Hvolgård


Efter salget af fæstegårdene omkring 1800 fortsatte Hvolgård med at eksistere som et virkeligt stort gods og fik opført ny hovedbygning i slutningen af 1800-tallet.

Intro

Lidt nord for Vejle finder vi Hvolgård, som gennem tiden har haft mange forskellige ejere lige fra biskoppen i Ribe, kronen og såvel adelige som borgerlige godsejere. Hvolgårds hovedbygning stammer fra 1870-1871 og har i nyere tid fået sit nuværende udseende med hvide mure og sortglaseret tegltag.

''Historien om Hvolgård'' I løbet af middelalderen var Hvolgård med tilhørende fæstegårde knyttet til Ribe bispestol frem til Reformationen i 1536. Herefter gik alt bispegods i landet til kronen, og Hvolgård blev oprettet som et mindre kongeligt len. I 1564 blev Jørgen Sested udnævnt til lensmand og i 1569 købte han Hvolgaard af kronen, hvormed herregården overgik til privat eje. Omtrent hundrede år senere blev Hvolgaard solgt til generalmajor Hans Frederik von Levetzow, som var en del af den officersadel, der opstod i løbet af 1600-tallet. Frem til 1722 var Hvolgaard ejet af yderligere to officerer. I 1785 overtog Anders Kruse herregården, og i 1789 fik han kongelig bevilling til at frasælge fæstegårdene og i 1795 tilladelse til at udparcellere hovedgårdsjorden. Anders Kruse døde i 1813 og Hvolgaard, nu betydeligt reduceret, blev herefter købt og solgt med jævne mellemrum. Herregården drives i dag som et moderne landbrug. ''Markante ejere'' -1536: Ribe bispestol 1536-1570: Kronen 1559-1588: Jørgen Sested 1680-1696: Hans Frederik von Levetzow 1785-1813: Anders Kruse Læs mere om Hvolgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/hvolgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Vi har meget sparsomme oplysninger om Hvolgårds tidligste hovedbygning. I 1573 blev Maribo Kloster beordret til at levere fire gode ege til at bygge med på Hvolgård. I 1775 blev der opført en trefløjet hovedbygning i bindingsværk og omkring 1820 bestod Hvolgård af en grundmuret hovedfløj og to sidefløje i bindingsværk. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1870-1871 og består af tre fløje i én etage, hvor hovedbygningen står over høje kældre med gennemgående gavlkvist og tagkviste på hver side af bygningen. Fløjene stod oprindeligt i røde mursten, men er i nyere tid malet hvide, og taget er i samme ombæring blevet udskiftet med sortglaseret tegl. Hvolgårds avlsgård ligger nordøstligt for hovedbygningen, hvis tre fløje åbner sig mod nord. Avlsbygninger er som hovedbygningen opført i slutningen af 1800-tallet. ''Omgivelser'' Hvolgård ligger i et naturskønt område på et mindre bakkedrag i Ølholm ådal, hvor åen snor sig nær forbi herregården. Gården er omgivet af marker og mod syd ligger en mindre skov. ''Bygninger og gods'' 1459: Hvolgård blev kirkegods 1536: Hvolgård overgik til kronens eje og blev oprettet som len 1775: Trelænget hovedbygning i bindingsværk opføres 1789 og 1795: Bøndergodset frasælges og hovedgårdsjorden udparcelleres Ca. 1820: Hovedfløj opført i grundmur 1870-1871: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Hvolgårdsvej 21, 7160 Tørring Kommune: Hedensted Tidligere: Vejle Amt, Nørvang Herred, Langskov Sogn Ejer: Jens Teglgaard Jensen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse 2017: - Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er ikke fredet (2017)

''English'' Some 15 km north of Vejle we find the manor Hvolgård, located amidst scenic surroundings. The manor has belonged to the diocese of Ribe, the crown as well as noble and bourgeois owners. Hvolgårds main building dates from 1870-1871 and has in recent times gained its current look with white-washed walls and black glazed tile roof.

''Publiceret''