Inddæmning af Sivet


Pumpestation ved Orup Bæk


Udsnit af kort, Videnskabernes Selskab

Intro

Engang gik Præstø Fjord næsten helt op til Strandegård. Området, der kaldes Sivet, blev gradvist afvandet i starten af 1900-tallet og henlå som vådområde til det blev endeligt drænet med en dæmning og pumpestation i 1962.

''Fra fjordbund til vådområde'' Præstø Fjord endte oprindelig i en vig i den nordlige ende, men med opførelsen af en dæmning og en sluse omkring 1903 begyndte afvandingen af området. Dæmningen blev forstærket i 1920'erne, og derpå var den tidligere vig nu et vådområde på 35 hektar, der stod under vand om vinteren, men som om sommeren kunne benyttes til høhøst og græsning for kreaturer. Ved kraftig nedbør blev området oversvømmet, når Orup Bæk gik over sine bredder. ''Grønnemose sø'' I den nordlige ende af Sivet var der stadig åbent vand i form af søen Grønnemose Sø, et området, der især blev brugt til jagt. ''Fiskeyngel'' Orup Bæk og det omliggende vådområde havde stor betydning for dyrelivet, ikke mindst opvæksten af åle- og gedde-yngel.

''Landvinding'' Midt i 1900-tallet var der fokus på at indvinde så meget dyrkningsareal som muligt, og lokale lodsejere gik sammen med Statens Landvindingsudvalg om et tørlægningsprojekt. Flere forslag var i spil, men den endelige model blev en forstærket dæmning mod fjorden og opførelse af et pumpehus med to elektriske pumper. Desuden skulle der kanaliseres og rørlægges, så al vandtilstrømning fra oplandet kunne pumpes væk. Projektet blev påbegyndt i 1957 og stod endeligt færdigt i 1962. Der var protester fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser over tabet af et vigtigt gydeområde for brakvandsgedder og et lige så vigtigt opvækstvand for ål, men protesterne fik ikke medhold.

''Naturgenopretning'' Tiderne har ændret sig, og mange tidligere inddæmninger og afvandinger sættes nu igen under vand, dels af hensyn til biodiversiteten, og dels fordi jorden er besværlig at dyrke. Også for Sivets vedkommende har der været forslag om naturgenopretning, dels i 1995, dels i 2012, hvor der lå et forslag fra Naturstyrelsen om at genskabe de naturlige vandstandsforhold. Projektet skulle bidrage til at nedbringe udledningen af næringsstoffer til Orup Bæk og Natura 2000-området ved Præstø Fjord. Det blev dog ikke til noget, da fem ud af de 23 lodsejere ikke ville være med, og det var en lovgivningsmæssig forudsætning, at der skulle være 100% tilslutning. Derfor er pumpehuset stadig i funktion. '''Kilde: Keld Hansen, i Det Tabte Land og Trap Danmark.'''

''Publiceret''