isgård, kendes fra 1407.

''Historien om Isgård'' I middelalderen gik herregården Isgård under navnet Egsgaard, og den var frem til Reformationen (1536) underlagt Aarhus-bispen. Efter Reformationen overgik den til kronens eje, og gården fungerede for en kort periode som et mindre kongeligt len. I 1544 blev Isgård solgt til landsdommer Anders Sandberg og overgik dermed til privat eje. Fra 1624-1773 tilhørte Isgård adelsslægten Gersdorff, dog med en kort periode på 6 år, hvor gården kom til Otto Krabbe gennem ægteskab. I Tved kirke, som ligger nordøst for Isgård, findes Gersdorff-slægtens gravkapel. Det anvendes fortsat af familien, på trods af at slægten ikke har haft tilknytning til området i 200 år. I 1773 blev Isgård solgt til Ole Marcussen, som i 1794 fik kongelig tilladelse til at frasælge fæstegårdene men beholde hovedgårdens rettigheder, bl.a. skattefrihed. I løbet af 1800-tallet oplevede Isgård en tid med nedgang, men da Gustav Cl. Krøger købte gården i 1857 blev denne udvikling stoppet og vendt til fremgang. Isgårds nyere historie er præget af økonomiske vanskeligheder. I 2008 blev herregården købt af Jacob og Christine Ebbesen, men igen solgt på tvangsauktion i 2013. I 2016 blev herregården købt af en af landets store svineproducenter, Ole Dammark Knudsen, som vil benytte herregården som bolig. ''Markante ejere'' -1536: Aarhus bispen 1536-1544: Kronen 1544-1567: Anders Sandberg 1671-1677: Otto Krabbe 1890-1911: J.H. Krieger Læs mere om Isgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/isgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Isgårds hovedbygning er en trefløjet og hvidkalket bygning med rødt halvvalmet tegltag. Den er opbygget i én etage af grundmur på en sokkel af kampesten og midt for hovedfløjen står et tårnlignende midterparti. Over indgangspartiet er en trekantsfronton og en sandstenstavle hvor J.H. Krieger, som opførte hovedbygningen i 1890’erne, har ladet sit spejlmonogram indhugge. Øst for den nuværende hovedbygning lå det middelalderlige Egsgaard. I dag findes der stadig rester af et firkantet kælderrum. ''Omgivelser'' Til Isgård hører et fint gammelt avlsanlæg i bindingsværk. Den store agerumslade blev opført i 1771 og hestestalden er fra 1934. Syd for disse to bindingsværksbygninger ligger et stort svineavlsanlæg af nyere dato. Omkring Isgårds hovedbygning ligger en have, med skov, sø og gamle lindealléer. Det omgivende landskab har høj bevaringsværdi og er søgt bevaret i den udstrækning som hovedgården havde omkring 1800. ''Bygninger og gods'' 1771: Tidligere hovedbygning i bindingsværk opført 1794: Frasalg af fæstegårde 1890’erne: Nuværende hovedbygning opført 1920’erne: Hovedbygning restaureret

''Fakta'' Adresse: Isgårdvej 7, 8420 Knebel Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers amt, Mols herred, Tved sogn Ejer: Isgaard Gods Aps.Funktion 2017: Agerbrug, animalsk produktion, skovdrift, jagtudlejning og maskinstation (2017) Størrelse: Ager 195 ha, eng 10 ha, skov 26 ha, andet 23 ha, forpagtet 9 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Herregårdens bygninger er tildelt høj bevaringsværdi (2-3) (2017)

''English'' The manor Isgård is located in the beautiful and hilly landscape on the peninsula Mols overlooking Aarhus Bay. Through the 17th and 18th century Isgård was home to the noble family Gersdorff. To this day the Gersdorff family continues to use the family burial chapel in the nearby Tved church. The manor's three-winged and white-washed main building was built in the 1890s by J.H. Krieger.