Husrække ved Møntergården


Udgravning Møntergården


Oversigt over udgravningsfeltet ved Møntergården


Hus K9. Møntergårdsgravningen


Husrække undersøgt i Møntergårdsudgravningen. Fra vest ses K1, K8 og K9


Hus K8 fra Møntergårdsgravningen


Hus K8 i Møntergårdsgravningen

Intro

I 2010 blev der foretaget arkæologiske undersøgelser forud for opførelsen af Møntergårdens nye udstillingsbygning. Ved udgravningen blev der erkendt levn fra 17 bygninger fra jernalder til 1900-tallet.

Ved udgravningerne på Møntergården i 2010 blev der erkendt levn fra 17 bygninger fra jernalder til 1900-tallet. Mest interessant var levn efter en nedbrændt række af tre bindingsværkshuse fra 1300- til 1500-tallet, K1, K9 og K8 K8 østligst i den nedbrændte husrække viste sig at være velbevaret og gav en række oplysninger om husets konstruktion og grundplan.. Huset var 10 m langt og 5 m bredt med gavle i øst og vest. Resterne af husets kollapsede sydvæg lå uden for huset mod syd. Væggen var af bindingsværk med stolper i fag på 125-130 cm. Stenene i sylden viste den samme fagtakt med fladere og større sten, der passede sammen med de brændte stolperester. Der erkendtes desuden brændt lerklining i meget store mængder i den kollapsede væg og området omkring hele den brændte husrække. Rester af loftsbrædder og bindbjælker sås formodentlig blandt de brændte træstumper i K8. Der blev også erkendt brændt strå, der kan stamme fra husets tag - eller evt. opbevaring på husets loft. Huset havde to faser, i begge var det opdelt i to rum på tværs af huset af en skillevæg med dør. I denne ældste fase blev der i gulvets smudslag, fundet en del afklippet kobberblik og kobberkræmmerhuse. Disse kræmmerhuse antyder, at husets har været værksted (og måske bolig) for en kedelmager. I husets fase 2 blev et nyt gulv lagt ud, og et skorstenskøkken som de kendes fra nyere tid, etableret. Dette sker omkring år 1400. Skorstenskøkkenet lå ved husets vestlige gavl og var åbent mod nord, hvorfra køkkenet blev tømt. Der blev ikke erkendt rester af en skorsten, men anlægget anses for at være så kraftigt, at en skorsten må have eksisteret. Huset K9 vest for K8 var ikke nær så velbevaret som K8. Gavlene vendte mod nord og syd, altså ud mod Sortebrødre Stræde, huset havde stensyld og var formodentlig af bindingsværk, da der blev erkendt store mængder brændt lerklining i og omkring huset. Dets bredde var ca. 6 m, længden ukendt. Huset havde to rum delt af en skillevæg på tværs af huset. I det nordlige rum sås rester af en ovn, der blev opført samtidigt med huset. Grundet sin store størrelse tolkes ovnen som en bageovn. Vest for K9 sås rester af K1 i profilet. Kun et lergulv var bevaret, men undersøgelser viste, at huset var etableret og brændt samtidigt med K8 og K9. Der er ingen tydelige tegn på, at husene udelukkende var beboelseshuse; K8 tolkes som værksted for en kobbersmed/kedelmager med beboelse. De to øvrige huse i rækken kan meget vel have haft samme dobbeltfunktion.