Hospitalet i Nysted (Adelgade 93)


Hospitalet Adelgade 93, Nysted, ca. 1895.

Intro

Ejendommen Adelgade 93 var i 1676 opført som ”fattighus”, men efter en af de store brande i 1729 blev huset genopført som ”Hospital". Det var beregnet til at huse seks gamle kvinder. I 1897 blev ”Hospitalet” lukket og solgt 1903 til værkfører Larsen.

Because of the many large fires, which have befallen the town, there are no very old buildings preserved in Nysted. One of the oldest was "The Hospital", No. 93 Adelgade, which had been built shortly after the fire in 1729. It was a rather distinctive building with seven bays on a high plinth of unshaped granite boulders. Stone steps with iron banisters lead to the entrance door, and inside there was a throughgoing vaulted corridor. The roof was unusual high.

The Hospital was designed to house six old women. The revenues for the maintenance came from interest and earnings from the fields at Klostermarken. The expenses were divided between maintenance of the house, a yearly payment of 2 sletdaler for the person who said morning and evening prayers and the rest for the daily costs.

In 1897 the revenue of the Hospital was DKK 257 and in January 1900 it was DKK 1,343.74.
Prior to the fire in 1729, Merchant Peder Sørensen had through a donation letter dated 14 Sep-tember 1676 built a "poorhouse" consisting of five bays with a yard and garden, which later was continued by Mr. Paaske Jensen in a donation letter dated 7 August 1706.

By the end of the 19th century the house was very dilapidated, and the town council was authorized to sell it, if a buyer could be found. If not, it would be removed.

But in a letter from the Ministry of the Interior dated 2 February 1897, the council was allowed to sell the buildings (which were very dilapidated) of "the Hospital" and the site when the council took care of that the residents (four persons) were indemnified.

On 5 November 1903 “the Hospital" was sold to Foreman Larsen at a price of DKK 1,600, and he saw to that the facade was brick-built. Later, there were made facing walls and the roof was replaced.


Som følge af de mange store ildebrande, der er overgået byen, er der ingen meget gamle bygninger bevaret i Nysted. En af de ældste var "Hospitalet", Adelgade nr. 93, der var bygget kort efter branden i 1729.

Det var en ret karakteristisk bygning med syv fag på en høj sokkel af utilhugne stærkt udskridende kampesten. En stentrappe med jernrækværk førte op til indgangsdøren, indenfor hvilken der var en tværløbende overhvælvet korridor. Taget var usædvanlig højt.

Hospitalet var beregnet til at huse seks gamle kvinder.

Indtægter til driften stammede fra renter og indtægter fra jorder ved Klostermarken. Udgifterne blev fordelt på vedligeholdelse af huset, 2 sletdaler årligt til den person, som afholdt morgen- og aftenbøn og resten til den daglige drift.
I 1897 var Hospitalets indtægt 257 kr., og i januar 1900 var den 1.343,74 kr.

Forud for branden i 1729 havde handelsmand Peder Sørensen ved donationsbrev af 14. september 1676 opført et ”fattighus” bestående af fem fag med gårds- og haugerum, som senere blev videreført af Paaske Jensen ved donationsbrev af 7. August 1706.

Ved slutningen af 18. hundredtallet var huset meget forfaldent, og byrådet fik tilladelse til at sælge det, hvis en køber kunne findes. Hvis ikke, ville det blive nedbrudt.
Men ved skrivelse fra Indenrigsministeriet af 2. februar 1897 fik man tilladelse til at sælge "Hospitalets" bygninger (der var meget forfaldne) og bygrund, når byrådet drog omsorg for, at de i hospitalet boende personer (fire) blev holdt skadesløse.

5. november 1903 solgtes "Hospitalet" til værkfører Larsen for 1.600 kr., og han grundmurede facaden. Senere blev de øvrige sider skalmuret, og tagværket blev udskiftet.


Wegen der vielen großen Bränden, die die Stadt erlebt hat, gibt es heute keine sehr alten Gebäude bewahrt in Nysted. Einer der ältesten war "das Krankenhaus", Adelgade Nr. 93, das kurz nach dem Brand in 1729 gebaut wurde. Es war ein ziemlich markantes Gebäude mit sieben Fächern auf einem hohen Sockel von rohen Feldsteinen. Eine Steintreppe mit Eisengeländer führte zu der Eingangstür, und innen gab es einen quer verlaufenden gewölbten Flur. Das Dach war außergewöhnlich hoch.

Das Kranken-haus wurde gebaut, um sechs alte Frauen zu beherbergen. Die Einnahme für den Betrieb stammte aus Zinseinkommen und Einnahmen von den Feldern bei Klostermarken. Die Ausga-ben verteilten sich auf Instandhaltung des Hauses, eine jährliche Zahlung von 2 sletdaler für die Person, die das Morgen- und Abendgebete machte, und den Rest für den täglichen Betrieb.
Im Jahre 1897 betrug die Einnahmen DKK 257, und in Januar 1900 waren sie DKK 1,343.74.
Vor dem Brand im Jahre 1729 hatte Kaufmann Peder Sørensen durch das Spende Schreiben vom 14. September 1676 ein "Armenhaus", bestehend aus fünf Fächern mit Hof und Garten, gebaut. Es wurde später von Herrn Paaske Jensen durch ein Spende Schreiben vom 7. August 1706 weitergeführt.

Bei dem Ende des 18. Jahrhunderts war das Haus sehr baufällig, und der Stadtrat wurde genehmigt es zu verkaufen, wenn ein Käufer gefunden werden konnte. Wenn nicht, sollte es abgebrochen werden. Aber durch einen Brief aus dem Innenministerium vom 2. Februar 1897 wurde es genehmigt die Gebäude (die sehr baufällig waren) des Krankenhauses und das Grundstück zu verkaufen, wenn der Stadtrat sicherstellen konnte, dass die Einwohner (vier Personen) entschädigt wurden.

Am 5. November 1903 wurde "das Krankenhaus" an Vorarbeiter Larsen für DKK 1.600 verkauft, und er hat die Fassade mit Backsteine gemauert. Später wurden die anderen Wände auch gemauert, und das Dach wurde erneut.