Hvejselvej 66, Hvejsel, Brydegård


Thyge de Thygesen til Stamhuset Mattrup skøder Brydegård til den daværende fæster Hans Pedersen. Side 1. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Thyrge de Thygesen skøder Brydegård til Hans Petersen. Side 2. Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr.: 5 a Ejerlav: Bjerlev Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Navnet Brydegård er af ukendt alder.

Brydegård blev i 1792, og i lighed med de øvrige gårde på egnen, solgt til selveje. Den daværende fæster Hans Pedersen købte gården som det fremgår af nedstående skøde.

Brydegaard
Skøde
Thyge de Thygeson til Stamhuset Mattrup, Deres Kongl. Majst’s justitsråd
tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager fra mig og mine arvinger til forrige fæster under Stougårds gods gl. Hans Pedersen den gård i Bjerlev By, Hvejsel sogn, Nørvang Tørrild herred, Koldinghus amt, som han hidtil har haft i fæste, bestående efter nye landmålings matrikul af ager og eng hartkorn 4 tdr. 2 skp.
Hvilken gård med alle dens tilliggende herligheder og rettigheder i by og mark være sig bygninger, ager og eng, skov og krat, jagt, fiskevand og fægang vådt og tørt, inden og uden markskæl, ligesom samme af alders tid været haver og hvad med rette dertil bør at ligge og jeg det selv ejet haver, med den forbindelse af samtlige Bjerlev gårdmænd årlig udviser og ansvarer amtsforvalter hans gård i Hvejsel 2de læs giødsel og de solgte 5 husmænd i Bjerlev hver et læs giødsel årlig, skal i overensstemmelse med købekontrakten af 4de april 1791 og derved hæftende interessantskabs forening tilhøre gl. Hans Pedersen og arvinger for et frit og uigenkaldelig købt køb og jeg eller mine arvinger efter denne dag ingen ydermere lod eller del derudi at have, men samme bemelte Hans Pedersen og arvinger herved skal være tilskødet og hjemlet samt sig deraf at benytte alt i overensstemmelse med de kongl. love og anordninger.
Siden han for denne gård og ejendom har gjort mig fornøjelig og god betaling for dettes købesum, ved benævnte interessantskabs forening bestemt til 560 rd. Siger fem hundrede og halvfjerdsindstyve rigsdaler dansk curant, men da Stougårds Hovedgård ved højkongelig resolution under 7. dec. 1791 beholder sin frihed under de vilkår de højkongl. Resolutioner af 8. dec. 1784, 13. marts 1785 og 9. marts 1791 befaler, må den ovenbemelte bondegård hverken sælges for igen at complettere nogen hovedgård eller nogen hovningssted.
Dette til bekræftelse under min hånd og signet samt 2de vitterligshedsvidners underskrift
Mattrup den 19. juni 1792
Thygeson

Ejere/beboere:
o. 1787-1824 Hans Pedersen Ejer fra 1792 (Htk. 3-2-2-0)
1824-1859 Terkel Andersen svigersøn til forrige ejer
1859-1867 Anders Terkelsen Nyborg, søn af forrige ejer (Tilkøber 1860 6b og 28)
1867- August Vilhelm Georg Jessien (Htk. 3-3-1-1½)
-1924 Christian og Claus Heinrich Jessien, 2 sønner af forrige ejer
1924- Marius Ballegaard

Slægtsoplysninger:
1787 Hans Pedersen g.m. Anne Else Hansdatter. Deres børn: Peder; Kirsten

1824 Terkel Andersen (Kaldet Nyborg) g.m. Kirsten. Deres barn: Anders Terkelsen Nyborg

? Anders Terkelsen Nyborg (Flytter i 1867 til Hvirring)

1867 August Vilhelm Georg Jessien (Fra Houlgaard, Østbirk) g.m. (ukendt). Deres børn: Christian Jessien; Claus Heinrich Jessien.

? Christian (senere købmand i Næstved 1915-18, fik sønnen Ulrik Jessien)
Claus Heinrich Jessien, d. 1924 (blev på gården til sin død)

1924 Marius Ballegaard, fra Hvejsel

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949;A505 Jelling Lokalhistoriske Arkiv