Hvejselvej 85, Hvejsel, Sigtenbjerggård

Intro

Matr.nr.: 12a Ejerlav: Bjerlev By Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Første selvejer på Sigtenbjerggård var Simon Olesen, som fik skøde på gården fra 1792.

Fæsteren på Sigtenbjerggård fik i 1792 lejlighed til at købe gården i det ejeren, Thyge de Thygeson fra Mattrup, i begyndelsen af 1790’erne gav mange bønder i området mulighed for at købe gårdene til selveje. Skødet som fortæller, at Simon Olesen bliver ejer af Sigtenbjerggård, ligner skøderne til mange andre gårde og ser i afskrift således ud:

Skjøde

Thyge de Thygeson til Stamhuset Mattrup, Hans Kongl. Majestæts Justitsraad vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skjøder og overdrager fra mig og mine Arvinger til forrige Fæster under Stougaard Gods, Simon Olesen, den halve Gaard i Bierlef Bye, Hueisel Sogn, Nørvang Herret, Coldinghuus Amt, som han hidtil har haft i Fæste, bestaaende efter Nye Landmaalings Matriculs Ager og Eng Hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. siiger toe Tønder een Skæppe, hvilken halve Gaard med alle dens tilliggende Herligheder og Rettigheder i Bye og Mark, nemlig Bygninger, Ager og Eng, Skov og Krat, Jagt, Fiskevand og Fæegang, vaat og tørt, inden og uden Markskiæll, ligesom der fra Alders Tid været haver og hvad med Ret dertil bør at ligge, med den Forbindelse, at samtlige Gaardmænd i Bierlef aarlig udviser til Amtsforvalter Langs Gaard i Hueisel 2de Læs Gærdsel og til de 5 Huusmænd i Bierlef hver 1 Læs Gærdsel aarlig, skal i Overeensstemmelse med Kjøbecontracten af 4de April 1791 og derved heftende Interessentskab tilhøre Simon Olesen og Arvinger for ret frit og uigenkaldelig kjøbt Kjøb, og at jeg eller mine Arvinger efter denne Dag ingen ydermere Lodd eller Deel derudi at have, men samme bemeldte halve Gaard Simon Olesen og Arvinger skal være tilskjødet og hjemlet samt sig heraf at benytte alt i Overensstemmelse med de kongl. Love og Forordninger, siden han for denne Gaard har gjort mig fornøjelig og god Betaling for dette Kjøbs Summa ved benævnte Interessentskab bestemt til 305 Rd., siger tre Hundrede og fem Rigsdaler Dansk Courant.

Under de Vilkaar de kongelige Rsolutioner af 8. Dec. 1784, 13 Martii 1785 og 9 Martii 1791 befaler maa den afhændede halve Bondegaard hverken sælges for igen at complettere nogen Hovedgaard eller som noget Hovningssted. Dette til Bekræftelse under min Haand og Signet samt 2de Vitterlighedsvidners Underskrift.

Mattrup den 9de Juni Anno 1792

Til Vitterlighed efter Begjæring Thygeson

(Segl)

J. Nyegaard Klinger

Ejere/beboere:

1792-1815 Simon Olesen (Htk. 2 Tdr. 1 Sk.)
1815-1819 Anders Mathiesen Smed
1819-1848 Hans Andersen, søn af forrige ejer
1848-1884 Anders Hansen, søn af forrige ejer
1884-1922 Hans Andersen, søn af forrige ejer
1922- Peder Hansen Sigtenbjerggaard, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
1792 Simon Olesen

1815 Anders Mathiesen Smed g.m. (ukendt). Deres barn: Hans Andersen

1819 Hans Andersen g.m. Maren Andersen. Deres barn: Anders Hansen

1848 Anders Hansen g.m. (ukendt) Deres barn: Hans Andersen

1884 Hans Andersen g.m. (ukendt). Deres børn: Peder Hansen Sigtenbjerggaard;
Else Hansen Sigtenbjerggaard (g.m. Peter Madsen Petersen, Langgård, Alsted Møllevej 8)

1922 Peder Hansen Sigtenbjerggaard

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949; A492 Lokalhistorisk Arkiv i Jelling