Hundige Havn (Greve Marina)


Set fra luften er havnens struktur og design helt tydelig. Beliggenheden af de to øer med ganske forskelligt udlæg i lagunen skaber et komplekst, afvekslende og attraktivt miljø. Tydeligt er havnen mere præget af grønne arealer end havne i almindelighed.


Dæmninger leder til øerne og er med til at skabe markante og let administrerbare adgangsforhold.


Et typisk havnerum hvor de blå vandarealer ligger næsten som byrum, afgrænset af større og mindre bebyggelser. Det grønne præg trækkes så langt frem til kajkanterne som muligt.


Langs øernes periferi er udlagt grønt dominerede stiforløb, hvilket er med til at øge attraktionen for andre end havnens egentlige brugere.


Mange steder opstår gadeagtige forløb, og niveauspring er med til at definere forskellige brugszoner. Gavlhusene danner fine rytmiske, afgrænsende forløb langs kajer og gader. Træer er også med til at definere zonerne og skabe rum.


I forbindelse med Mågens østlige afgrænsning er skabt en honør- eller skudekaj hvor de mere specielle og større fartøjer kan lægge til.

Intro

Hundige Havn er den sydligste af fire havne i Køge Bugt Strandpark og udgør også den sydligste afgrænsning af den egentlige strandpark. Hundige Havn er en moderne marina med plads til mere end 800 både. Havnen har afløst et helt naturpræget sted hvor der før var strandeng med forholdsvis lavt vand.

I 1975 begyndte man anlægget af Køge Bugt Strandpark, som skulle strække sig fra Avedøre Holme i nord til Hundige i syd. Forbilledet for anlægget var strandparken ved Staunings Ø i Jersie, som blev etableret i 1941. Både udformning og beplantning hentede inspiration herfra. Hundige Strandpark er et meget afvekslende rekreativt område. De store engarealer med køer og får udgår et roligt landskabsrum. Inspireret af strandparken ved Staunings Ø er parkeringspladserne i udkanten af selve strandarealet anlagt med snoede veje og større læhegn mellem sektionerne. Det betyder, at bilerne skjules både fra stranden og fra de øvrige arealer, så fornemmelsen af fred bevares selv på de dage, hvor stranden er fyldt med mennesker. Selve stranden er gemt bag klitter, der er blevet beplantet med grønne ”sandhjelme” fra den jyske vestkyst. Grupper af havtorn og klitrose giver afveksling i klitternes beplantning, og vild stedmoder, forglem-mig-ej og følfod lyser op mellem den grønne hjelm. Fra stranden fornemmer man også storbyens nærhed. Højhusene i Brøndby og rensningsanlægget i Avedøre anes i horisonten fra Hundige Strand og påminder gæsterne om, at hele Køge Bugt Strandpark ikke bare er hovedstadens åndehul - det er også et rekreativt naturområde for hele det storkøbenhavnske område. Den vestlige del af Strandparken ved Hundige er med Greve kommunes store befolkningstilvækst blevet åndehul for kommunens egen befolkning og for befolkningen i tilstødende kommuner uden strande. Hundige Havn er den sydligste af fire havne i Køge Bugt Strandpark og udgør også den sydligste afgrænsning af den egentlige strandpark. Havnen udgør kommunens nordøstligste hjørne, men selve forløbet med strand og strandenge fortsætter mod syd i Greve kommune. Hundige Havn er en moderne marina med plads til mere end 800 både, og er et godt eksempel på det moderne fritidssamfunds anlæg. Havnen har afløst et helt naturpræget sted hvor der før lå en strandeng med forholdsvis lavt vand. Havnen er opbygget som en ø-havn, med øerne Mågen og Hejren i havnebassinet, som udgør den beskyttende, omkransende afgrænsning. Langs lagunens omkreds ligger et stiforløb. Øerne er forbundet med Strandparken med broer, hvilket giver en meget tydelig overgang fra omgivelserne til havneøerne. Nord og syd for havneanlægget er lagunens omkreds forbundet til omgivelserne vha. strandenge. På havnen ligger klubberne Sejlklubben Køge Bugt, Greve Sejlklub, Hundige Bådeklub og Sejlklubben Hundige Strand. Klubberne har et stort antal medlemmer der benytter havnen og området som udgangspunkt for deres, i hovedsagen, maritime aktiviteter. Der findes desuden servicefaciliteter som toilet og bad, vaskefaciliteter, legeplads, grillplads, ishus, minigolf, bådforhandler og restaurant. Havnen har desuden husbåde, som giver inspiration til andre måder at leve på. På trods af den lidt afsides beliggenhed fungerer havnen også som kendt udflugtsmål for omegnens beboere. Øernes indre dele er præget af infrastruktur som veje og parkeringsarealer, mens bygningsanlæggene ligger i periferien i forbindelse med havnepromenade/kajanlæg. På store strækninger ligger bådebroerne vinkelret på øernes afgrænsning og her er øernes periferi domineret af en grøn randbeplantning. Generelt er der mange grønne arealer og træer på havnen – hvilket adskiller Hundige Havns karakter fra mere traditionelle havne. Der er visuel kontakt til næsten hele Greve Kommunes kyststrækning fra den yderste havneø Hejren, mens Mågen har mest kontakt til området omkring Hundigeparken.

Havnens arkitektur er præget af ønsket om at skabe en attraktiv, moderne, utraditionel marina hvor bygningsarkitekturen tager udgangspunkt i et traditionelt formsprog relateret til maritime byggerier. Sammenbyggede, velproportionerede gavlhuse er hovedtemaet for både større og mindre bygninger. At alle bygninger er opført med facadebeklædning i træ, med et begrænset farveskema er med til at give hele havnemiljøet en arkitektonisk helhed.

Lystbådehavnen er en god repræsentant for det nye samfunds overskud i form af rekreative tilbud til borgerne og skaber et destinations- og samlingspunkt for både mennesker med maritime interesser og almindelige borgere og udefra kommende besøgende. Hundige Havn er den eneste del af Køge Bugt Strandpark som ligger i Greve Kommune. Strandparken har stor kulturhistorisk betydning som udtryk for velfærdsdanmarks udvikling. Havnen har en stor værdi for brugerne og er en destination i denne del af Greve Kommune. Havnen har stor bevaringsmæssig værdi, men samtidig kan den udvikles yderligere, uden at det oprindelige præg sættes over styr, hvis planens oprindelige intentioner og forskrifter overholdes.